Presentation of the Implementation of Bulgaria’s EU Presidency Priorities

Presentation of the Implementation of Bulgaria’s EU Presidency Priorities

The Ambassador of the Republic of Bulgaria, Konstantin Dimitrov, visited Edinburgh on June 6-7 where he took part in an evidence session with the Scottish Parliament’s Culture, Tourism, Europe and External Relations Committee. The Ambassador presented the implementation of the core priorities of the Bulgarian Presidency of the European Council.

He also held one-to-one meetings with a representative of the Scottish government, Dr. Alasdair Allan, Minister for International Development and Europe, as well as with Ms. Ruth Davidson, leader of the largest opposition party – the Scottish Conservative and Unionist Party. Among the issues discussed were Brexit and the Bulgarian community in Scotland, the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans, the Multiannual Financial Framework and the Dublin Regulation. 

Представяне на изпълнението на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС

Посланикът на Република България в Лондон, Константин Димитров, посети Единбург на 6-7 юни, където участва в заседание на Комисията по култура, туризъм, Европейските въпроси и външните отношения на Шотландския парламент. Посланикът представи изпълнението на основните приоритети на Българското председателство на Европейския съвет.

Посланикът проведе и индивидуални срещи с представител на шотландското правителство, д-р Алисдър Алън, министър на международното развитие и Европа, както и с г-жа Рут Дейвидсън, лидер на най-голямата опозиционна партия – Шотландската консервативна и юнионистка партия. Сред обсъжданите въпроси бяха Брекзит и българската общност в Шотландия, евро-атлантическата интеграция на Западните Балкани, многогодишната финансова рамка и реформирането на Дъблинския регламент.