Отговор на посланик Марин Райков на ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Отговор на посланик Марин Райков на ново писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК

Публикуваме получено писмо от Мрежата на изборните доброволци в ОК, както и отговор на посланик Марин Райков: 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

Във връзка с Вашето запитване относно очакванията ми за броя на гражданите, които биха гласували в секциите в Лондон, бих искал да Ви уверя, че разбирам логиката на въпроса. В същото време, Вие сам разбирате, че подобни прогнози могат да бъдат само относителни и зависят от редица фактори. Капацитетът на всяка от избирателните секции в Лондон би бил функция най-вече от работата и организацията, т.е. от усилията на съответната СИК. Има огромно значение и какво решение ще вземе ЦИК за броя на членовете на СИК. Ние смятаме да предложим минимум 7-членни комисии, като за Лондон би било подходящо да са 9-членни. Ние се надяваме да бъде утвърдена именно тази бройка. При наличие на подходящо помещение и минимум 7-членна СИК, нашата работна хипотеза е, че през една секция би могло теоретично да минат дори и над 1000 избиратели. Следва да се отчита, че тази цифра не е просто измислена, а е основана и на разпоредби на Изборния кодекс. Съгласно чл. 15, „Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите“. За страната, максимално допустимият брой избиратели в една секция е 1000 (Чл.  9. (1) „В една избирателна секция се включват до 1000 избиратели…“). При изборния процес в България, обаче, няма забавяне от дописване на гласоподаватели в списъка. Освен това, практиката и опитът от предишни избори също е отчетен и показва, че подобно очакване е реалистично, при наличието на определени условия.

Бих искал да подчертая, че бройката зависи най-вече и от това колко наши сънародници са подали предварително своите заявления за гласуване и са включени в съответните избирателни списъци в одобрените от ЦИК места за гласуване. Попълването предварително на Декларацията за гласуване би допринесло значително за ускоряване на процеса, тъй като няма да се губи време за попълване на място.

Осигуряването на бърз изборен процес е един от приоритетите на Посолството, като евентуалното струпване на много хора пред избирателните секции безспорно е повод за загриженост. Поради тази причина, смятам да предприема следните стъпки:

  • Да публикувам на сайта на Посолството формуляр на Декларацията пред СИК при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК) с призив тя да бъде разпечатана и попълнена преди посещението в съответната избирателна секция;
  • На видно място пред всяка секция да бъдат обозначени двете най-близки секции, както и транспортни схеми, по които може да се стигне до тях.

Някои наши сънародници се обърнаха към мен с предложение във всяка избирателна секция да бъдат налични и използвани избирателните списъци за останалите секции, за да се избегне попълването на Декларация от хора, които са подали заявления, но за секции, които не са одобрени. Идеята изглеждаше интересна, но при внимателен прочит на Изборния кодекс се вижда, че чл. 32 изрично посочва, че в избирателните списъци се вписват имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция, за която той е подал заявление. Съответно, ако той реши да гласува в различна от заявената секция, трябва да попълни съответната Декларация и да бъде дописан в избирателния списък в нея.

Използвам случая да се спра и на една друга тема, която разбрах, че вълнува Вас и българската общност, а именно моята нота до Форин офис с предложение за разкриване на до 35 секции на територията на ОК. В допълнение към безспорния факт, че това е в пълно съответствие с българското законодателство, бих искал да посоча, че към момента на изпращане на нотата имаше реална опасност както да не получим разрешение за провеждане на изборите, така и то да бъде само за избори в сградата на Посолството. Затова беше поискан и получен максималният възможен брой съгласно действащото законодателство – 35.

Като оставам в очакване на други Ваши коментари и предложения, чиято реализируемост си запазвам правото да преценя, Ви благодаря за усилията.

 

С уважение,

Марин РАЙКОВ

Посланик