Достъп до пазара на труда

Достъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство прилага нова базирана на точки имиграционна система. Тя предвижда, че европейските граждани, които все още не са се установили в Обединеното кралство или нямат права съгласно Споразумението за оттегляне, трябва да отговарят на специфични изисквания, за да учат или пребивават за повече от шест месеца или за да работят в Обединеното кралство.

Информация относно визовите направления е публикувана на интернет страницата на британското правителство.

При необходимост от допълнителна информация гражданите трябва да се обръщат към съответните визови центрове или  да използват следната форма за контакти.

 

Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен национален номер за цялата страна:

Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0345 600 0643 (с работно време: понеделник – петък от 8.30 до 18 ч.).

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

Повече информация може да се получи на следните интернет страници:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number

https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-get-your-national-insurance-number-in-writing-ca5403

Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:

  • За лекари – английски лекарски съюз: http://www.gmc-uk.org ,
  • За зъболекари – английски зъболекарски съюз: http://www.gdc-uk.org ,
  • За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки https://www.nmc.org.uk/

Всеки служител следва да получава най-малко нормативно установеното минимално възнаграждение за всеки отработен час:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage

Петте най-често допускани грешки от работодателите при изплащане на минималната работна заплата са следните:

  1. Не се изплаща минималното почасово възнаграждение на работниците – обикновено тази грешка е следствие от ненавременно прилагане на годишната актуалицазия на минималните почасови ставки, пропуснати рождени дати, при които едно лице преминава от една категория в друга или грешки свързани с прилагане на ставките за стажанти.
  2. Неправомерни отчисления, чрез които изплащаната почасова заплата попада под минималните установени прагове – например това са отчисления за униформи, материали, предпазни средства, настаняване, транспорт.
  3. Включване на определени бонуси при изчисляване на заплащането на работниците за целите на калкулиране на минимално почасово заплащане.
  4. Грешка при определяне на статута на работника (worker) като стажант, самостоятелно зает или доброволец. Подробен гайд е наличен на следния адрес: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http:/www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@employ/documents/digitalasset/dg_199451.pdf
  5. Неплатено работно време – в случаите, когато ви се плаща за по-малко часове, отколкото реално сте работили. Например за времето прекарано в проверки за сигурността, времето за затваряне на магазин или за времето прекарано в обучение.