Изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, ще се проведат на 15 и 16 януари 2022 г. (събота и неделя)

Изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, ще се проведат на 15 и 16 януари 2022 г. (събота и неделя)

Уважаеми Сънародници,

 

Във връзка с поетия ангажимент от Посолството и изразеното желание от българската общност в Шотландия за повторно провеждане на изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, а също вземайки предвид затрудненията за придвижване до консулската служба към Посолството на Република България в Лондон в условията и ограниченията наложени за спиране на  разпространението на пандемията от КОВИД-19 във Великобритания, от страна на Посолството предстои да бъдат организирани отново на датите 15-16 януари 2022г. (събота и неделя) изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия.

Планираме в рамките на тези два поредни неработни дни в гр.Единбург да  бъдат обслужени максималния възможен брой български граждани ( точното  място  за провеждане на консулските дни ще бъде посочено допълнително) с приемно време от 09.00 часа до 19.00 часа, като ще бъдат предоставени  следните консулски услуги:

  1. Подаване на заявления за подмяна на български лични карти и паспорти;
  2. Подаване на заявления за издаване на български временни паспорти;
  3. Приемане на заявления за издаване на свидетелства за съдимост;
  4. Удостоверяване на подпис на пълномощни и декларации;
  5. Приемане на заявления за служебна регистрация чрез Посолството в Република България на удостоверения за раждане на деца и на сключени бракове, издадени във Великобритания;
  6. Приемане на декларации по чл.17 от Правилника за издаване на българските лични документи към Закона за българските лични документи относно случаи на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ;

7.Получаване/връчване  на изготвени документи за самоличност които са пристигнали в консулска служба в Лондон,  на  удостоверения за раждане и свидетелства за съдимост. За получаването на описаните документи е нужно задължително да се направи предварителна заявка;

Успоредно с провеждането на изнесените консулски дни се планира в град Единбург да бъде и г-н Марин Райков, посланик на Република България в Обединеното кралство, който има готовност да съчетае срещите си с местните власти на Шотландия, като проведе  среща с представители на българската общност на 16 януари 2022г. ( неделя) на която да изслуша техните съображения имащи отношение към положението и  проблемите на нашите граждани пребиваващи в Шотландия. За точния час  и място на провеждане на срещата с българската общност ще бъдете уведомени предварително.

С цел подготовката на провеждането на изнесените консулски дни от днес 01 декември  2021г., започва в предварителен порядък в консулска служба към Посолството подготовката на списък на  българските граждани желаещи да получат описаните консулски услуги. Заявките за  вписване в списъка следва да бъдат отправяни само по електронен  път на следния емайл адрес: consular.london@mfa.bg ( като се запише в Subject: Изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия на 15-16 януари 2022г.)  като задължително следва да бъдат посочени следните данни: пълните имена на заявителя (на български език), телефонен номер и личен имейл за контакт, както и услугата която желае да получи. Заявителя следва да потвърди в имейла си, че има физическа възможност  да се яви на датите 15-16 януари 2022г. в гр.Единбург за заявяване на исканата услуга, както и че има всички налични документи свързани с исканата услуга. Заявки касаещи членовете на отделно семейство следва да се подават в един общ имейл, като се посочва роднинската връзка и възрастта на децата;

Крайния срок за изпращане на заявките за включване в списъка е 19 декември 2021г.

Заявителите също следва предварително да се запознаят чрез приложената връзка http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/  към интернет страницата на Посолството с информацията за необходимите документи и изисквания които следва да са изпълнени за предоставяне на желаната консулска услуга.

Спазването на горните изисквания е в интерес на бързото и ефикасно обслужване на максимален брой български граждани по време на изнесените консулски дни.

Посолството използва възможността да изрази отново благодарността си за съдействието на доброволците от българската общност в Единбург  по време на проведените консулски дни през месец юни 2021г. които преминаха при изключително добра организация и сътрудничество с представителите на местната общност което бе и  общото мнение на повече от двеста  български граждани, получили консулски услуги

Същевременно Посолството на Република България в Лондон желае да обърне внимание на следното:

I.Списъка на желаещите да получат заявените консулски услуги се съставя само от Консулска служба към Посолството на Република България в Лондон, като заявките се подават само по интернет (не по телефон) на посочения имейл адрес: consular.london@mfa.bg като предимство при включване в списъка имат хуманитарни случаи (засягащи живота и здравето на българските граждани).

II.Обръщаме изрично внимание, че Посолството на Република България в Лондон не ползва услугите на нарочни посредници (платени или безвъзмездно), които да са ангажирани да осигуряват достъп до консулските  услуги предоставяни от Посолството. Българските граждани не се нуждаят от посредници за да комуникират и да ползват консулските услуги на  българското дипломатическо представителство в Лондон. Никой не е упълномощаван  от Посолството да извършва подобна посредническа дейност, нито има основание да получава от българските граждани заплащане за подобна „услуга“, като извършването на заплащане или събиране на парични средства от такива лица по никакъв начин не е предпоставка, изискване  или гаранция  за получаване на консулски услуги.

Единствените суми които се дължат за консулски услуги са нормативно определените държавни такси по  ТАРИФА No 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси и по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, като няма основание  да бъдат давани или  получавани суми  от трети лица за предоставяне на консулски услуги при изнесени консулски дни.

III. На основа на събраните заявки и съобразно капацитета за обработка и предоставяне на изнесени консулски услуги в рамките на два поредни дни в гр.Единбург ще бъде изготвен окончателен списък на лицата на които ще бъдат предоставени консулските услуги по т.1, 2, 3 и 4),  с ориентировъчен график за индивидуалните часове с цел спазване на правилата за ограничаване разпространението на КОВИД-19, специфичните изисквания на местните власти  и избягване на излишно струпване на голям изчакващи реда си граждани. Всички заявили услуги по т.  5, 6  и 7 ще бъдат обслужени без изключение, на основа подадените заявки за получаване на съответния вид документ, и при предварително потвърждаване, че документа е наличен в консулска служба, като за тези услуги ще бъде изготвен отделен списък за получаване заедно с ориентировъчен график.

– Окончателния списък  с график за явяване относно консулските услуги по т.1, 2, 3 и 4, както и адреса на сградата където ще се проведат консулските дни ще бъде обявен на интернет страницата на Посолството минимум десет дни преди датата на провеждане на изнесените консулски дни.

Списъка с график за явяване относно консулските услуги  по 5,  6 и 7 ще бъде обявен на интернет страницата на Посолството минимум десет дни преди датата на провеждане на изнесените консулски дни, като при допълнителни заявки ( за получаване на ново получени  документи за връчване) ще бъде допълнен една седмица преди датата на консулските дни.

 

С уважение,

Посланик МАРИН РАЙКОВ

 

 

Посолството също така използва възможността да привлече вниманието на всички пълнолетни български граждани пребиваващи във Великобритания  и имащи нужда от подмяна на българските си документи за самоличност за следната възможност, че считано от 17 февруари 2021г. българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без наличието на  квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи.

 Системата е достъпна на адрес:  https://e-usluga_bds.mfa.bg

 Заявителите следва да отговарят на следните  изисквания за да подадат заявление за подновяване на лични документи  без наличие на електронен подпис, а именно:

  Да са навършили 18 години (заявления може да се подават само от пълнолетни лица, за деца не е налице тази възможност) и имат все още валидни български паспорт и/или лична карта, които са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна, което гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ. Документът за самоличност, който ще се подменя следва да е в притежание на заявителя, като  не е загубен, откраднат, унищожен и т.н.  При снети биометрични данни за паспорт (цифрова  снимка, пръстови отпечатъци и подпис) през последните 59 месеца може да се подаде заявление както за нов паспорт, така  и за издаване на нова лична карта ( за всеки вид документ се подава отделно онлайн заявление). Изготвения паспорт и/или лична карта се получава лично в избраната консулска служба, като подробна информация е налице на следната интернет връзка: http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld_online/