Особености на пазара на труда

Заетост

Основното разграничение между работещите в Обединеното кралство по отношение на техните права, задължения, дължими вноски за данъци и осигуровки се прави между наети и самонаети граждани.

Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да” на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на наети работници/служители:

 • Сами ли следва да извършват задачите?
 • Може ли някои във всеки един момент да им посочва какво да правят; къде, кога и как да извършват дейността?
 • Работят ли за фиксиран брой часове?
 • Има ли право друг човек да ги пренасочва от изпълнение от една задача към друга?
 • Заплащането е почасово, на седмица или на месец?
 • Имат ли право на заплащане за извънреден труд и на бонуси?
 • Като цяло може да се приеме, че ако гражданите могат да отговорят с „Да” на следните въпроси по отношение на извършвана дейност, то те най-вероятно попадат в категорията на самонаетите:
 • Могат ли да наемат някои друг за изпълнение на работата за тяхна сметка?
 • Вложили ли са собствени средства?
 • Осигуряват ли сами основните инструменти и техника, необходими за извършване на работата?
 • Споразумяват ли се за извършване на определена работа за фиксирана цена, независимо колко време ще отнеме нейното изпълнение?
 • Могат ли да решават каква работа да извършват, как и кога да я извършват и къде да предоставят услуги?
 • Регулярно ли работят за няколко различни клиенти?
 • Тяхно задължение ли е да отстраняват незадоволително за клиента изпълнение, за тяхна сметка и време?

 

Ако гражданинът работи като самонает работник, то задължението да бъде надлежно регистриран за заплащане на осигурителни вноски и данъци е негово. Ако обаче работи като самонает работник, но инструментът показва, че по същество е нает, то следва да се свърже с данъчната служба – това може да е злоупотреба от страна на работодателите, тъй като по този начин те спестяват редица защитени плащания на лицата (вкл. заплащане на минимална работна заплата, осигуряване на годишен платен отпуск и др.).

Данъчната служба (HMRC) е разработила интернет-базиран инструмент за проверка на статута на заетостта, който е достъпен на адрес: https://www.gov.uk/guidance/check-employment-status-for-tax

Съгласно действащото законодателство на всички граждани, заети повече от един месец, трябва да бъде представен договор или писмени условия на заетост – „written statement of employment particulars (най-късно до втория месец от започване на заетостта), като в него се съдържа:

 • Име на работника;
 • Име на работодателя;
 • Дейности, които ще бъдат извършвани;
 • Дата за започване на заетостта;
 • Място на осъществяване на заетостта;
 • Размер и честота на заплащане (седмично, месечно);
 • Работно време;
 • Платен годишен отпуск;
 • Права на отпуск по болест;
 • Процедури при дисциплинарни нарушения, оплаквания и за уволнение;
 • Срокове на предварително известие при напускане (от страна на работника и работодателя).

https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions/written-statement-of-employment-particulars

Заетите граждани имат защита и определени права съгласно националното законодателство, включително:

 • Заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата;
 • Защита срещу незаконни удръжки от заплатата;
 • Гарантиран минимален размер на платен отпуск;
 • Гарантирана минимална продължителност на почивките;
 • Право да не работят повече от средно 48 часа седмично или да се откажат от правата в тази насока;
 • Защита срещу незаконна дискриминация;
 • Защита при разгласяване на нарушения на работното място (т.нар. whistleblowers, уличаващи пред обществеността дадена фирма, провокирани от знанието за нарушените от нея морални, граждански, етнически, човешки права);
 • Защита от по-неблагоприятно третиране, в случай че работят на непълен работен ден;
 • Гарантирано изплащане на обезщетение поради временна неработоспособност;
 • Заплащане и отпуск при майчинство, бащинство и осиновяване;
 • Минимален период на уведомяване преди освобождаване от работа (уволнение);
 • Защита срещу незаконно уволнение;
 • Право да бъде поискано гъвкаво работно време;
 • Право на отсъствие от работа при извънредни случаи;
 • Задължителни плащания при напускане на работа.