Гражданско състояние

Регистриране на гражданското събитие „раждане”, в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи

Новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите. Документът следва да има положен Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи ( изготвен на хартия, а не електронен апостил) /Апостил/

След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.

 

Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.

Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.

Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.

ВАЖНО !!!: За издаване на временни паспорти на деца раждането следва преди това да е регистрирано в България, като  при подаване на заявлението следва да се представи българското удостоверение за раждане с ЕГН на детето.

Изискването е във връзка с чл.41 от Закона за българските лични документи където е посочено, че при издаване на временния паспорт в него следва да се съдържа ЕГН на заявителя.

 

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция във Великобритания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.

Посолството може да предостави информация относно погребални бюра на територията на Великобритания.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.

За целта, смъртният акт – Death Certificate, издаден от местен орган по гражданско състояние, с поставен Апостил, и преведен по съответния ред на български език се депозира пред общинските власти по постоянният адрес на починалия в България. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи ( изготвен на хартия, а не електронен апостил)  /Апостил/.

 

Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания

При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина.  Документът следва дa се завери предварително с Апостил( изготвен на хартия, а не електронен апостил) . Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция  Легализация на документи

/Апостил/.

След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.

За регистрация на събития като раждане, брак или смърт на български граждани ( или чужд гражданин който роднинска има връзка с български гражданин)  в България моля да се запознаете и да следвате указанията по-долу:

Налице са следните ТРИ  начина за действие за регистрация на тези събития :

1.Регистрация чрез  Консулската служба на Посолството на РБ в Лондон

 За регистрацията посредством Консулската служба на Посолството следва легализираното, удостоверено с апостил  ( виж  https://www.gov.uk/get-document-legalised ) и преведено на български език удостоверение за раждане, брак или смърт  да бъде представено в консулска служба заедно с молба свободен текст подписана  от заявителя  адресирана чрез Консулска служба до общината където следва да се извърши регистрацията (по постоянен адрес на  майката при регистрация раждане, по постоянен адрес на съпруга при регистрация на брак или по постоянен адрес на починалото лице или на лицето което е било в брак, ако починалия е чужд гражданин ). При регистрация на раждане/брак  молбата може да бъде донесена и само от единия родител/съпруг, като  се носи валидна българска лична карта или паспорт, както  и копие от документа на родителя който не присъства. Преди представянето в консулска служба  акта за раждане, брак или смърт  следва да е преведен на български език ( това може да стане чрез някой от преводачите които са одобрени от Посолството ( вижте  приложения  списък на нашата интернет страница).

Оригинала на документа се изпраща по следваща дипломатическа поща до МВнР ( в зависимост от графика на дипломатическите куриери около веднъж на тримесечие) и оттам до общината.  Английският документ за раждане, брак или смърт  се задържа от общинските власти. След издаване на удостоверение за раждане или брак от общината (за срока следва да се информирате от конкретната община) има възможност от консулска служба да се издаде заверено (принтирано от гражданските регистри)  копие от това удостоверение и да се предостави на родителите/съпрузите, като не се заплащат такси за първото по ред удостоверение.

2.Регистрация от упълномощено лице.

 Регистрацията ( на раждане или брак)  в България може да се извърши  и  от упълномощено от двамата родители/съпрузи  лице.  За заверката на пълномощно е необходимо да се явят ( двамата родители/съпрузи ) лично в Консулската служба, като се легитимирате с лична карта или паспорт. Следва да представите и акта за раждане  или за брак, удостоверен с апостил и преведен на български език.

Към момента за това е необходимо   предварително да Ви определим час за посещение в Консулската служба ( вижте указанията в частта Обща информация за консулски услуги).

При представяне в общината акта за раждане/брак/смърт  следва да е преведен на български език ( това може да стане чрез някой от преводачите които са одобрени от посолството ( има приложен списък на нашата интернет страница. Техните координати са достъпни на нашата интернет страница чрез приложения линк : http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/sworn_translators_bg/

или на място в България от преводач, който е в списъка на преводачите одобрени от МВнР на РБ.

  1. Регистрация   ЛИЧНО ОТ РОДИТЕЛ/РОДИТЕЛИТЕ/СЪПРУЗИТЕ ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ на място в България

Спазват се гореописаните  правила относно вида на документа за раждане, брак или смърт.

СЛЕДВА ДА СЕ  ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НЯКОИ ОБЩИНИ ИСКАТ АКО ЗАЯВЛЕНИЕТО  ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ БРАК  СЕ ПОДАВА САМО ОТ ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ/СЪПРУГ, ДА ИМА НАЛИЦЕ ИЗРИЧНО  ПЪЛНОМОЩНО ЗА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ОТ  РОДИТЕЛЯ/СЪПРУГА  КОЙТО НЕ ПРИСЪСТВА. В тази насока препоръчваме да се проведе предварително телефонен разговор с конкретната  община  по постоянен адрес на майката/съпруга , отдел ГРАО ( гражданска регистрация и административно обслужване)  и да изясните дали имат такова изискване.

………………………………………………………………..

Моля също  да имате предвид, че ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИМАТ РАЗЛИЧНА ПРАКТИКА ОТНОСНО ДАЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЖДАНЕ/БРАК /СМЪРТ  ДА ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛОЖЕН АПОСТИЛ ( изготвен на хартия, а не електронен апостил), като в тази насока е нужно да се свържете с конкретната  община  по постоянен адрес на майката, отдел ГРАО ( гражданска регистрация и административно обслужване)  и поискайте указания по този въпрос.

Обръщаме  внимание, че следва да  е известно и на съответната  община , че  за актовете за раждане са приложими разпоредбите На  Регламент(ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент ( ЕС) № 1024/2012 /Регламента/, като Регламентът урежда освобождаване от изискването за легализация или подобна процедура във връзка с някои официални документи, издадени от органите на държава членка и които документи трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка.

Тези разпоредби са приложими и за документи за гражданско състояние издадени във Великобритания, най-малкото  до 31 декември 2020, докато тече преходния период за излизане на страната  от ЕС.

Повечето общини в България са напълно запознати  с тези разпоредби и ги прилагат  ( но практиката  показва, че някои общини държат да има апостил).

Информация за размера на дължимите такси за удостоверяване на подпис ( в това число и подпис на преводач)  е налице на следната интернет връзка:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/notary_services_bg/

СЛЕД 31.12.2020 ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  (АКТОВЕ ЗА БРАК, РАЖДАНЕ И СМЪРТ), КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ В КОНСУЛСКА СЛУЖБА ЛОНДОН И ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ УДОСТОВЕРЕНИ С ПЕЧАТ АПОСТИЛ ОТ ФОРИН ОФИС НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ( Апостилите трябва да са заявени за изготвяне на хартия, а не електронни апостили) !