Изнесени консулски дни в град Арма, Северна Ирландия на  10 и 11 юни  (събота и неделя) 2023г.

Изнесени консулски дни в град Арма, Северна Ирландия на  10 и 11 юни  (събота и неделя) 2023г.

Прoвеждане на изнесени консулски дни в гр.Арма, Северна Ирландия

 Уважаеми Сънародници,

Информираме Ви, че организираните от Посолството  изнесени консулски дни в град Арма, Северна Ирландия ще  бъдат на следните дати –  10 и 11 юни  (събота и неделя) 2023г. с  приемно време  от 09.00 до 18.00 часа (до приключване приема на всички записани в списъка), като консулските услуги ще се предоставят в зала  Double Syndicate  в Armagh City Hotel   на следния адрес:

 Armagh City Hotel  

2 Friary Road Armagh BT60 4FR

Northern Ireland

https://www.armaghcityhotel.com/

 

Приложено представяме за запознаване  изготвения от Консулска служба на Посолството общ поименен списък на  българските граждани  които са заявили да им бъдат предоставени описаните консулски услуги, при спазване на определените в списъка дати и часове. Обръщане внимание, че в рамките на приемното време ще може да бъдат приети и ограничен брой незаписани граждани които  имат подготвени документи съобразно долупосочените изисквания. В случай, че броят на желаещите да получат желаната консулска услуга съществено надхвърли капацитета за обслужване в рамките на два приемни дни информираме, че Посолството има готовност при  желание от страна на българските граждани и наличието на обективна възможност, такива консулски дни да бъдат организирани отново.

С  цел  ефективно консулско обслужване на гражданите включени в списъка следва да бъдат налични и задължително да се представят следните документи:

 1. При подаване на заявления за подмяна на български лични карти и паспорти се представят:
 • Лична карта или паспорт;
 • Попълнено заявление за издаване на документ за самоличност ( прилагаме интернет връзка по-долу);
 • Ксерокопие на предишна лична карта или паспорт;
 • Удостоверение за раждане ( при подаване на заявления за деца) ;
 • Оригинал и ксерокопие на изрично пълномощно за издаване на документ на деца ( ако се явява само един от родителите);
 • Попълнена декларация по чл.17 от ПИБЛД при изгубени, откраднати или унищожени документи с пълните данни на декларатора и описано кога, къде и какво точно е станало с този документ (прилагаме бланка, вижте приложенията);
 • Попълнена декларация за получаване по пощата на готовия документ за самоличност (само ако се желае такова получаване, прилагаме бланка, вижте приложенията) и приложен само адресиран предплатен плик (примерно Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm®, като закупения плик да не бъде с фиксиран срок за ползване) за обратно изпращането на готовия документ за самоличност.
 • -собствен химикал пишеш със син цвят;

За подробна информация и изтегляне на бланка на заявление, декларация по чл.17 ПИБЛД и декларация за получаване по пощата вижте:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/

https://www.consulatebg.eu/FD4E7EAEBCB6EC9AC2257FA3004169EC/%24FILE/Deklaracia_17_PIBLD20141217.pdf

 

 1. Подаване на заявления за издаване на български временни паспорти;

ВАЖНО: Временните паспорти ще се издават физически в консулска служба в Лондон след приключваме на изнесените консулски дни и може да се изпратят по пощата или да се получат лично или чрез упълномошено лице в Лондон;

 

–         лична карта или паспорт с изтекла валидност,  СУМПС, удостоверение за раждане;

–        Попълнено заявление  за издаване на документ за самоличност ( прилагаме интернет връзка по-долу);

–        Ксерокопие на предишна лична карта, паспорт или удостоверение за раждане;

–        Оригинал на удостоверение за раждане ( при подаване на заявления за деца) и ксерокопие ;

–        Оригинал и ксерокопие на изрично пълномощно за издаване на документ на деца ( ако се явява само един от родителите);

–        Попълнена декларация по чл.17 от ПИБЛД при изгубени, откраднати или унищожени документи с пълните данни на декларатора и описано кога, къде и какво точно е станало с този документ;

 • Попълнена декларация за получаване по пощата на готовия временен паспорт ( само ако се желае такова получаване, прилагаме бланка, вижте приложенията) и приложен само адресиран предплатен плик ( примерно Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm®, като закупения плик да не бъде с фиксиран срок  за ползване) за обратно изпращането на готовия временен паспорт;

-собствен химикал пишеш със син цвят;

За подробна информация и изтегляне на бланка на заявление, декларация за получаване по пощата и декларация по чл.17 от ПИБЛД вижте:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/

 

https://www.consulatebg.eu/FD4E7EAEBCB6EC9AC2257FA3004169EC/%24FILE/Deklaracia_17_PIBLD20141217.pdf

 

 1. Приемане на заявления за издаване на свидетелства за съдимост;

– документ за самоличност ;

– декларация за идентичност на имената (в случай, че има промяна на имената);

– доказателства за съдебна реабилитация (ако има такава) – оригинал или нотариално заверено копие;

-собствен химикал пишеш със син цвят;

 

Указания  и интернет връзка към образец на молба за издаване на свидетелство за съдимост  можете да откриете на следния линк:

Свидетелство за съдимост – Embassy of the Republic of Bulgaria, London (bulgarianembassy-london.org)

 

 Приемане на заявления за служебна регистрация чрез Посолството в Република България на удостоверения за раждане на деца и за сключени бракове, издадени във Великобритания;

 • Молба свободен текст от двамата родители/съпрузи до Посолството с искане за служебна регистрация на раждането/брака, документи за самоличност на родителите/съпрузите и ксерокопия от тях;
 • Оригинал на британски акт за раждане/брак, удостоверен с апостил от Форин офис и преведен на български език от заклет преводач от списъка на Посолството и ксерокопие на тези документи;

За подробна информация вижте:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/registration/

 

 1. Приемане на декларации по чл. 17 от Правилника за издаване на българските лични документи към Закона за българските лични документи относно случаи на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ;

–        Лична карта, паспорт или СУМПС (ако лицето има наличен документ);

–       Ксерокопие на личната карта или паспорт които се иска да се обявят за невалидни ( ако има налице такова копие);

–       Попълнена декларация по чл.17 от ПИБЛД при изгубени, откраднати или унищожени документи с пълните данни на декларатора и описано кога, къде и както точно е станало с този документ (за изтегляне на бланка на  декларация вижте по-долу):

-собствен химикал пишеш със син цвят;

За подробна информация вижте:

 http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/

 

https://www.consulatebg.eu/FD4E7EAEBCB6EC9AC2257FA3004169EC/%24FILE/Deklaracia_17_PIBLD20141217.pdf

 Получаване/връчване на вече изготвени документи за самоличност, които са постъпили в Консулска служба в Лондон, на удостоверения за раждане и свидетелства за съдимост:

 – да се представи документ за самоличност(лична карта или паспорт);

-да се носи квитанцията за плащане ( ако заявлението е подавано лично);

-да се носи за връщане старата лична карта или паспорт ;

 При удостоверяване на подпис на пълномощни и декларации:

– Личната  карта или паспорта описани в документа подлежащ на заверка;

– Ксерокопие на личната карта или паспорта които са описани в документа подлежащ на заверка:

-разпечатано копие на пълномощното или декларацията която ще се заверява ( без да се полага подпис предварително на документа). В  случай, че документа подлежи на удостоверяване на подпис и съдържание се представя в два еднообразни екземпляра;

-собствен химикал пишеш със син цвят;

За подробна информация вижте:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/notary_services_bg/

 

 1. Заплащането на дължимите такси и глоби се извършва само безкасово чрез кредитна или дебитна карта.
 2. Обръщаме внимание, че съгласно чл.5 от ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, при извършване на действия по консулско обслужване извън приемното време, в друго населено място в съответния консулски окръг или в неработни дни на дипломатическото или консулското представителство, таксите се заплащат с увеличение 100 на сто. За размера на дължите такси информация е налице на  http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/notary_services_bg/ и на http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/
 • Гражданите с определени дата и час трябва да се явят пред помещението където се провежда изнесения консулски ден не по-рано от 20 минути преди определения час, като  трябва да спазват стриктно следните мерки:

а) Изпълняват се стриктно всички указания на консулските длъжностни лица, като тези  указания са задължителни за изпълнение от всички лица, намиращи се пред или в  помещението където се провежда изнесения консулски ден;

б) Забранява се струпването на граждани пред приемното помещение;

в) Пред и в приемните помещения се спазва задължителна минимална дистанция от 1 метъра между отделните лица;

г) За попълване на документите се носи  собствен  химикал, пишещ със син цвят;

д) Не се допускат лица, които имат хрема, настинка и симптоми за вирусна инфекция. При нужда се измерва телесната температура на посетител с такива симптоми;

Приложение: Поименен списък на  българските граждани на които ще бъдат предоставени описаните консулски услуги, при спазване на определените в списъка дати и часове