BREXIT

Обединеното кралство напусна ЕС на 31.01.2020 г. 

Условията, при които Обединеното кралство се оттегли от ЕС, са изложени в Споразумението за оттегляне между Обединеното кралство и ЕС. Споразумението предвижда преходен период до 31.12.2020 г., през който цялото европейско законодателство ще продължи да се прилага.

Гарантиране правата на гражданите на ЕС след Брекзит

Правата на всички лица, установили се на територията на Обединеното кралство преди края на преходния период, ще бъдат гарантирани чрез Схемата за уседналост. Всички български граждани, пребиваващи в Обединеното кралство, с изключение на лицата с двойно гражданство, ще е необходимо да кандидатстват за статут по Схемата на уседналост (EU Settlement Scheme). По схемата за уседналост е необходимо да кандидатстват и български граждани, които притежават удостоверение за постоянно пребиваване /permanent residence/.

Схема за уседналост

По Схемата за уседналост българските граждани могат да получат Временен статут на уседналост (pre-settled status) и Статут на уседналост (settled status).

За придобиване на Статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Обединеното кралство в продължение на 5 последователни години.

Ако лицата не са натрупали 5 г. пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост (pre-settled status).

Крайният срок за кандидатстване за статут по Схемата за уседналост ще бъде 30 юни 2021 г.

С придобиването на статут по Схемата за уседналост българските граждани ще могат да запазят правата, които са имали, докато Обединеното кралство е било част от ЕС – право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.

Зависими близки членове на семейства, както и деца родени след 31 декември 2020 г., ще имат възможност да се присъединяват към своите роднини след края на преходния период. Връзката между роднините следва да е била налична към 31.12.2020 г. и да продължава да съществува към датата на присъединяване.

Професионална квалификация, придобита преди края на преходния период, ще продължи да се признава в останалите държави-членки и Обединеното кралство.

През преходния период правата в областта на социалната сигурност ще продължат да се уреждат от действащите координационни регламенти – Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент 987/2009, установяващ процедура за неговото прилагане, а след неговото изтичане – по правилата на постигнатото споразумение между ЕС и Обединеното кралство, ако такова бъде договорено.

Кандидатстване за статут по Схемата на уседналост

Можете да подадете своето заявление на следния линк:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Кандидатстването за Статут на уседналост се извършва по електронен път. Можете да използвате следния наръчник.

Лицата имат право да допълват своите молби, в случай от необходимост от представяне на допълнителни документи. Лицата имат право да обжалват на решението на компетентните институции.

Всяко едно лице, кандидатстващо по Схемата за уседналост, е необходимо да декларира наличието на криминално минало.

Кандидатстването по Схемата за уседналост e безплатно.

Кандидатстването се извършва чрез мобилно приложение за телефон, което позволява сканиране на чипа от паспорта на лицето. Лицата, които не разполагат с паспорт с чип, ще трябва да изпратят оригиналните си документи /лична карта или паспорт без чип/ в Хоум офис за извършване на проверка на документа.

Статутът на уседналост е изцяло в електронна форма.

Загуба на статут за уседналост

Статутът на уседналост ще бъде загубен, ако лице не пребивава на територията на Обединеното кралство за период от 5 последователни години.

Лицето може да загуби своя статут и ако извърши тежко престъпление, като след края на преходния период ще се взима под внимание британският праг за депортиране. /към настоящия момент всички лица с осъдителни присъди над 1 г. могат да бъдат обект на депортиране съгласно британското законодателство/.

Преминаване от временен статут на уседналост към статут на уседналост

Когато лице, което притежава Временен статут на уседналост, прецени, че вече има натрупани 5 г. продължително пребиваване на територията на Обединеното кралство, то следва да кандидатства за получаване на Статут на уседналост. Преминава се през същата процедура за кандидатстване.

Важно! Лицето следва да кандидатства за статут на уседналост преди да е изтекъл временният статут на уседналост!

Актуализиране на данни в Статута за уседналост

Важно е да поддържате максимално актуална информация във Вашия електронен статут на уседналост. Това означава, че следва да отразявате всяка промяна във Вашите лични детайли – напр. при смяна на документ за самоличност, смяна на телефонен номер или ел. поща, посочени за контакт, смяна на адрес на територията на Обединеното кралство и др.

Важно! Съветваме българските граждани, получили статут по схемата за уседналост, да пазят копие на документа за самоличност, с който са кандидатствали, дори да е с изтекъл срок. Информацията е необходима с цел достъп до Вашия електронен профил! 

Актуализирането на данни в статута на уседналост се извършва от следния линк: https://www.gov.uk/update-eu-settlement-scheme-details

Подкрепа за кандидатстване по Схемата за уседналост:

 

Settled е благотворителна организация, регистрирана под номер 1184580, която помага на гражданите на ЕС да кандидатстват по схемата за уседналост, да поддържат и доказват статутите си (settled или pre-settled status), както и да са наясно с правата си.
Организацията е регистрирана към OISC за извършване на имиграционни услуги. Помощта, която Settled предлага е безплатна.
Всички, които ползват Facebook, могат да се присъединят към форума на Settled за български граждани и да получат информация и съвет:  https://www.facebook.com/groups/207180347375663/
Могат да изпратят имейл на български или английски на: advice@settled.org.uk
Могат да позвънят на: 0330 2235336, опция 2 за български език.
 За повече информация, посетете уебсайта на Settled, който е преведен и на български език: www.settled.org.uk/bg/

 

 

Други полезни материали:

Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Често срещани въпроси, включително на български език, относно договореностите в доклада са публикувани на електронната страница на Европейската комисия.

Информация относно гражданите на ЕС, живеещи на територията на Великобритания, е публикувана на електронната страница на британското правителство на адрес: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Информационна кампания на британското правителство относно правата на гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на Великобритания: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

Наръчник на български език относно Схемата за уседналост: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg

Информация за това как Брекзит ще се отрази на българските студенти, можете да откриете тук.

Подробна информация относно Брекзит е качена на електронната страница на МВР

Информация относно статута за уседналост на деца:

EU,Settlement,Scheme,-,Information,for,EU,or,EEA,citizen,children