Невъзможност за гласуване с лични документи с изтекъл срок на валидност

Невъзможност за гласуване с лични документи с изтекъл срок на валидност

Уважаеми сънародници,

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. извън страната, бихме искали да обърнем внимание на следното:

  1. Съгласно чл. 263, ал.2 от ИК, избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Обръщаме внимание, че при провеждане на предстоящите избори е неприложима разпоредбата на § 10, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която създаваше правна възможност избирателите, чиито срок на валидност на документи за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден да гласуват в изборите през 2021 г. без да е необходимо представяне на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

С оглед на това, бихме искали да насочим вниманието на българските граждани към различната правна уредба спрямо действащата при провеждане на избори през 2021 г. и към обстоятелството, че към настоящия момент единствената правна възможност избирател да гласува в СИК извън страната с документ за самоличност с изтекъл срок за валидност е представянето на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

  1. Удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК се издава от дипломатическо или консулско представителство на избирател за гласуване в СИК извън страната, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл и същият е подал заявление в ДП/КП за издаване на нов документ за самоличност.
  2. ДП/КП нямат право да издават удостоверения по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс в останалите случаи на „нередовни документи” по смисъла на т.2 от § 1 от „Допълнителните разпоредби” на Закона за българските лични документи, с изключение на буква ж).

За сведение: ДР, § 1, т.2 “Нередовен български личен документ” е този, който:

а) не е издаден по реда на този закон и не съдържа данните, предвидени в него;

б) не е официално заверен от органа, който го е издал, когато това се изисква, или е издаден от лице или орган, които не са компетентни;

в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по снимката;

г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;

д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето на снимката не съвпада с действителния му образ;

е) е с липсващи страници или с прибавени нови;

ж) е с изтекъл срок на валидност;

з) е с несъответствия между данните в електронния носител на информация и визуалната част на документа;

и) е с недостъпен за четене електронен носител на информация поради увреждане.

  1. Съгласно чл. 19, ал.1 от Изборния кодекс, удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от същия са освободени от таксите по чл. 7, ал.1, т.4 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.
  2. Издадените удостоверения следва да бъдат връщани от гражданите обратно в ДП/КП, ако в периода от издаването им до 02 октомври 2022 г. (вкл.) лицето получи нов български документ за самоличност.
  3. Удостоверения могат да бъдат издавани и в изборния ден.