Сигнали срещу некоректни работодатели

При проблеми по отношение на заетостта

Всеки служител следва да получава най-малко нормативно установеното минимално възнаграждение за всеки отработен час:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage

Петте най-често допускани грешки от работодателите при изплащане на минималната работна заплата са следните:

  1. Не се изплаща минималното почасово възнаграждение на работниците – обикновено тази грешка е следствие от ненавременно прилагане на годишната актуалицазия на минималните почасови ставки, пропуснати рождени дати, при които едно лице преминава от една категория в друга или грешки свързани с прилагане на ставките за стажанти.
  2. Неправомерни отчисления, чрез които изплащаната почасова заплата попада под минималните установени прагове – например това са отчисления за униформи, материали, предпазни средства, настаняване, транспорт.
  3. Включване на определени бонуси при изчисляване на заплащането на работниците за целите на калкулиране на минимално почасово заплащане.
  4. Грешка при определяне на статута на работника (worker) като стажант, самостоятелно зает или доброволец. Подробен гайд е наличен на следния адрес: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http:/www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@employ/documents/digitalasset/dg_199451.pdf
  5. Неплатено работно време – в случаите, когато ви се плаща за по-малко часове, отколкото реално сте работили. Например за времето прекарано в проверки за сигурността, времето за затваряне на магазин или за времето прекарано в обучение.

Работници, които имат съмнения, че не им е изплатена минималната почасова ставка следва да се свържат със Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS) на телефон 0300 123 1100.

При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure), която всеки работодател следва да има. В рамките на процедурата следва да се:

  • изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;
  • осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;
  • обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.

В случаи на проблеми със заетостта свързани с агенции за временна заетост, сигнал може да се подаде към Инспектората на посредническите агенции (Employment Agency Standards Inspectorate) на електронна поща: eas@beis.gov.uk, да се обади на телефон 0207 215 5000 или да пише до Инспектората на посреднически агенции към Департамент на бизнеса, енергетиката и промишлената политика на следния адрес: 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

В случай на проблеми със заетостта в сферата на селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки, можете да подадете сигнал към Регулаторния орган (Gangmasters Licensing Authority) на следния адрес: http://gla.gov.uk/report-issues/bulgarian-report-form/

Информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място може да получите от Службата за съвети, помирение и арбитраж (ACAS)

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

https://www.gov.uk/pay-and-work-rights

Консултация по изключително широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси може да получите от мрежата на информационните и консултантски бюра – Citizens Advice Bureau

https://www.citizensadvice.org.uk/

https://www.citizensadvice.org.uk/work/

В случай на инцидент на работното място, може да подадете сигнал на следната електронна страница:

http://www.hse.gov.uk/riddor/index.htm

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Повече информация може да бъде получена тук:

https://www.gov.uk/employment-tribunals

https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals