Нотариални заверки

Нотариални удостоверявания на документи се извършват само след предварително запазен час на е-мейла на Консулска служба:  consular.london@mfa.bg

Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ :

Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.

В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби или договори за прехвърляне на МПС).

Съобразно изискванията на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са представени от български граждани, представящи валиден извън територията на Република България български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в България.

Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български гражданин на документ за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.

Заверка от английски нотариус – в случай, че желаете да се свържете с английски нотариус, който ползва български език, можете да използвате следния линк:

https://www.thenotariessociety.org.uk/

като изберете “Bulgarian” от списъка в полето “Language”

 

Заверка на декларация-съгласие от родител за пътуване на дете извън границите на България без придружител или придружавани от единия родител

От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите, е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.

Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.

Придружителите на деца, които напускат границите на Република България задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.

Подробна информация, относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица, можете да откриете на сайта на МВР – Главна дирекция „Гранична Полиция“, на следния линк :

Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България

 

Заверка на верността на препис от оригинала.

В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа.

Заверка на подпис на преводача

Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и в Интернет страницата на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някои от заклетите преводачи.

Такси за нотариално удостоверяване

Нотариални удостоверявания
Вид услуга 5 раб. Дни До 8 часа До 4 часа
Удостоверяване на подписа върху частен документ/

удостоверяване подпис на преводач

 £  14.00  £  20.00  £  27.00
Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
за първа страница  £ 9.00  £ 14.00  £  18.00
за всяка следваща страница  £ 5.00  £   8.00  £  10.00
Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на   вписване
за първа страница  £ 26.00  £ 46.00  £  53.00
за всяка следваща страница  £  14.00  £  20.00  £  27.00
За извършване на нотариално завещание  £ 178.00

 

Легализация на документи /Апостил/

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.

Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office):

Информация за това как да получите Апостил ще откриете на следния линк : https://www.gov.uk/get-document-legalised