Полезни връзки с институции

Списък на институциите, които предоставят информация, съвети и съдействие  Изключително подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и др., може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство:

www.gov.uk

https://www.gov.uk/browse/working

https://www.gov.uk/browse/business

https://www.gov.uk/browse/benefits

https://www.gov.uk/browse/working/state-pension

Служба за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) – предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж:

www.acas.org.uk

Tел.: 0300 123 1100

Citizens Advice Bureau – национална мрежа от информационни и консултантски бюра, предоставящи съвети по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси.

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/Get-advice/

Work Rights Centre – регистрирана благотворителна организация, която предоставя безплатна и поверителна информация на различни европейски езици и може да ви помогне да разберете и получите достъп до трудовите си права, както и да подобрите възможностите си за намиране на работа.

http://www.workrightscentre.org/

contact@workrightscentre.org

Eastern European Resource Centre – неправителствена организация предоставяща безплатни консултации, включително на български език, относно Вашите трудови и социални права.

http://www.eerc.org.uk/contact-2/

Hibiscus Initiatives – Организацията предоставя подкрепящи услуги за уязвими жени от чужбина и жени от различни малцинства, засегнати от системата на наказателното правосъдие и имиграционните разпоредби на Великобритания. В рамките на своите проекти организацията предоставя идентифициране, подкрепа и специализирани услуги на жертви на трафик на хора.

http://hibiscusinitiatives.org.uk/

Women’s Centre leaflet

Onpartu дава възможност на родени в чужбина жени да достигнат възможности, които съответстват на техния опит и образование, като предоставят възможности за учене, наставничество и създаване на подкрепяща среда.

http://www.onpartu.co.uk

Служба по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive) – подаване на сигнал при нарушения по отношение на безопасността и здравните условия на труд на работното място:

http://www.hse.gov.uk/

http://webcommunities.hse.gov.uk/connect.ti/concernsform/answerQuestionnaire?qid=594147

Подаване на сигнал за трудови злополуки: 0345 300 9923

http://www.hse.gov.uk/riddor/report.htm

Телефонна линия за въпроси относно трудовите съдилища (Employment Tribunal Service Enquiry)

https://www.gov.uk/courts-tribunals/employment-tribunal

Тел.: 0300 123 1024 (Англия и Уелс)

Тел. 0141 354 8574 (Шотландия)

 

Пенсионни въпроси

Международен пенсионен център – за граждани на други държави-членки, имащи стаж и в Обединеното кралство (International Pension Centre)

https://www.gov.uk/international-pension-centre

Телефон: +44 (0) 191 218 7777

Адрес за писмена кореспонденция:

The Pension Service 11

Mail Handling Site A

Wolverhampton

WV98 1LW

United Kingdom

 

Служба по пенсионни въпроси (Pension Service):

Подаване на заявление за получаване на пенсия при наличие на стаж в Обединеното кралство: телефон 0800 731 7898;

За информация и информиране за промени по получавана пенсия (напр. промяна на адреса или на банковата сметка) – 0345 606 0265

Информация за достигане на пенсионната възраст в Обединеното кралство, въз основа на въведена персонална информация:

https://www.gov.uk/state-pension-age

 

Данъчна служба – съвети за гражданите, стартирали дейност като самонаети работници (HMRC’sNewly Self-Employed Help line)

Тел.: 0300 200 3500

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-the-self-employed

 

Европейски портал за професионална мобилност (European Job Mobility Portal – EURES)

http://ec.europa.eu/eures/

Интерактивен инструмент за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)

https://www.gov.uk/benefits-calculators