Пътуване до България – Travel to Bulgaria

FOR ENGLISH – SCROLL DOWN

 

Считано от 29.07.2021 г. до 31.07.2021 г.  Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия  е в червената зона за пристигащи в България.

Лица, които ще бъдат допускани в България с начална точка на отпътуване от ОК са:

 • български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства;
 • граждани на ЕС, на ЕИП и на Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария;
 •  медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с
  упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ;
 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;
 • лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;
 • сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
 • чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;
 • лица, получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини.

*ВАЖНО!!! Във връзка с многобройни запитвания, предоставяме на Вашето внимание определение за членовете на семейство на български гражданин съгласно българското законодателство – виж тук  ЗЧРБ

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:
1. съпруг;
2. низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак;
3. низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;
4. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2019 г.) възходящи на българския гражданин или на лицето по т. 1;
5. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г.) други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

 

Посочените лица се допускат на територията на страната при представяне на следните два документа:

 1. Сертификат за ваксинация,  удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС, И
 2. Отрицателен резултат от проведено до 72 часа  преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

В случай, че лицата не притежават сертификат за ваксинация, следва да представят отрицателен резултат от PCR тест и подлежат на 10-дневна карантина.

Изключение са допуска по отношение на българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства.

Те ще бъдат допуснати и БЕЗ посочените документи /сертификат за ваксинация и отрицателен резултат от PCR тест/, но ще подлежат на 10-дневна карантина след пристигането си в страната.

 

Не се изискват документи за Ковид за деца до навършване на 12 години, независимо от каква зона пристигат.

С пълния текст на Заповед № РД-01-627/27.07.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл:  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/27/zapoved_rd-01-627.pdf

ТРАНЗИТ

Лицата, които имат право да влизат в страната, имат право и на транзитно преминаване.

Ограниченията за червената зона не се отнасят  за пътници, с начална точка на пътуването зелена или оранжева зона, извършващи транзит през Великобритания с крайна дестинация България.

 

ВАЖНО!

НЯМА изискване на българските власти  да бъдат представени  доказателствo за завършена ваксинационна схема и отрицателен PCR тест от българските граждани и  членовете на техните семейства и от лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, като  условие за качване на самолета и осъществяване на полета до България. 

 

 ****************************************************************************************

Between 29.07.2021 until 31.07.2021 the UK is in the red zone.

The persons arriving from the UK permitted on the territory of the country are:

 • Bulgarian citizens and persons with permanent, long-term or continuous residence status on the territory of the Republic of Bulgaria and members of their families;
 • citizens of EU, EEA and Switzerland and their family members arriving from EU, EEA or Switzerland;
 • medical professionals, medical researchers, social workers and their supervisors, when the purpose of the journey is related to the profession they are exercising;
 • workers involved in the supply of medicinal products, medical devices and personal protective equipment, medical equipment, including its installation and maintenance;
 • officials (heads of state, members of governments, etc.) and members of their delegations, as well as diplomats, members of the administrative and technical staff of foreign missions, employees of international organizations, military personnel, members of the security services and the public order and humanitarian workers in the performance of their duties, as well as members of their families;
 • persons traveling for humanitarian reasons within the meaning of § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria;
 • seasonal agricultural and tourism workers;
 • foreign citizens, for receiving a decree under the Bulgarian Citizenship Act for acquired Bulgarian citizenship, certified by a letter of the Ministry of Justice;
 • other very important travellers after approval by the Minister of health .

 

The above listed persons arriving from the UK are permitted on the territory of the country presenting a vaccination certificate and a negative result of conducted a polymerase chain reaction test for COVID-19.

If the said persons are not vaccinated, they are allowed to enter with a  negative PCR test, but in this case will have to self-isolate for 10 days.

Exception is made for Bulgarian citizens and persons with permanent, long-term or continuous residence status on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members. They are not required to present any Covid-19 documents but will have to self-isolate for 10 days.

Children under 12 years of age are not required to present any Covid-19 related documents.

 

IMPORTANT FOR THE AIR CARRIERS:   

Bulgarian citizens and their family members as well as the residents and their family members ARE ALLOWED to enter the territory of Bulgaria even if they do not present ANY Covid-19 related documents /tests or vaccination certificates/. 

The lack of a Negative PCR test or vaccination certificate for Bulgarian citizens and their family members as well as for residents and their family members should not be used as a reason to deny boarding a plane.

 

TRANSIT TRIP

The above listed persons are also allowed to transit via Bulgaria.

The transit restrictions do not refer to trips starting  from a green/orange zone country, transiting via the UK, with final destination Bulgaria.

 

The full text of Order RD-01-627/27.07.2021 of the Minister of Health can be seen here:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/28/zapoved_vlizane_bg_27_07_2021_en_final.pdf