BREXIT

Последна актуализация на 08.11.2019 г.

Гарантиране правата на гражданите на ЕС след Брекзит

За да гарантират своите права, всички български граждани, с изключение на лицата с двойно гражданство, ще е необходимо да кандидатстват за придобиване на Статут на уседналост /Settled status/. Българските граждани, които притежават Permanent residence /Удостоверение за постоянно пребиваване/ също ще трябва да кандидатстват за Статут на уседналост.

Статут на уседналост – при сделка между Великобритания и ЕС

При наличие на сделка между Великобритания и ЕС, правата на българските граждани ще бъдат гарантирани към 31 декември 2020 г.

За придобиване на Статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Великобритания в продължение на 5 последователни години.

Ако лицата не са натрупали 5 г. пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост /pre-settled status/. Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост за лицата, пребиваващи във Великобритания, ще бъде 30 юни 2021 г.

С придобиването на този статут българските граждани ще могат да запазят голяма част от правата, които са имали, докато Великобритания е била част от ЕС –право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.

Статутът на уседналост ще бъде загубен, ако лице не пребивава на територията на Великобритания за период от 5 последователни години.

Близки членове на семейства, както и деца родени след 31 декември 2020 г., ще имат възможност да се присъединяват към своите роднини след напускането на Великобритания. Връзката между роднините следва да е била налична към 31.12.2020 г. и да продължава да съществува към датата на присъединяване.

Правилата относно координация на системите за социална сигурност ще продължат да се прилагат след Брекзит.

Професионална квалификация, придобита преди Брекзит, ще продължи да се признава в останалите държави-членки и Великобритания.

Статут на уседналост при липса на сделка

Британското правителство ще приложи схемата за кандидатстване за придобиване на Статут на уседналост и в случай на липса на сделка с цел гарантиране правата на гражданите от ЕС. Схемата е отворена за кандидатстване за всички граждани от 30 март 2019 г. при следните условия:

Правата на всички граждани от ЕС ще бъдат гарантирани към датата на Брекзит вместо към 31.12.2020 г. поради липсата на договорен преходен период между двете страни.

Крайният срок за кандидатстване за Статут на уседналост ще бъде 31.12.2020 г. вместо 30.06.2021 г.

След датата на Брекзит ще се прилагат британските разпоредби за депортиране на граждани за престъпления извършени в този период.

Близки членове на семейства ще имат възможност свободно да се присъединят към свои роднини със Статут на уседналост до 29 март 2022 г. След тази дата тези членове на семейства ще трябва да отговарят на бъдещите имиграционни разпоредби.

Други членове на семейства (вкл. съпруг/а, с които връзката е започната след датата на Брекзит) ще могат да се присъединяват към своите роднини във Великобритания до 31.12.2020 г., след което за тях ще се прилагат бъдещите имиграционни правила на Обединеното кралство.

Професионална квалификация ще продължи да се признава след Брекзит, ако лицето е кандидатствало за признаване преди датата на Брекзит.

Повече информация относно Вашите права при липса на сделка можете да намерите на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en

Кандидатстване за Статут на уседналост

Можете да подадете своето заявление на следния линк: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Кандидатстването за Статут на уседналост се извършва по електронен път. Можете да използвате следния наръчник.

Лицата имат право да допълват своите молби, в случай от необходимост от представяне на допълнителни документи. Лицата имат право да обжалват на решението на компетентните институции.

Всяко едно лице, кандидатстващо за Статут за уседналост, е необходимо да декларира наличието на криминално минало.

Кандидатстването за статут за уседналост e безплатно.

Кандидатстването се извършва чрез мобилно приложение за телефон, което позволява сканиране на чипа от паспорта на лицето. Лицата, които не разполагат с паспорт с чип, ще трябва да изпратят оригиналните си документи /лична карта или паспорт без чип/ в Хоум офис за извършване на проверка на документа.

Статутът на уседналост е изцяло в електронна форма. Вече е активна функцията, чрез която имате възможност да предоставите достъп до Вашия статут по Схемата за уседналост на заинтересовани страни – работодатели, наемодатели и др.

Преминаване от временен статут на уседналост към статут на уседналост

Когато лице, което има временен статут на уседналост, прецени, че вече има 5 г. продължително пребиваване на територията на Обединеното кралство, то следва да кандидатства за получаване на Статут на уседналост. Използва се същата процедура за кандидатстване.

Важно! Лицето следва да кандидатства за статут на уседналост преди да е изтекъл временният статут на уседналост!

Актуализиране на данни в Статута за уседналост

Актуализирането на данни в статута на уседналост се извършва от следния линк: https://www.gov.uk/update-eu-settlement-scheme-details

 

Информация за това как Брекзит ще се отрази на българските студенти, можете да откриете тук.

 

Полезни материали:

Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Често срещани въпроси, включително на български език, относно договореностите в доклада са публикувани на електронната страница на Европейската комисия.

Информация относно гражданите на ЕС, живеещи на територията на Великобритания, е публикувана на електронната страница на британското правителство на адрес: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Информационна кампания на британското правителство относно правата на гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на Великобритания: https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

Документ на британския Хоум офис относно правата на гражданите след Брекзит.

Наръчник на български език относно Схемата за уседналост: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg

Презентация относно правата на гражданите след Брекзит.

Подробна информация относно Брекзит е качена на електронната страница на МВР