Предстоящи изнесени консулски дни в Единбург

 

Уважаеми Сънародници,

През втората половина на месец юни т.г. Посолството ще организира изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия.

Организираме тези консулски дни като отговор на проявения интерес от българските граждани, до голяма степен свързан със съществения брой лични документи с изтекъл срок на валидност, както и на други сходни проблеми, пред които са изправени нашите сънародници.

Планираме това да стане в рамките на два поредни неработни дни (събота и неделя), за да може да бъдат обслужени максимален брой граждани. Възможните дати са 19-20 или 26-27 юни 2021 (точната дата и място ще бъда уточнени допълнително в началото на месец юни). Предвиждаме приемното време да бъде от 09,00 до 19,00 часа и да бъдат предоставени следните консулски услуги:

  1. Подаване на заявления за подмяна на български лични карти и паспорти;
  2. Подаване на заявления за издаване на български временни паспорти;
  3. Приемане на заявления за издаване на свидетелства за съдимост;
  4. Приемане на заявления за служебна регистрация чрез Посолството в Република България на удостоверения за раждане на деца и за сключени бракове, издадени във Великобритания;
  5. Приемане на декларации по чл. 17 от Правилника за издаване на българските лични документи към Закона за българските лични документи относно случаи на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ;
  6. Получаване/връчване на вече изготвени документи за самоличност, които са постъпили в Консулска служба в Лондон, на удостоверения за раждане и свидетелства за съдимост. За получаването на описаните документи е нужно задължително да се направи предварителна заявка;
  7. При техническа възможност (за което ще уведомим допълнително) ще бъде извършвано също удостоверяване на подпис на пълномощни и декларации;

 

Успоредно с провеждането на изнесените консулски дни се планира в Единбург да бъде и г-н Марин Райков, посланик на Република България в Обединеното кралство, който има готовност да съчетае срещите си с местните власти на Шотландия със среща с представители на българската общност. На нея ще бъдат обсъдени въпроси, имащи отношение към положението и проблемите на нашите граждани в Шотландия. За точната дата и място на провеждане на срещата с българската общност ще бъдете уведомени предварително.

 

С цел подготовката на провеждането на изнесените консулски дни от днес, 18 май 2021 г., в предварителен порядък в Консулска служба започва подготовката на списък на  българските граждани, желаещи да получат описаните консулски услуги. Заявките за вписване в списъка следва да бъдат отправяни само по електронен път на следния имейл адрес: consular.london@mfa.bg, като задължително следва да бъдат посочени следните данни: пълните имена на заявителя, телефонен номер и личен имейл за контакт, както и услугата, която желае да получи. Заявителят следва да потвърди в имейла си, че има физическа възможност да се яви на датите 19-20 юни или на 26-27 юни 2021 в Единбург за заявяване на исканата услуга, както и че разполага с всички налични документи, свързани с нея.

Заявителите също следва предварително да се запознаят чрез приложената интернет връзка http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/ към интернет страницата на Посолството с информацията за необходимите документи и изисквания, които следва да са изпълнени за предоставяне на конкретната услуга.

Спазването на горните изисквания е в интерес на бързото и ефикасно обслужване на максимален брой български граждани по време на изнесените консулски дни.

Същевременно Посолството на Република България в Лондон желае да обърне внимание на следното:

  1. I. Списъкът на желаещите да получат заявените консулски услуги се съставя само от Консулска служба към Посолството на Република България в Лондон, като заявките се подават само по интернет на посочения имейл адрес: consular.london@mfa.bg . Предимство при включване в списъка имат хуманитарни случаи (засягащи живота и здравето на българските граждани). Заявки, касаещи членовете на отделно семейство, е необходимо да се подават в един общ имейл, като се посочва роднинската връзка;
  2. II. Посолството се отнася с благодарност и уважение към положените до момента усилия за съставяне на предварителни колективни заявки за предоставяне на конкретни консулски услуги, като уточнява, че тези колективни заявки (изготвени при спазване на описаните изисквания) ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния списък, изготвен от Консулската служба;

III. Обръщаме изрично внимание, че Посолството на Република България в Лондон не ползва услугите на посредници (платени или безвъзмездно), които да са ангажирани да осигуряват достъп до консулските услуги. Българските граждани не се нуждаят от посредници, за да комуникират и да ползват консулските услуги на дипломатическото представителство. Никой не е упълномощаван от Посолството да извършва подобна посредническа дейност, нито има основание да получава от българските граждани заплащане за подобна „услуга“, като извършването на заплащане или събиране на парични средства от такива лица по никакъв начин не е предпоставка, изискване или гаранция за получаване на консулски услуги.

Единствените суми, които се дължат за консулски услуги, са нормативно определените държавни такси по ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, и по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

  1. IV. На основа на събраните заявки и съобразно капацитета за обработка и предоставяне на изнесени консулски услуги в рамките на двата поредни дни в Единбург ще бъде изготвен окончателен списък на лицата, на които ще бъдат предоставени тези услуги по т. 1, 2, 3 и 7 (по т. 7 – само ако има техническа възможност). Ще бъде изготвен и ориентировъчен график за индивидуалните часове с цел спазване на правилата за ограничаване разпространението на КОВИД-19 и избягване на излишно струпване на голям брой граждани. Всички, заявили услуги по т. 4, 5 и 6, ще бъдат обслужени без изключение, на основа подадените заявки за получаване на съответния вид документ, и при предварително потвърждаване, че документът е наличен в Консулска служба, като за тези услуги ще бъде изготвен отделен списък за получаване заедно с ориентировъчен график.

– Окончателният списък с график за явяване относно консулските услуги по т. 1, 2, 3 и 7 (по т.7 – само ако има техническа възможност), както и адресът на сградата, където ще се проведат консулските дни, ще бъде обявени на интернет страницата на Посолството минимум две седмици преди датите на изнесените консулски дни. Допълнително всяко лице от окончателния списък за явяване във връзка с консулските услуги по т. 1, 2, 3 и 7 (по т. 7 – само ако има техническа възможност), в тези списък ще получи имейл, потвърждаващ включването му в списъка.

– Списъкът с график за явяване относно консулските услуги  по 4, 5 и 6 ще бъде обявен на интернет страницата на Посолството минимум две седмици преди датите на изнесените консулски дни, като при допълнителни заявки (и наличие на новополучени документи за връчване) ще бъде допълнен една седмица преди датата на консулските дни.

В случай че броят на желаещите да получат нужната услуга съществено надхвърли капацитета за обслужване в рамките на двата приемни дни, при желание от страна на българските граждани и наличието на обективна възможност, такива консулски дни ще бъдат организирани и по-късно през годината.

С уважение,

Посланик

МАРИН РАЙКОВ

 

 

 

Възможност за подаване на заявления за български лични документи

чрез сайта на Министерството на външните работи.

 

Посолството също така използва възможността да привлечете вниманието на всички пълнолетни български граждани, пребиваващи във Великобритания и имащи нужда от подмяна на българските си документи за самоличност, за следната възможност: считано от 17 февруари 2021 г. българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи.

Заявителите следва да отговарят на следните изисквания, за да подадат заявление за подновяване на лични документи без наличие на електронен подпис, а именно:

– Да са навършили 18 години (заявления може да се подават само от пълнолетни лица, за деца не е налице тази възможност) и да имат все още валидни български паспорт и/или лична карта, които са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна, което гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ. Документът за самоличност, който ще се подменя, следва да е в притежание на заявителя, като не е загубен, откраднат, унищожен и т.н. При снети биометрични данни за паспорт (цифрова снимка, пръстови отпечатъци и подпис) през последните 59 месеца, може да се подаде заявление както за нов паспорт, така и за издаване на нова лична карта (за всеки вид документ се подава отделно онлайн заявление). Изготвеният паспорт и/или лична карта се получават лично в избраната консулска служба, като подробна информация е налице на следната интернет връзка: http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld_online/ .