Подновяване на български личен документ онлайн

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Считано от 17 февруари 2021г. българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи.

Моля да се запознаете със изискванията, на които трябва да отговарят гражданите  подаващи заявление за подновяване на лични документи  без наличие на електронен подпис, които са следните:

Да са навършили 18 години и имат все още валидни български паспорт и/или лична карта, които са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна, което гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ. Документът за самоличност, който ще се подменя следва да е в притежание на заявителя, като  не е загубен, откраднат, унищожен и т.н.  При снети биометрични данни за паспорт ( цифрова  снимка, пръстови отпечатъци и подпис) през последните 59 месеца може да подадете заявление както за нов паспорт, така  и за издаване на нова лична карта.

При снети биометрични данни  през последните 59 месеца само за издаване на лична карта ( събраните данни са само снимка и подпис)  може да подадете заявление за издаване  само за лична карта, но не може да подадете заявление за издаване на паспорт, тъй като не са Ви снети пръстови отпечатъци;

Да нямат промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;

 Плащането се извършва с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет;

 –  при подаване на заявление без електронен подпис документът, който трябва да бъде подновен, не може да бъде с изтекъл срок на валидност, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ.

Обръщаме внимание, че предвид изискванията на чл. 160, ал.1 и ал.2 от Закона за движението по пътищата, тази нова възможност за подаване на заявления за български лични документи без използване на квалифициран електронен подпис не може да бъде използвана за издаване на дубликат на валидна шофьорска книжка.

При заявление за издаване на български личен документ което е подадено по електронен път, получаването на готовия документ е възможно само ЛИЧНО  в съответната консулска служба, посочена за получаване във онлайн формуляра, като връчването  се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат. Не се допуска получаването на готовия документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга по реда на чл.17, ал.7 от ЗБЛД или чрез упълномощено лице, тъй като трябва да се потвърди на място в съответната консулска служба, че подалият заявлението онлайн съответства на получателя на документа.

Системата е достъпна на адрес:

https://e-usluga_bds.mfa.bg

 както и от началната страница на МВнР:

https://www.mfa.bg/

 

 Преди подаването на заявлението препоръчваме да се за запознаете с наличното на https://e-usluga_bds.mfa.bg  :

  РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Щом има изпратено съобщения до заявителя, че заявения документ е получен в Консулска служба в Лондон, за получаване на готовите документи следва да посетите ЛИЧНО консулската служба във време от 09:00 до 13:00 ч., всеки работен ден, без  почивните и празнични дни, без да е нужно да записвате час, като носите предишните документи (паспорт и/или личната карта), които подлежат на връщане при получаване на новоиздадените такива.

Приемно време с граждани и официални почивни дни са обявено на интернет страницата на посолството:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/obshta-informacia/

 Молим гражданите които имат записани часове за подаване на заявления за нови лични карти и паспорти в консулска служба в Лондон в случай, че подадат по електронен път заявление чрез онлайн системата за подновяване на лични документи и няма да ползват вече записания час да ни уведомят за това на следния емайл:

consular.london@mfa.bg

като посочат имената си, датата и точния час за които са записани, като тези часове ще бъдат предоставени за ползване на граждани които няма възможност да ползват онлайн системата, за което съдействие Ви благодарим предварително!