Business

Tanya Koicheva

Head of Economic and Commercial Department

Embassy of the Republic of Bulgaria

186-188 Queen’s Gate Street

London SW7 5HL

Tel: 0207 5814903

Email: t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk

 

Maria Anguelieva 

Economic and Commercial Attaché

 

 

Икономическа информация в контекста на Брекзит:

Уважаеми сънародници,

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия вече не е част от  Европейския  съюз. Съгласно Споразумението за оттегляне, в рамките на договорения преходен период, който изтича на 31 декември 2020 г., Обединеното кралство остава част от митническия съюз и единния пазар на ЕС, и продължава да прилага правото на Съюза.

С приключването на преходния период приключва и свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги между ЕС и Обединеното кралство, което ще бъде третирано като „трета“ страна по отношение на единния европейски пазар. От 1 януари 2021 г. ще влязат в сила нови правила, регулиращи търговията между ЕС и Обединеното кралство, голямата част от които не се влияят от перспективата за сключване на търговско споразумение, преговорите по което продължават и в момента. Необходимо е българските фирми и граждани да се подготвят за очакваните, така че да се сведат до минимум свързаните с тях разходи и неудобства.

Полезна информация за подготовката на българските фирми, имащи търговски интереси на британския пазар, може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция „Митници“ и Европейската комисия:

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg

 

* * *

Подготовка за осъществяване на износ за Великобритания след 1 януари 2020 година

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия вече не е част от  Европейския  съюз. Съгласно Споразумението за оттегляне, в рамките на договорения преходен период, който изтича на 31 декември 2020 г., Обединеното кралство остава част от митническия съюз и единния пазар на ЕС,

и продължава да прилага правото на Съюза.

С приключването на преходния период приключва и свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги между ЕС и Обединеното кралство, което ще бъде третирано като „трета“ страна по отношение на единния европейски пазар. От 1 януари 2021 г. ще влязат в сила нови правила, регулиращи търговията между ЕС и Обединеното кралство, голямата част от които не се влияят от перспективата за сключване на търговско споразумение, преговорите по което продължават и в момента.

С цел намаляване на финансовото бреме върху бизнеса, който вече понася тежки икономически загуби вследствие на пандемията от КОВИД, въвеждането на новите митнически процедури ще бъде извършвано поетапно както следва:

От 1 януари вносителите на обикновени стоки ще извършват внос с отложено подаване на митнически декларации в рамките на 6 месеца.    Митнически контрол ще бъде осъществяван върху вноса на акцизни стоки.  На митнически контрол в точката на получаване подлежи вносът на живи животни и растения.

От 1 април всички стоки от животински и растителен произход ще изискват предварително деклариране и попълване на ветеринарно-санитарни документи.

От 1 юли се изисква подаването на митнически декларации за внос и заплащането на митническа тарифа на определените за целта гранични контролни пунктове.  Изисква се и попълването на декларации за качество и безопасност на храните.  Ще бъде осъществяван  граничен ветеринарно- медицински и фитосанитарен контрол.

Необходимо е българските фирми да се подготвят за очакваните промени, така че да се сведат до минимум свързаните с тях разходи и забавяния.

За целта е необходимо износителите да предприемат следните действия:

  1. Да получат уникален Идентификационен и регистрационен номер за икономически оператор на Обединеното Кралство (EORI номер). Информация за условията на регистрацията е достъпна чрез уебстраницата на Британската данъчна и митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/eori

 

  1. Да се обозначат като вносител при сключване на търговски споразумения и произтичащата документация в съответствие с правилата на Международните търговски термини “INCOTERMS“.

 

  1. Да определят тарифния номер и изчислят стойността на изнасяната стока, които да се отразят в митническата декларация.

 

  1. Да подадат митническа декларация за износ.

 

  1. Да подадат митническа декларация за внос. Това може да се извърши чрез наемане на митнически агент, транспортна или логистична фирма.  В случай, че подаването на декларацията се извършва лично от фирмата  износител, е необходимо да се извърши регистрация в Британската данъчна и митническа служба и да се придобие специализиран за целта софтуеър.  Указания за подаване на декларациите са достъпни чрез уебстраницата на Британската данъчна и митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu

 

  1. Да се уверят, че превозвачът, извършващ вноса, е подал Обобщена декларация за въвеждане (влиза в сила от 1 юли 2021 г).

 

  1. Да придобият лиценз за внос в случай, че се извършва търговия на стоки със със специално предназначение.

 

Полезна информация за подготовката на българските фирми, имащи търговски интереси на британския пазар, може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция „Митници“, Европейската комисия и британското правителство:

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf