Координация – социална сигурност

Информация относно разпоредбите на ЕС относно социалната сигурност при движение в рамките на съюза – брошура на български език, разглеждаща правата на различни групи граждани:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=bg

Също така може да посетите сайта на Европейската комисия, посветен на координация на системите за социална сигурност на адрес:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849