Пътуване до България – Travel to Bulgaria

FOR ENGLISH – SCROLL DOWN

От 7 януари, петък, лицата, които пристигат у нас от страни, попадащи в „червената зона“, се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членове на техните семейства, които не представят нито един от посочените документи (за ваксинация или за преболедуване, както и отрицателен резултат от PCR тест), се допускат на територията на страната и се поставят под 10-дневна задължителна карантина. Карантината не подлежи на отмяна.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които представят само един от посочените документи, също се поставят под 10-дневна карантина, която може да бъде отменена, ако лицето представи отрицателен резултат от PCR тест, направен не по-рано от 72 часа след пристигането си в страната.

Лица, които ще бъдат допускани в България от червена зона са:

 • български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства;
 • граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария и от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, а от 20 ануари и граждани на Република Северна Македония, Държавата Израел, Република Турция и Република Сърбия и членовете на техните семейства, които пристигат от
  държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Северна Македония, Държавата Израел, Република Турция и от Република Сърбия;
 • медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ;
 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;
 • лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;
 • сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
 • чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;
 • чуждестранни студенти, притежаващи виза тип “Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение;
 • чужди граждани, приети за обучение във висши училища на територията на България, удостоверено с документ от съответното висше училище;
 • лица, получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини.

Посочените лица се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване.

Изключение са допуска по отношение на българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства.  Те ще бъдат допуснати и БЕЗ посочените документи /сертификат за ваксинация, за преболедуване или отрицателен резултат от PCR тест/, но  подлежат на 10-дневна карантина след пристигането си в страната. 

От 19 януари, сряда, децата на възраст от 12 до 18 години, които пристигат у нас от страни, попадащи в „червената зона“, се допускат на територията на страната при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест. Ако не представят такъв, се поставят под 10-дневна карантина. Поставеното под карантина лице може да направи направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на Ковид-19 не по-рано от 72  часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня на регистриране на резултата в Националната информационна система.

Не се изискват документи за Ковид за деца до навършване на 12 години, независимо от каква зона пристигат.

 

ТРАНЗИТ

Лицата, които имат право да влизат в страната, имат право и на транзитно преминаване.

Ограниченията за червената зона не се отнасят  за пътници, с начална точка на пътуването зелена или оранжева зона, извършващи транзит през Великобритания с крайна дестинация България.

С пълния тескт на Заповед РД-01-19/14.01.2022 г. може да се запознаете тук

 

ВАЖНО!

НЯМА изискване на българските власти  да бъдат представени  доказателствo за завършена ваксинационна схема, за преболедуване и отрицателен PCR тест от българските граждани и  членовете на техните семейства и от лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, като  условие за качване на самолета и осъществяване на полета до България. 

 

 

*ВАЖНО!!! Във връзка с многобройни запитвания, предоставяме на Вашето внимание определение за членовете на семейство на български гражданин съгласно българското законодателство – виж тук  ЗЧРБ

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:
1. съпруг;
2. низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак;
3. низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;
4. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2019 г.) възходящи на българския гражданин или на лицето по т. 1;
5. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г.) други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

 ****************************************************************************************

Between 01.12.2021 until 31.03.2022 the UK is in the red zone.

AS FROM 07 January citizens of the following countries/occupations are allowed entry from red zone:

 • Bulgarian citizens and persons with permanent, long-term or continuous residence status on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members;
 • Citizens of EU, EEA , Switzerland, the United Kingdom and their family members arriving from EU, EEA, Switzerland and  the United Kingdom and from 20 January 2022  also citizens of the Republic of Northern Macedonia, the State of Israel, the Republic of Turkey and the Republic of Serbia and their family members arriving from a Member State of the European Union, the European Economic Area, the Swiss Confederation, the United Kingdom of Great Britain and the North Ireland, the Republic of Northern Macedonia, the State of Israel, the Republic of Turkey and from the Republic of Serbia;
 •  medical professionals, medical researchers, social workers and their supervisors, when the purpose of the journey is related to the profession they are exercising;
 • workers involved in the supply of medicinal products, medical devices and personal protective equipment, medical equipment, including its installation and maintenance;
 • officials (heads of state, members of governments, etc.) and members of their delegations, as well as diplomats, members of the administrative and technical staff of foreign missions, employees of international organizations, military personnel, members of the security services and the public order and humanitarian workers in the performance of their duties, as well as members of their families;
 • persons traveling for humanitarian reasons within the meaning of § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria;
 • seasonal agricultural and tourism workers;
 • foreign citizens, for receiving a decree under the Bulgarian Citizenship Act for acquired Bulgarian citizenship, certified by a letter of the Ministry of Justice;
 • foreign students, holding valid type D visas;
 • foreign citizens admitted to study at universities on the territory of Bulgaria, certified by an acceptance letter;
 • other very important travelers after explicit approval by the Minister of Health.

These travelers will be allowed to enter from red zone upon presenting both vaccination/recovery certificate and negative PCR test done 72 hours prior to the entry.

Exception is made for Bulgarian citizens and persons with permanent, long-term or continuous residence status on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members. They are not required to present any Covid-19 documents but will have to self-isolate for 10 days.

Children under 12 years of age are not required to present any Covid-19 related documents.

From 19 January 2022, children aged 12 to 18 will be allowed to enter upon presenting  a negative PCR test taken up to 72 hours before entering Bulgaria. If they do not have a negative PCR test, they must self-isolate for 10 days. The quarantined person may carry out a polymerase chain reaction test to detect COVID-19 not earlier than 72 hours of arrival in the country. In case of a negative result of the conducted examination, the quarantine of the person shall be considered terminated from the day of registration of the result in the National Information System for Combating COVID-19.

 

TRANSIT TRIP

The above listed persons are also allowed to transit via Bulgaria.

The transit restrictions do not refer to trips starting  from a green/orange zone country, transiting via the UK, with final destination Bulgaria.


The full text of Order RD-01-19/14.01.22 can be seen here

 

 

 

 

IMPORTANT FOR THE AIR CARRIERS:   

Bulgarian citizens and their family members as well as the residents and their family members ARE ALLOWED to enter the territory of Bulgaria even if they do not present ANY Covid-19 related documents /tests or vaccination/recovery certificates/. 

The lack of a Negative PCR test or vaccination/recovery certificate for Bulgarian citizens and their family members as well as for residents and their family members should not be used as a reason to deny boarding a plane.