Избори за НС – юли 2021

Избори за Народно събрание – 11 юли 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми сънародници,

В този раздел можете да откриете информация относно провеждането на българските парламентарни избори в секции в Обединеното кралство, насрочени за 11 юли 2021 г.

Информацията в този раздел ще се обновява и разширява постоянно до датата на изборите.

 

 

АДРЕСИ на избирателните секции в Обединеното кралство: 

Адресите на местата, където ще можете да гласувате на територията на

Обединеното кралство можете да откриете на следния ЛИНК. 

 

РЕШЕНИЕ НА ЦИК ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ С ИЗТЕКЛИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 238-НС
София, 16 юни 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съгласно § 10, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., при произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, независимо от изтичането на сроковете им за валидност след 13.03.2020 г., като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс

Срокът на извънредната епидемична обстановка в Република България е удължен, считано от 01.06.2021 до 31.07.2021 г. с Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет на Република България.

Предвид изложеното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на глас на всички избиратели, на които валидността на личните документи е изтекла или изтича преди изборния ден и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 10, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), и Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Избирателите, чиито срок на валидност на документите за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително имат право да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ

* Публикувано на 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

Бихме искали да ви съобщим, че вече е активирана платформата на сайта на ЦИК за подаване на онлайн-заявления за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Онлайн заявление може да подадете на ТОЗИ ЛИНК

В допълнение, със свое Решение № 18-НС от 15 май 2021 г. ЦИК одобри образеца на Заявление за гласуване извън страната.

Образецът е Приложение № 21 и може да бъде свален от сайта на ЦИК, където са поместени и другите приложения, одобрени от ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents

Образецът (приложение №21) можете да свалите и директно от ТОЗИ ЛИНК 

Напомняме, че Чл. 16. (1) от Изборния кодекс гласи: „Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни (до 15 юни) преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Обръщаме внимание, че съгласно Изборния кодекс „изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 ИК.“ 

Адресът на Посолството, на който могат да се изпращат заявленията е:
Embassy of Bulgaria, 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK

С оглед на облекчаване на изборния процес в деня на изборите и намаляване на времето за чакане, както и избягване на попълването на Декларация, призоваваме всички граждани, които биха имали намерение да гласуват да се възползват максимално от възможността за предварителна регистрация!

Това важи и за секции, за които вече са събрани необходимите заявления, за да бъдат разкрити. Колкото повече граждани се регистрират и бъдат включени предварително в избирателния списък, толкова по-гладко ще протече изборният процес на 11 юли! Не забравяйте и че от броя подадени заявления ще зависи и наличието на машинно гласуване в съответната секция.

 

ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НС 2021 В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Информираме, че във връзка с организирането на насрочените за 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание бе създаден специален интернет адрес на Посолството на Република България в Лондон, на който да бъдат изпращани всички запитвания и предложения относно организирането на изборите за НС в Обединеното кралство.

Интернет адресът е: izboriNS21UK@mfa.bg

На този адрес организациите на българските граждани може да изпращат свои предложения за местоположението на избирателните секции.

Полезни връзки: 
www.cik.bg
 
Получени в Посолството предложения за откриване на секции:
1.

Уважаеми Дами и Господа,

Със свое решение № 34-НС от 18 май 2021 год., на основание чл. 14, т. 3, чл. 15, и чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия обяви списък на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Град Арма, Северна Ирландия фигурира в този списък и ние от Инициативен комитет към АБКО – Северна Ирландия, на основание чл.13 ал. 3 от Изборния кодекс, отправяме предложение за местоположение на избирателни секция на адрес, както следва:

Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road, Armagh, BT61 7NH

Местоположението на сградата е добре познато на българската общност в Северна Ирландия, тъй като именно тук се проведоха изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Секционна избирателна комисия №321200045 в изборите за народни представители на 4 април юли 2021 г.). В Armagh Business Centre се помещава и Първо българско училище “Иван Вазов” – Северна Ирландия.

Помещението е разположено на втори етаж, като до него се стига с асансьор и/или по широко стълбище, което осигурява подходящ достъп за възрастни хора или хора с увреждания, които желаят да гласуват.

Има възможност за създаването на т.н One way in- One way out система за провеждането на безопасни избори във връзка с Ковид-19. За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер (заплаща се допълнително) и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.

Бизнес сградата разполага с множество санитарни помещения, вкл. такива за хора с увреждания.

При необходимост част от стаите на ПБУ „Иван Вазов“  ще бъдат приспособени за попълване на декларации от избирателите в изборния ден, при спазване на необходимите санитарни мерки (осигурени от АБКО).

Дезинфекцията на помещенията преди и след изборния ден ще са осигурени от АБКО (ще се заплаща допълнително).

Осигуреното помещение е над 70 квадратни метра на цена около £400.00.

В сградата има възможност за еднопосочно движение от три входа/изхода, тоалетни помещения, място за почивка на членовете на СИК, асансьор, интернет. Пред сградата има голям безплатен паркинг и възможност за над 100 паркоместа със свободни пространства за разпределение на евентуална опашка в изборния ден.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в гр.Арма – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Арма да бъде незабавно публикувано на страницата на Посолството на Република България – Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 от Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр. Арма е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

С уважение,

Инициативен комитет за секция в гр. Арма към АБКО, Северна Ирландия

Валентина Стефанова

Станислава Тачева

Координатори за изборите в Северна Ирландия

 

2. 

Уважаеми г-н Посланик,

Уважаеми г-н Манов,

Относно:  Условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и назначаване съставите на секкционните избирателни комисии при провеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година и на основания решения на ЦИК 36 от 18 май 2021 година за обявяване на местата където ще бъдат образувани секционни избирателни комисии изъвън страната и т.8 от решение 14 от 14 май 2021 година на Централна избирателна комисия, основано на чл.11 ал.1, чл.57 ал.1 т.1 във връзка с чл.13-17, чл. 20-22, чл.31-33, чл. 101-110 и чл. 243 от Изборния кодекс.

Оправяме мотивирано предложение съгласно решението на ЦИК 34 от 18 май 2021 година за образуването на 3 /три/ броя секционни избирателни комисии на територията на Уймбълдън – Лондон.

 Провели сме предврителни разговори с предходните “домакини” на секционната избирателна комисия, като имаме предварителното им съгласие да ни отдадът под наем цялата сграда, в която има три отделни зали със достъпна среда за трудноподвижни граждани, публична тоалетна и всички условия отговарящи за провеждането на изборите. Адреса и местонахождението на сградата са:

Wimbledon Labour Hall Co-operative Society Limited

267 The Broadway LONDON  SW19 1SD

Мотивите ни да предложим отново тази сграда за помещаване на изборните помещения е, че се намира между две станции на две линии на метрото, чрез който може да се стигне от всички точки на обхвата на комисиите ни в рамките на 15 минути, също така в близост до гара на влаковете, спирка на трамвая и автобусни спирки.Освен това сграда е вече добре позната на гласувалите на предходните избори. Цената на наема на залите за 2 дни /48 часа/ е в размер на 2000 паънда.

Предлагаме следния секции със следния териториален обхват:

 • Уймбълдън /юг/ – обхващаща териториите на юг от Уймбълдън, а именно Морден, Рейнс парк, Мичън, Колиерс ууд, Мотспър парк;
 • Уймбълдън /централна част/ – обхващаща териториите на Уймбълдън, Уймбълдън парк, Уймбълдън вилидж, Колиерс ууд;
 • Уандсорд – обхващаща териториите на Ърсфилд, Пътни, Тутинг, Балам, Саутфилдс и Клапам;

В случай, че не могат да бъдат организирани секционни избирателни комисии или намерени подходящи помеюения за провеждането на парламентарните избори имаме готовност да поемем гласоподавателите от съседните прилежащи райни.

Предлагаме за координатори на трите секционни избирателни комисии хора с образование и опит познати в местните общности както следва:

 • за първата комисия Саша Христова
 • за втората комисия Николай Сяров
 • за третата комисия Петър Петров

Имаме готовност да предложим поименен състав за членове на трите избирателни, комисии заедно със списък от резерви и доброволци при поискване от ваша страна.

Надяваме се на успешна съвместна работа в предстоящата предизборна кампания и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.

С уважение:

Координатори Уимбълдън:

Саша Христова

Николай Сяров

Петър Петров

Добромир Трифонов – координатор Южен Лондон

 

3. 

Уважаеми Посолство,

Ние вече имаме избрана зала и членове за изборната комисия.
Новата зала е много по-голяма от преходната, с удобен достъп, място за паркиране, публичен транспорт, външни входове и интернет.
Намира се на следния адрес:
Hampton by Hilton Luton Airport 42-50
Kimpton Road Luton
LU2 0 NB
Наемът за събота и неделя ще е £550, от които трябва възможно най-бързо да бъдат депозирани 25%, за да я запазят за определените дати.
Изпращаме снимки на залата.
Очакваме вашия отговор.
Моля, посочете дали ще можете да реагирате с депозита,  за да потвърдим, че имаме зала и да продължим с останалата организация на предстоящите избори.
С най-добри пожелания,
Павлина Костова
СИК Лутън
4.

Откриване на секция в Ипсуич

Добро утро

Благодарим Ви за бързия отговор.
Организирали сме помещение което е в непосредствена близост до автогарата и около 10 мин. пеша до железопътната гара. Помещението е оборудвано с всичката необходима техника за нормалното провеждане на изборите и е снабдено с климатична вентилация.
Разполага с безплатни места за паркиране както има и допълнителен голям паркинг на по- малко от 1 мин. от местоположението  на залата.
Цената на залата за периода на наемане (10 и 11 Юли) е £550, като това включва и оборудването което споменахме по горе. Ще бъде издадена фактура като се изисква заплащане до 5 работни дни преди датата на наемане.
Готови сме с подготовката за членовете на СИК както и с резервите, като това подлежи на уточняване в случай че се изискват повече членове. Организирали сме и лице което да бъде представител на държавата в СИК.
 
Това са конкретните ни предложения до този момент. Очакваме допълнителна информация от ваша страна във връзка с дата за получаването на изборните книжа както и подробности за всички споменати от Вас по горе параметри. 
 
Ще поддържаме връзка, 
Поздрави
 
С уважение Иван и Стойка Борисови

5.
До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания.
От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Лондон-Норбъри.
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Лондон-Норбъри.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Лондон-Норбъри,на адрес Kensington Avenue Primary School ,Kensington Avenue, Thornton Heath,
CR7 8BT .
Също така имаме и готов състав за членове на избирателна комисия ,както и резерви.
Състав на комисията:
1)Димо Димов
2)Петя  Балкански
3)Мария Кирилова
4)Лили Илиева
5)Анелия   Попова
Резерви:
1)Живко  Вълков
2)Христо Събчев
Аз работя в това начално училище и ми разрешиха да ползвам помещение,което е с размер от 60м2 и отговаря на всички изисквания.Интернет,Тоалетни(3) едната от които е достъпна за хора с инвалидни колички.
Ако квадратурата не отговаря,имаме възможност да ползваме друго помещение в същата сграда,което е с размер 80м2 и също отговаря на всички стандарти за провеждане на избори.
Разполагаме и с безплатен паркин за около 50 автомобила.
Цената на двете помещения е еднаква (£450 за едното помещение)
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Норбъри да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството ,съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Очакваме предложенията за членове на  СИК в Лондон-Норбъри да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.
 
От името на Инициативния комитет за секция в Норбъри-Лондон
Димо Димов
6.

Предложение за местоположение на избирателна секция в гр.Килкийл, Северна Ирландия, съгласно чл.13 ал. 3 от Изборния кодекс

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11.07.2021 година на сънародниците, живеещи  в и около гр. Килкийл, Северна Ирландия. Вече събрахме необходимите 40 заявления .

С настоящото писмо, отправяме искане за отваряне на секция в Килкийл. В преговори сме за осигуряване на подходящо помещение, за чието точно местоположение ще Ви уведомим допълнително.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в гр.Килкийл – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Килкийл  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Надяваме се на успешна съвместна работа и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.

Инициативата за секция в Килкийл е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

С уважение,

Светослав Божков

Координатор към Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр.Килкийл, Северна Ирландия за изборите на 11.07.2021г.

 

— добавено на 10 юни:

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Килкийл, Северна
Ирландия
ОТНОСНО: Допълнение към предложение за местоположение на
избирателна секция в гр.Килкийл, Северна Ирландия, съгласно чл.13 ал. 3 от
Изборния кодекс
Уважаеми Дами и Господа,
В допълнение на наше писмо от 28 май 2021 год., Ви уведомяваме, че вече
имаме готовност с помещение подходящо за избирателна секция и
необходимият брой членове за избирателна комисия.
Избраната от нас сграда отговаря на всички противоепидемични изисквания, а
местоположението и е добре познато на българската общност в Килкийл, с
голям брои места за паркиране, външни входове и интернет. Дезинфекцията на
помещенията и инвентара ще се извършва от доброволци, след осигуряване на
необходимите санитарно-хигиенни продукти.
Намира се на следния адрес:
NAUTILUS CENTRE
Rooney Road
Kilkeel
BT34 4AG
В прикаченият файл е офертата, която сме получили с всички условия за
ползване и цената за наем за периода 10.07.2021г. – 11.07.2021г.
Съгласие за участие в избирателна комисия, както и разрешение имената им да
бъдат публикувани са дали 5 /пет/ лица плюс 3 /три/ резерви, а именно:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Йорданова
ЗАМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Милена  Божкова
СЕКРЕТАР: Мариана Радева
ЧЛЕНОВЕ: Славка Бургова
Димитър Иванов –
упълномощен представител на Министъра на
външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на ИК
РЕЗЕРВИ: Биляна Ценкова
Добрин Николов
Иван Иванов
С уважение,
Светослав Божков
Координатор към Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в
гр.Килкийл, Северна Ирландия за изборите на 11.07.2021г.

 

7. 

Ние от инициативният комитет констатираме  интерес от сънародниците ни  живеещи в и около Палмерс Грийн-Лондон, Обединено кралство Великобритания и  Северна Ирландия

Събрани са необходимите 40 заявления за всяка една от двете автоматично създадени секции, даващи ни право да отправим искане за откриване на две секции Палмерс Грийн-Лондон на адрес:

KB02 venue

Lodge Drive Car Park, 220 Green Lanes, London N13 5LB

Tel. 020 8886 7520

Email: info@kb02.net

Осигуреното помещение е с площ от над 200 квадратни метра , състоящо се от няколко зали ,собствен санитарен възел ,като има и такъв обособен за хора със затруднено придвижване. Сградата разполага с 2 входа/изхода ,което спомага за осигуряване на еднопосочно движение и достъп за лица имащи затруднение с придвижването , което отговаря на всички  изисквания за провеждане на нормален изборен процес .В същото помещение бяха проведени изборите за НС на 4.04.2021г. , което предразполага лесен достъп и локализиране от страна на всички желаещи сънародници да упражнят правото си на глас. Също така площа около сградата разполага с обществен паркинг за повече от 50 МПС и пространство позволяващо да бъдат обособени опашки за изчакване при нужда от създаването им.  Провели сме  разговори  със стопанисващият сградата  , който с голямо желание и отговорност, отново се съгласява да ни спомогне в това наше начинание.  

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Палмерс Грийн , Лондон да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Обединено кралство Великобритания и  Северна Ирландия съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Също така бихме желали да Ви осведомим ,че  списъка с предложения за членове  и представители на държавата за двете  СИК в Палмерс Грийн – Лондон, са почти готови  и  ще Ви бъдат предоставени в съображение с крайният срок а именно 15.06.2021.

Инициативата за  създаване на секции в Палмерс Грийн Лондон е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на организационният състав за секция в Палмерс Грийн , Лондон

С уважение:

Иван Александров – координатор

 

8.

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания

Копие до

UK Мрежа на изборните доброволци

electionbgnet@gmail.com

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Рексъм, Северен Уелс (Wrexham, North Wales)

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11.07.2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Рексъм.

Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в град Рексъм на адрес:

Ramada Plaza Wrexham

Ellice Way

Wrexham LL13 7YH

Phone: 01978 291400

Website: www.ramadaplazawrexham.co.uk

Email: info@ramadaplazawrexham.co.uk

В прикачената оферта се упоменават условията за ползване и цената за наем в периода 10.07.2021г – 12.07.2021г.

Помещението отговаря на изискванията на Република България за провеждане на парламентарни избори, както и на всички противоепидемични изисквания – залата се намира на първи етаж, надвишава 100 квадратни метра, разполага с вход и изход, удобни за ползване тоалетни, бърза интернет връзка, удобен и голям паркинг, който обаче, има условие за регистрация на регистрационния номер на автомобила, като разполага с машини за тази цел. Ние ще се постараем да изясним това на хората, които ще идват да гласуват с автомобилите си като го отбележем в постовете, които публикуваме ежедневно в групите във Фейсбук както и на място с табели и надписи. В допълнение, Мениджърът на хотел Рамада Плаза обеща да осигури 3 кабинки (по запитване на Симона Петрова), което улеснява работата на доброволците за намиране на допълнителни кабинки.

Направени са снимки на помещението, които ще бъдат допълнително прикачени към този имейл.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в град Рексъм да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в град Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК в град Рексъм да бъдат незабавно публикувани на интернет-страницата на посолството в град Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в град Рексъм е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

Долупосочените лица дават своето официално съгласие да бъдат вписани като членове на избирателна комисия град Рексъм!

От името на Първият Инициативния комитет за секция в град Рексъм:

Симона Петрова – Координатор

Светомира Миланова

Гергана Карлюкова

Ердинч Хакъ

Мирослав Личев

 

9. 

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания
Копие до
UK Мрежа на изборните доброволци
Международна мрежа на изборните доброволци
От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Бейзингстоук
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Бейзингстоук.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Бейзингстоук на адрес Westside Community Centre, Russell Howard Hall, Paddock Road, RG226QB
Осигурено е помещение от 80 квадратни метра, с включени широк коридор и кухня на цена £10 на час, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Бейзингстоук да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Инициативата за секция в Бейзингстоук е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.
От името на Инициативния комитет за секция в Бейзингстоук,
Златка Стоянова
10. 

Тема: Осуестри (Oswestry) – избирателна секция 11 юли 2021

Уважаеми Господа,
Отправяме към Вас молба за отваряне на избирателна секция за предстоящите парламентарни избори на 11-ти юли 2021 в гр. Осуестри, Великобритания.

Към момента имаме огромен брой запитвания от българите, живеещи в областта относно отварянето на избирателна секция в гр. Осуестри. Смятаме, че град Осуестри (Oswestry) е изключително подходящ, тъй като  в града и в радиус от 15 мили живеят около 2000 българи.  Отваряне на избирателна секция в града, би било много лесно достъпно от повечето точки на графство Шропшиър и северен Уелс, където има много голяма българска общност. Големи градове като  Манчестър, Ливърпул и Бирмингам са на разстояние от 70-80 мили, което изключително би затруднило желаещите да гласуват.

Осигурено е помещение  за избирателната секция.

Съгласие за членове на избирателна комисия са дали 5 лица плюс две резерви.

Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на избирателна секция ще бъде публикувана на страницата на Посолството във Великобритания.

Част от желаещите да участват в избирателната комисия, са хора с опит в организирането и провеждането на избори в чужбина за последните няколко години, което е една добра предпоставка за безпроблемното протичане на изборния ден.

Лице за контакт: Стефан Върлинков

Адресът на бъдещата избирателна секция е:
The Wynnstay Hotel & Spa
43 Church Street
Oswestry
Shropshire
SY11 2SZ

11. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Wisbech, 110 Norfolk street,PE132LD

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Wisbech ..
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Wisbech на адрес 110 Norfolk street, Wisbech,PE13 2LD

Осигурено е помещение от 40  квадратни метра на цена 400£  , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Wisbech да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Wisbech  е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Wisbech

Любомира Борисова (Лице за контакт на инициативата)

 

12. 

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания

Копие до

UK Мрежа на изборните доброволци
electionbgnet@gmail.com

Международна мрежа на изборните доброволци
izborivchujbina@gmail.com

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Ковънтри

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Ковънтри. Отправяме искане за отваряне на секция на адрес:

65B George Eliot Rd,

Coventry,

CV1 4HT

в сградата на MBI Homecare LTD.

Осигурено е помещение от 40 кв. метра, плюс дворно място от 300 кв. м, плюс безплатен паркинг на цена £500 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Ковънтри да бъде публикувано на страницата на посолството в Обединеното Кралство съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Ковънтри е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Ковънтри

Стоян Таслаков

 

13. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

ГРАД NEWCASTLE UPON TYNE

До Марин Райков, посланик във Великобритания

От: Инициативен комитет за отваряне на секция в гр. Нюкасъл

Уважаеми г-н Райков,

Констатираме огромен интерес от изборите на 11 Юли 2021 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Нюкасъл. Вече събрахме необходимите 40 заявления и броят им се увеличава. Сформирахме изборен екип и имаме готовност да сътрудничим на Българското посолство във Великобритания, като организираме СИК в Нюкасъл за всички български граждани на територията на Североизточна Англия.

Отправяме искане за откриване на секция в гр. Нюкасъл, с адрес: Holiday Inn Express Newcastle City Centre, Waterloo Square,  St James’Blvd, Newcastle upon Tyne, NE1 4DN

Осигурени са помещения над 70 m2, на цена £586, които отговарят на всички противоепидемични изисквания.

Транспорт

Хотел Holiday Inn Newcastle city center

Разполага с паркинг Granger Town car park -£3 за целият ден

Паркинга е безплатен след 17ч.

Newcastle Central Train Station само на 500 метра

Newcastle centre Tyne and Wear Metro на 500 метра

Oчакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Нюкасъл незабавно на бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.13, ал.3 на Изборния Кодекс.

От името на Председателят на Инициативния комитет в гр. Нюкасъл.

С Уважение

Боряна Крипс

 

14.

Тема: Лондон-Сърбитън

Здравейте!
Искам да направя предложение за откриване на 3 (три) избирателни секции в район Лондон-Сърбитън,където на предходните избори гласуваха 1516 човека и поради това са обявени 3 автоматични секции.
Те ще бъдат на 3 различни места-Кингстън,Сърбитън и Толуърт.
На страницата на ЦИК,в списъка на местата за гласуване,те излизат със следните имена:
1.Лондон-Сърбитън(Йоана Манджукова)
2.Лондон-Сърбитън,Кингстън(Йоанна Иванова)
3.Лондон-Сърбитън,Толуърт(Теодор Николов)
Първата и третата вече са минали прага от 40 заявления,а за втората са нужни още само 3 бр,които,сигурна съм ще бъдат подадени.
И за трите места имаме готовност с хора за комисии и сме в процес на търсене на помещения,защото старото помещение ще бъде заето.Когато договорим помещения,незабавно ще ви уведомим.И тримата човека,предложени за председатели,имат опит в изборите тук,във Великобритания и сме част от Мрежата на изборните доброволци.
С уважение:
Йоана Манджукова
15.

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

От инициативен комитет за откриване на избирателна в гр.Енискилен, Северна Ирландия.

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07/2021г. на сънародници, живеещи в  и около Енискилен. Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на избирателна секция в Енискилен, Северна Ирландия на адрес:

 Fermanagh House, Broadmeadow, Enniskillen, Co. Fermanagh, BT74 7HR

Избраното от нас помещение  се намира в сграда разположена в центъра на града и  отговаря на всички противоепидемични, противопожарни и санитарни  изисквания и разполага със СОТ. Помещението е разположено на първият етаж на сградата и е в непосредствена близост до автогарата, разполага  с безплатен паркинг за над 150 автомобила, достатъчно санитарни помещения , в това число и за хора с увреждания, аварийни изходи и оперира еднопосочна система на движение  и  има монтирани  дезинфекционни устройства на входовете и коридорите на сградата във връзка с Ковид-19 и много добра  интернет връзка. Избраното помещението има стая за отдих и кухня за членовете на СИК и доброволците и фоайе с масички за попълване на място на заявления. Компютър, принтер, скенер, две кабинки за гласуване и канцеларски консумативи могат да бъдат наети. В прикачен файл изпращаме офертата за наем на помещението и техниката, според разговора ни от вчера.

Също така имаме състав за членове на СИК , резерви и мотивирано предложение за лице, което да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс. В прикачен файл изпращам поименен списък с нашите предложения и потвърждавам, че съм получила тяхното разрешение имената им да бъдат публикувани.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3), чл.22(2),чл.103(2) и чл.104(2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящето предложение за местоположение на избирателна секция в гр.Енискилен да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството, съгласно чл.13,ал.3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК в Енискилен да бъде незабавно публикувани(като списък само с три имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.104,ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето предложено  от нас да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс.

От името на инициативният  комитет за откриване на избирателна секция в гр.Енискилен, Северна Ирландия, предлагам   Александър Георгиев за  упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс. Александър Георгиев е бивш офицер от Гранична полиция с висше образование и магистратура по право,  добре познат сред българската общност в Енискилен и се ползва с отлична репутация. Няколко години е член на родителският съвет на българското училище, като една година беше и негов председател.

Предложението ни за състав и позициите в СИК – Енискилен :

1. Нина Георгиева – Председател

2. Мариан Церов – Зам. Председател

3. Яни Янев – Секретар

4. Елена Ковачкова – член

5. Александър Георгиев – член, упълномощен представител на Министъра на Външните работи.

Резерви:

1.Владимир Николов

2.Даниел Данаилов

3.Румена Костадинова-Мак Кекб

Предложените от нас за Председател, Зам. Председател, Секретар  и упълномощен представител на Министъра на Външните работи имаме  опит в провеждането на избори в България и всички сме част от Мрежата на изборните доброволци.

Инициативата за секция в Енискилен е част от мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Енискилен, Северна Ирландия

Нина Георгиева

16.
До Господин Райков , извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Великобритания.
От . Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в immingham , която е имало на други
избори .
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07/2021 година на сънародниците, живеещи
в и около Immingham .
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Имаме подготовка с помещение , където да се
проведе изборния ден , също така имаме и необходимите членове за комисия .
Отправяме искане за отваряне на секция в Immingham на адрес 34 Carver Road Immingham
DN40 1DS , помещението отговаря на всички противоепидемични изисквания .
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3), чл.22(2) , чл 103 (2) и чл. 104(2) на
Изборния кодекс .
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Immingham да бъде
публикувано на страницата на посолството .
Моля за входящ номер с обратен мейл .
С уважение
Ева Методиева
17.

Тема: Re: Отг: Preston, секция за избори

Здравейте,
Пише Ви Милен Боевски.
Изпращам документи за залата , която искаме да наемем. Наемът е уговорено да е до 450 паунда.
Изпращам списък с имената и писмената ми позиция, че имам тяхното съгласие имената им да бъдат публикувани.

Те са както следва:

Таня  Виденова –  лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи.

 1. Силвия Луканова
 2. Тихомир Павлов
 3. Цветан Петков
 4. Явор Атанасов

 Резерви:

 1. Румяна  Гаманска
 2. Искрен Митев
С уважение
Милен Боевски
18. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Хъл, Обединено Кралство Великобриятания и Северна Ирландия (ОКВСИ)

Уважаеми Дами и Господа,

Свързваме се с вас  в контекста на Парламентарните избори, които ще се проведат на 11ти юли 2021 година.
И в Хъл вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на избирателна секция в гр. Хъл на обичайният адрес: 69 Coltman Street, Hull, HU3 2SJ

Осигурено е помещение от 60 квадратни метра на цена £250.00, което отговаря на всички противоепидемични изисквания.

Можем да наемем  офис-техника за £50.00- което включва: принтер, скенер, компютър, хартия, интернет и всичко друго, което ни е било необходимо  на предишни избори, в контекста на техника, консумативи и пр.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Хъл да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството  съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Вече имаме и готовност за сформиране на СИК.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в гр Хъл да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр. Хъл е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в гр. Хъл

Нели Георгиева

Станислава Желева

 

19. 

Тема: Лондон-Сърбитън,Кингстън

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания
Копие до
UK Мрежа на изборните доброволци
Международна мрежа на изборните доброволци
Уважаеми дами и господа,
отправяме официално искане за отваряне на секция в район Лондон-Сърбитън,Кингстън.
Събрани са 40 броя заявления,има хора за комисия и е намерено подходящо помещение.Списъка с данни на хората,предложени за комисия,можем да предоставим веднага,щом го поискате.
Помещението,което намерихме,е 50 кв.м. с прилежащи към него тоалетни,в това число и за инвалиди,малка кухня и вентилирано.Намира се на 2 минути пеща от Кингстън стейшън и има голям паркинг точно пред помещението,като е в комплекс от офисни сгради и не би било проблем за наоколо живеещи хора.Адресът на помещението е  Units 5 -7 Canbury Business Park , Elm Crescent Kingston upon Thames Surrey KT2 6HJ ,а искания наем е от £180 за целия период .
Очакваме настоящото предложение да бъде публикувано на сайта на Посолството,съгласно чл.13,ал.3 от ИК.
Инициативата е част от Мрежата на изборните доброволци.
С уважение:
Йоана Манджукова-координатор район Сърбитън
20.

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Херефорд

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Херефорд.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в град Херефорд  с адрес 34 Eign Gate , Hereford,HR4 0AB

Осигурено е помещение  което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в град Херефорд бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в град Херефорд да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в град Херефорд е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в град Херефорд

XYZ Йована Маркова

 

21.

От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в London Richmond Upon Themse.

Уважаеми Г-н Посланик,

заявяваме желанието си и правим предложение за разкриване на Избирателна секция на територията на община Ричмънд Лондон.

Имаме събрани над 40 заявления за гласуване от страна на сънародниците ни.

Разполагаме с предварително съгласие за помещение за позиционирането на секцията-

Ричмънд колеж Parkshot,Richmond,TW9 2RE.

Готови сме да излъчим 5-членен състав на СИК и допълнителни резерви.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Richmond Upon Themse да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството ,съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

С уважение!

Председател Елица Пенева

— получено на 10 юни:

От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в London Richmond Upon Themse.
Уважаеми Г-н Посланик,
заявяваме желанието си и правим предложение за разкриване на Избирателна секция на територията на община Ричмънд Лондон с адрес:
21 Sheen Road,Richmond, TW9 1AD.Това е клиника Back to Health- Chiropractor Clinic. 
Помещението е с подходящи размери и добра вентилация, сервизен възел.Предоставя надежден wifi. Много добрата локация
ще улесни сънародниците ни в изборния ден.
Имаме събрани над 40 заявления за гласуване от страна на сънародниците ни.
Готови сме да излъчим 5-членен състав на СИК и допълнителни резерви.
Предлагаме като Представител на Държавата
Катерина Александрова

 

22.

Тема: Отваряне на секция в Wood Green

До г-н Марин Райков,

Посланик в Лондон, Великобритания

От: 1. Българската общност в Wood Green, London

Уважаеми Дами и Господа,

Пишем от името на българската ни общност в Wood Green, London – граждани, които доброволно се заехме с организацията на изборна секция  за предстоящите на 11-ти Юли 2021 – Парламентарни избори.

Констатираме много огромен интерес  на сънародниците, живеещи в района . Вече събрахме необходимите 40 заявления за откриване на изборна секция. Отправяме искане за отваряне на секция в Wood green на адрес: The Community HUB Haringey at 8 CAXTON ROAD, N22 6TB

Съгласие за членове на изборната комисия са дали 5 лица плюс 2 резерви. Към настоящият момент имаме подадени 85  онлайн заявления.

Избирателна секция на Wood Green ще е стратегически  добро решение. От географска гледна точка Wood Green е удобно място за българи живеещи както в Северен Лондон, така и в други близки райони, имащи бърза и удобна връзка с нея.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

С настоящото писмо  ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници, които живеят в други райони на Лондон или в други градове във Великобритания  да упражнят конституционното си право на вот.  Искрено се надяваме да срещнем разбиране и подкрепа в тази пандемична обстановка  и  социалната парализа в която се намира Великобритания, и света като цяло.  Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на изборната секция ще бъде публикувана на страницата на посолството във Великобритания.

От името на Инициативния комитет за секция в Wood Green

Христо Кожухаров

 

23.

От: Инициативена група за отваряне на изборна секция в Кеймбридж, UK

Уважаеми Дами и Господа,

Отправяме искане за отваряне на секция в Кеймбридж на адрес: Clayton Hotel Cambridge. 27-29 Station Road, Cambridge CB1 2FB, United Kingdom

Осигурено е помещение от ~60 квадратни метра на цена £700.00 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания. Хотелът се намира в непосредствена близост до гара и автогара и бе изпозван за изборна секция на предишните парламентарни избори. Освен основното помещение на секцията, на разположение ни се предоставят обширно фоайе и библиотека, където гласуващите биха могли да изчакват реда си, тоалетни и асансьор. Освен това, като на предишни клиенти, ни бе направена отстъпка от цената.

Поради високият брой гласували на изборите на 04.04.21,  Кеймбридж бе определен за град с две изборни секции. Имайки предвид, че в тази част на страната се очаква да бъдат отворени няколко нови, на тези избори очакваме значително по-малко гласоподаватели и не смятаме, че се налага откриване на втора секция.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Кеймбридж да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в UK да бъдат също публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Кеймбридж е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Кеймбридж.

Бернард Конфортов (Лице за контакт на инициативата)

 

24.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Мейдстон

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Мейдстон.

Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Майстоне на адрес Shepway Youth and Community Center , Cumberland Avenue, Maidstone , Kent, ME15 7JN

Осигурено е помещение от 300 квадратни метра на цена £750. , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Мейстон.. да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Мейстон  да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Мейстоун е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Мейстон.

XYZ (Лице за контакт на инициативата) Моника Маринкова

 

25.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Бедфорд (Bedford, UK)

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11.07.2021 година на сънародниците, живеещи в и около Бедфорд
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Бедфорд на адрес SMART Prebend Centre, 12 Prebend St, Bedford MK40 1QW

Осигурено е помещение от 100 квадратни метра на цена ……. , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Бедфорд да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Обединеното Кралство съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Бедфорд да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Бедфорд е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Бедфорд

Петър Димитров (Лице за контакт на инициативата)

 

Списък на желаещите да се включат в СИК в Бедфорд:

Петър Димитров (държавно лице)

Ивайло Петрушев

Златка Зашева

Ваня Кирилова

Диман Kунев

Веселин Вълов

Георги  Глушков

 

26.

От инициативен комитет в Уестън Супер Меър, Великобритания

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПОСЛАНИК,

Констатираме голям интерес от страна на сънародниците ни, живеещи в и около Уестън Супер Меър, към изборите за Парламент в Република България на 11.07.2021 година. До момента са подадени 91 заявления от българи желаещи да гласуват в Уестън Супер Меър. Очаква се повечето българи от града и околността да гласуват, след подаване на място на Декларация по чл.  33, ал. 2 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс.

В тази връзка, отправяме Ви предложение за разкриване на секция на адрес:

3 – 6  Wadham St,  Weston-super-MareBS23 1JY

в сградата на The Stable Creative Hub, в централната част на града.

Осигуреното помещение е 40 кв. метра, намиращо се на 3-ти етаж; с добра проветряемост от множество прозорци, с прилежащи към него предверие за попълване на декларации и широки коридори за изчакване на гласоподавателите при недбходимата дистанция, което отговаря на противоепидемичните изисквания.     Наемодателят осигурява необходимият брой маси и столове за обезпечаване на изборния ден, както и бърза интернет връзка. До помещението се стига по стълбище или с асансьор, което го прави подходящо за възрастни и трудно подвижни хора. Има удобни санитарни възли, включително за хора с увреждания. Наблизо отстои голям обществен паркинг. Мястото е добре познато на българската общност в града, защото там се повеждат часовете на БУ“Просвета“ – Уестън Супер Меър

Дезинфекцията на помещенията и инвентара ще се извършва от доброволци, след осигурявяне на необходимите санитарни материали.

Доброволци от българската общност в града са потвърдили желание за включване в СИК – петима като членове и двама резерви, както следва:

Комисия :

 1. Мария Буюклиева – Председател
 2. Цветелина Горанова – Секретар
 3. Ганка Коева – Член ; представител на държавата
 4. Александър Плахов – Член
 5. Стефан Диков – Член

Резерви :

 1. Галин  Димов
 2. Красимира Костадинова

За сградата, в която ще се помещава изборната секция е направена резервация – получили сме оферта на обща стойност – 352,50 паунда .

В процес сме на търсене на необходимата за изборния ден техника, която да наемем на разумни цени. Изпратено е запитване до Общината в Уестън Супер Меър, за наем на два броя кабинки и урна.

Платежните документи, както и пълните данни за хората в комисията ще бъдат изпратени при поискване от Ваша страна.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Уестън Супер Меър да бъде публикувано на страницата на Българското посолство в  Обединеното Кралство съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за избирателна секция в Уестън Супер Меър е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Уестън Супер Меър

Ганка  Коева – председател

 

27.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Golders green/ Cricklewood

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и околo Golders green/ Cricklewood.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Cricklewood на адрес: 25 Cricklewood Lane, London, NW2 1HP.

Осигурено е помещение на цена £ 1000 , което отговаря на всички противоепидемични изисквания.

Имаме готовност и с петчленна комисия и две резерви.

Инициативата за секция в  Cricklewood е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за  секция в Golders green/ Cricklewood

Мария  Златарева

Председател

 

Стефка Стоянова

Държавен представител

Красимира  Колева
Секретар

 

28.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр.Питърборо

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Гр.Питърборо
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция Гр.Питърборо на адрес 77 Lincoln Rd Peterborough PE1 2SH

Осигурено е помещение от 200  квадратни метра на цена ……. , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр.Питърборо да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон… съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в гр.Питърборо да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр.Питърборо  част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в гр.Питърборо

Маринела Георгиева(Лице за контакт на инициативата)

 

29.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в ……

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и околo Лестър/Leicester Великобритания.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Лестър/Leicester на адрес: 10 Bendbow Rise, LE3 1QA, Leicester

Осигурено е помещение от 160 квадратни метра на цена £500 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Лестър/Leicester да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Лестър/Leicester да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Членове на СИК:

 1. Златина Петкова
 2. Нели  Бенова
 3. Илия Маламов
 4. Мария Радкова ( лице, представител на държавата)
 5. Стойчо Точев
 6. Златка Димитрова
 7. Георги Бачев

Инициативата за секция в Лестър/Leicester е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Лестър/Leicester

Мария  Радкова (Лице за контакт на инициативата)

 

30. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в London – Barnet & Enfield

Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи
в и около Barnet & Enfield – в Лондон.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в London
– Barnet & Enfield на адрес: St John the Evangelist, Bourne Hill, Palmers Green, N13 4DA,
Telephone: 020 8886 0847.
Осигурено е помещение от 100 квадратни метра на цена £833, което отговаря на всички
противоепидемичните изисквания.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2)
на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в London – Barnet & Enfield
да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във Великобритания съгласно
чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Очакваме предложенията за членове на всички в СИК – Емануела Тодева, Таня
Анджарова, Павел Николов, Кремена Петрова, Александър
Николов, Радослав Биров да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите
имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния
кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра
на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.
Инициативата за секция в London – Barnet & Enfield е част от Мрежата на изборните
доброволци в чужбина.
Желая лично да поема отговорностите като представител на държавата в осъществяването на
изборния процес.
От името на Инициативния комитет за секция в London – Barnet & Enfield.
Емануела Тодева

 

31.

От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Ханслоу, Лондон/ Hounslow, London. 

Уважаеми г-н Райков,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Ханслоу, Лондон.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция тук на адрес:

Hounslow Community Centre

9 Montague Road

TW3 1JY

Осигурено е подходящо помещение на цена £25 на час.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение насекция в Ханслоу да бъде публикувано настраницата на посолството в ОК съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Държавен представител: Ралица Христова

Координатор за западен Лондон: Цанка Петрова.

 

32.

До Г-н Марин Райков, посланик на Република България във Великобритания.

От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Ийлинг, Лондон/ Ealing,London. 

Уважаеми г-н Райков,

Констатираме огромен интерес отново за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците ни, живеещи в и около Ийлинг, Лондон. Имаме възможност да отворим три автоматични секции в същата зала от предходните избори. Залата е достатъчно голяма и може да се разгради с панели и ленти. Цената на помещението е £1500, което прави £500 за секция.

Адресът е:

Hotel DoubleTree by Hilton

2-8 Hanger Lane

W5 3HN

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение насекция в Ийлинг, Лондон да бъде публикувано настраницата на посолството в ОК съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Държавени представители: Атанас Цветански, Ваня Габерова, Цанка Петрова.

Координатор за западен Лондон: Цанка Петрова.

 

33.

Тема: Re: Отг: Избори в Манчестър, 11 юли 2021г.

 Уважаеми г-н Райков,

Информираме, че във връзка с организирането на насрочените за 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание, в качеството си на Председател на организацията Българска Общност Манчестър (www.manchesterbg.org), сформирахме изборен екип и имаме готовност отново за девети път да сътрудничим на Българското Посолство във Великобритания като организираме СИК в Манчестър за всички български граждани на територията на Голям Манчестър (Greater Manchester).

Разполагаме с нужен брой членове на СИК – 5 редовни и 2 резерви, като имаме готовност да наберем допълнителен брой членове при необходимост. Като организатори във всички предходни избори през последнтие 6 години на територията на Голям Манчестър имаме необходимият опит за организирането на СИК.

Предложение: The Castlefield Hotel (СИК Манчестър – 04.04.2021г.), с адрес:

The Castlefield Hotel,
Liverpool Road,
Manchester,
M3 4JR, United Kingdom

Помещението се намира на централно и леснодостъпно място с голяма историческа значимост за гр. Манчестър – район Castlefield.
Хотел Castlefield разполага със собствен безплатен паркинг и предлага залa с климатик, естествена дневна светлина и прозорци. Хотела предлага пълно съдействие при организирането на събитието спазвайки всички Ковид-19 изисквания разпоредени от правителството на Великобритания.

РАЙОН CASTLEFIELD
Castlefield е защитена зона на град Манчестър в Северозападна Англия. Района е с голяма историческа значимост за Манчестър защото тук се намират останки на римската епоха от крепостта Мамуций или Манкуний, която дава името си на Манчестър. Тук е разположена крайната точка на канала Бриджуотър, първия в света индустриален канал, построен през 1764г.; най-старият склад на канал, отворен през 1779г.
Срещу предложеното местоположение за СИК в Манчестър се намира първата пътническа железопътна линия в света и крайна пристигаща точка на железопътната гара Liverpool Road през 1830г. и първият железопътен склад, отворен тук през 1831г.

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

Хотел Castlefield

·  Разполага с БЕЗПЛАТЕН осветен, ограден и сигурен паркинг за 54 автомобила.
· Хотел Castlefield се намира само на 450 метра от станцията на метрото Deansgate – Castlefield, градската трамвайна система на Манчестър. Метрото се свързва директно с гарите Пикадили и Виктория, двете основни жп гари в Манчестър.
  Гара Deansgate, която е на основната линия в Манчестър, и е на две спирки от централната гара –  Manchester Piccadilly, която е удобна за Borough of Tameside и пристигащи от Stockport.
  Гара Salford Central, която е удобна за пристигащи от Bolton, Eccles и Wigan.
· Трамвайната спирка Deansgate-Castlefield, което позволява пристигането от всички точки на Голям Манчестър включително: Bury, Rochdale, Oldham, Altrincham и Trafford.
·  Извън главния вход на Музея на науката и индустрията, само на 250 метра от хотел Castlefield се намира спирката на безплатните автобуси на метрото. Номер 3 метробусове, които свързват централните части на Манчестър с всички жп гари и централни атвтобусни спирки. 
ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ
Помещението, както и приземните части към хотела ще могат да бъдат използвали през целият изборен ден. Това ще позволи да се спазят всички изисквания от Британското правителство във връзка с Ковид-19 и значително да се намали риска от разпространение.
· Помещението е разположено на приземен етаж, което позволява за възрастни хора или хора с увреждания да гласуват.     
· Има прозорци, отопление, необходимите маси и столове за членовете на СИК.
· Помещението позволява създаването на One way in, One way out система за провеждането на безопасни Ковид-19 избори.
· За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден. 
· Хотела предлага мъжка и женска тоалетна.
ЦЕНА
£540 с включен ДДС (цената е за Събота и Неделя) 

Българска Общност Манчестър

 

34.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр. Милтън Кийнс

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Милтън Кийнс.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в гр. Милтън Кийнс на адрес Middleton Primary School Noon Layer Drive, Middleton MK10 9EN, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom.

Осигурено е помещение от 155 квадратни метра на цена £650, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Милтън Кийнс да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Милтън Кийнс да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Милтън Кийнс е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Милтън Кийнс.

Лице за контакт на инициативата: Людмила Виячева

 

35.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция гр. Рединг

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Рединг. Това са районите Рединг, Уокингам и Бракнел.

Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Рединг като имаме две предложения за адреси:
1. 1 New Rd, Sindlesham, Winnersh Community Centre, RG41 5DX, с цена £539.28 +VAT.

 1. Main Hall ofEarley Town Council, Council Offices, Radstock House, Radstock Lane, Earley   RG6 5UL (очакваме оферта за цена на залата, няма интернет)

Осигурените помещения са действащи секционни избирателни секции при местни избори, one-way walking system, отговарят на всички противоепидемичните изисквания, с паркинг и възможност на свободно място при образуване на опашки от гласоподаватели.

Осигурили сме техническа екипировка (принтер, сканиращо устройство, компютър).

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Рединг да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Рединг да бъдат незабавно публикувани (като списък само с име и фамилия) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Предложени членове и доброволци за СИК Рединг:

 1. Пламена Панова-Оманович (предишен опит в СИК Рединг)
 2. Десислава Савова
 3. Милена Павлова
 4. Кремена Георгиева
 5. Михаела Петкова
 6. Петър Якимов (длъжностно лице, представител на държавата)
 7. Румен Кожухаров
 8. Горан Алексовски

Инициативата за секция в Рединг е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Рединг

Виктория Влаховска (координатор)

 

36.

Тема: Предложение изборна секция от Инициативен Комитет-гр.Хемел Хемстед

Уважаеми Дами и Господа,

Със свое решение № 34-НС от 18 май 2021 год., на основание чл. 14, т. 3, чл. 15, и чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия обяви списък на местата извън страната, в които ще се образуват  секции в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Град Хемел Хемпстед фигурира в този списък и ние от Инициативния комитет в града, на основание чл.13 ал. 3 от Изборния кодекс, отправяме предложение за местоположение на изборна секция на адрес, както следва:

Holiday Inn Express Hemel Hempstead, Stationers Place Apsley, Hemel Hempstead, HP3 9RH

Конферентната зала е с площ 40.2кв.м и е с добра възможност за проветряване. Налична е добра връзка за безжичен интернет, както и възможност за еднопосочно движение на гласоподавателите. Наемът е в размер на £400.

Също така имаме и готов състав за членове на СИК, както и резерви.

Състав на комисията:

1) Станимир Станчев

2) Мария Христова

3) Николай Тъжев

4) Милена Апостолова

5) Галина  Георгиева

Резерви:

1) Неделчо Неделчев

2) Искра Гърдева

3) Царина Литова

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3), чл.22(2) и чл.104(2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр.Хемел Хемпстед да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.13, ал.3 на Изборния кодекс. 

С уважение,​

Станимир Станчев

СИК – Хемел Хемпстед

 

37.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Норич/Norwich/

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с решение № 34-НС от 18 май 2021 год., на основание чл. 14, т. 3, чл. 15, и чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия обяви списък на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и огромният интерес за изборите на 11/07/2021 година на сънародниците, живеещи в и около Норич/Norwich/ отправяме искане за отваряне на избирателна секция Норич/Norwich/.

Адрес на секцията: Maids Head Hotel, Tombland, Norwich, Norfolk  NR3 1LB

Осигуреното помещение от  79  квадратни метра на цена £450 отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Норич/Norwich/ да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Посолството на Република България – Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Норич/Norwich/ да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

От името на Инициативния комитет за секция в Норич/Norwich/

Павлина Боралиева (Лице за контакт на инициативата)

 

38.

От: Българската общност в Джърси (Jersey, Channel Islands)

Уважаеми г-н Райков,

Пишем от името на българската ни общност в Джърси – граждани, които доброволно се заехме с организацията на избирателна секция  за предстоящите на 11-ти Юли 2021 – Парламентарни избори.

Констатираме много огромен интерес  на сънародниците, живеещи в района . Вече събрахме необходимите 40 заявления за откриване на избирателна секция. Отправяме искане за отваряне на секция в Джърси на адрес:

Pomme d’Or Hotel, Liberation Square, St Helier, Jersey, JE1 3UF, Channel Islands

Съгласие за членове на избирателната комисия са дали 5 лица плюс 2 резерви. Към настоящият момент имаме подадени  54 онлайн заявления.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

С настоящото писмо  ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници, които живеят в други райони на Лондон или в други градове във Великобритания  да упражнят конституционното си право на вот.  Искрено се надяваме да срещнем разбиране и подкрепа в тази пандемична обстановка  и  социалната парализа в която се намира Великобритания, и света като цяло.  Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на избирателната секция ще бъде публикувана на страницата на посолството във Великобритания.

Основен състав и членове на избирателната комисия в Джърси:

 1. Христо Карамфилков – Председател
 2. Светослав Андреев – Държавен представител
 1. Тодор Йорданов – Заместник-председател
 2. Иван Маерков – Секретар
 3. Иво Райчев

Резервен състав на избирателната комисия в Джърси:

Асен Стамболийски

Неджибе Метушева

 

С уважение,

От името на българската общност в Джърси,

Христо Карамфилков

 

39.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр. Йорк

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Йорк.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Йорк на адрес: Holliday Inn York, Tadcaster Road, York YO24 1QF.

Осигурено е помещение от над 70 квадратни метра на цена £500 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Йорк да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК във Великобритания да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Йорк е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Йорк.

Кристина Борисова (Лице за контакт на инициативата)

 

40.

От:

 1. Председател на Българската общност в Крю/ Bulgarian Community Centre Crewe

2. Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Крю /Crewe

3. БНУ „ Българче“ Крю

Уважаеми Дами и Господа,

Със свое решение № 34-НС от 18 май 2021 год., на основание чл. 14, т. 3, чл. 15, и чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия обяви списък на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Град Крю,  Великобритания фигурира в този списък и ние от Инициативен комитет град Крю на основание чл.13 ал. 3 от Изборния кодекс, отправяме предложение за местоположение на избирателна секция на адрес, както следва:

39 Victoria Street,  Crewe, CW1 2JG

Местоположението на сградата е добре познато на българската общност в Крю, тъй като тук се проведоха изборите през 2017 и 2019 в същата сграда се помещава “Riminis Coffee Lounge”  добре известно на всички жители на града!

Осигуреното помещение е над 105 кв.м., разполага с две санитарни помещения, вентилационна система и климатик, както и кухня, която ще се използва само от членовете на изборната комисия. Декларираме готовност за провеждането на безопасни избори във връзка с Ковид-19, тъй като имаме възможност за създаване на еднопосочно движение, което ще улесни самите гласоподаватели , както и комисията.

За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, мултифункционално устройство (принтер , копир и скенер), лаптоп за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.

В близост до сградата има голям паркинг на “ASDA”, който е безплатен в неделя и е с капацитет над 1000 паркоместа. Пред помещението , което се намира на центъра на града има дълъг и широк тротоар със свободни пространства за гласоподавателите при евентуална опашка в изборния ден.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в гр. Крю – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме  Ви предоставили.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Крю да бъде незабавно публикувано на страницата на Посолството на Република България – Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 от Изборния кодекс.

Инициативата за изборна секция в гр. Крю е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

С уважение,

Тезджан Сабри

41. 

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания.

С настоящото писмо, отправяме искане за откриване на секция в London – Croydon.

Car Repair Centre /on google maps Vess Auto/

19 – 25 Neville Rd, Croydon, CR0 2DS

Имаме осигурено помещение, за изборна секция в Croydon – това помещение е било използвано за изборна секция при предишни избори.

Двора на сервиза позволява да се формира опашката и хората да са на безопасно отстояние в предвид противоепидемичните мерки, също има пространство, да се наредят столове за някои от чакащите / родители с деца и възрастни хора /.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в London Croydon – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това. 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в London Croydon,  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Надяваме се на успешна съвместна работа и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.

Инициативата за секция в London Croydon е част от 

“Мрежата на изборните доброволци в чужбина”.

С уважение,

Координатор 
Зорница Рангелова
42.

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания.

С настоящото писмо, отправяме искане за откриване на две секции в London – Sutton 1,2.

Thomas Wall Centre / залите за народни танци /

52 Benhill Ave, Sutton SM1 4DP

Имаме осигурено помещение, за изборните секции в Sutton – помещение много широко има паркинг, помещението има подходящ вход за хора с мобилни проблеми.

Двора на сградата позволява да се формира опашката и хората да са на безопасно отстояние в предвид противоепидемичните мерки, също има пространство, да се наредят столове за някои от чакащите / родители с деца и възрастни хора /.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в London Croydon – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това. 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секциите в London Sutton,  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Надяваме се на успешна съвместна работа и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.

Инициативата за секция в London Sutton е част от 

“Мрежата на изборните доброволци в чужбина”.

С уважение,

Координатор 
Зорница Рангелова – Zornitsa Rangelova
43.

От: Инициативен Комитет за отваряне на изборна секция в Гилдфорд за Парламентарните Избори в Република България, които ще се проведат на 11 юли 2021 година

Уважаеми г-н Райков, уважаеми дами и господа,

Наблюдаваме постепенно нарастващ интерес за участие в предсрочни парламентарни избори насрочени за 11 Юли 2021 от сънародниците ни, живеещи в и около Гилдфорд, графство Съри, Великобритания. Вече събрахме необходимите 40 заявления за откриване на секция, както и  необходимия брой кандидати за участие в секционната комисия. Личните данни на лицата ще предоставим при поискване.

С това писмо отправяме официално искане за отваряне на избирателна секция в Гилдфорд, на адрес Teaching Block, University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH и декларираме готовност за сътрудничество, съгласно чл.13(3), чл.22(2),чл.103(2) и чл.104(2) на Изборният Кодекс.

Осигурено е помещение от 117.15 кв. м. на цена £450 без ДДС, което отговаря на всички противоепидемични и предварително съгласувани изисквания.

Очакваме настоящото предложение за откриване на избирателна секция и нейното  местоположение в Гилдфорд, графство Съри да бъде публикувано на страницата на Посолството на Република България в Лондон в най-близко време.

Инициативата за отварянето на секция в Гилдфорд е част от Мрежата на Изборните Доброволци в Чужбина.

С уважение,

Гергана Бамбурска

 

44.

Тема: Re: London Bromley – подаване на заявление за откриване на секция

 До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания.
С настоящото писмо, отправяме искане за откриване на секция в London – Bromley.

AVIS Hotel

33 Rodway Rd,
Bromley
BR1 3JP

Имаме осигурено помещение, за за изборна секция в хотел – ресторантската част. Хотелът е в централната част на Bromley, има паркинг за 10 коли, голяма градина, в която може, да се формира опашката, да се наредят столове за някои от чакащите / родители с деца и възрастни хора /, като това подсигурява спазването на противоепидемичните мерки.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в London Bromley – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това. 

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в London Bromley  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Надяваме се на успешна съвместна работа и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.

Инициативата за секция в London Bromley е част от 

“Мрежата на изборните доброволци в чужбина”.

С уважение,

Зорница Рангелова
45.
От инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Bognor  Regis West Sussex.
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Bognor Regis West Sussex
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция
в Bognor  Regis School of Music
46 Sudley Rd, Bognor Regis PO21 1ER Залата е 105 кв. м. Отговаря на всички, изисквания за ползване за изборния ден с налична тоалетна и сервизно помещение. Към наема е включено ползването на техническо оборудване за изборният ден. Договорен наем 550£ плюс ДДС.
Също така имаме и готов състав за членове на избирателна комисия и резерви в процес на уточняване,
Състав на комисията:
1,Представител на държавата : РозалинаБанкова
2, Председател на комисия : Даниела Бояджиева
3, Секретар: Милена  Генова
4, Данаил  Костов
5,Николай Ангелов.
Резерви:
 в процес на уточняване
Разполагаме с паркинг за около 15 автомобила ,
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Bognor Regis West Sussex да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството ,съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Очакваме предложенията за членове на  СИК в Bognor regis West Sussex  да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.
От името на Инициативния комитет за секция вBognor Regis West Sussex
Милена Генова                                                                      Даниела  Бояджиева
/ секретар /                                                                          /председател на комисия /
46.

От инициативен комитет за отваряне на изборна секция във Фелтъм, Лондон/ Feltham , London. 

Уважаеми г-н Райков,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи във Фелтъм, Лондон.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция на адрес:

Hounslow Community Centre

9 Montague Road

TW3 1JY

Осигурено е подходящо помещение.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение насекция в Ханслоу да бъде публикувано настраницата на посолството в ОК съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Държавен представител: Атанас Денчев

Координатор за западен Лондон: Цанка Петрова.

 

47. 

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания
Копие до
UK Мрежа на изборните доброволци
Международна мрежа на изборните доброволци
Уважаеми дами и господа,
отправяме официално искане за отваряне на две секции в район Лондон-Сърбитън и Лондон-Сърбитън,Толуърт.
Събрани са 40 броя заявления,има хора за комисии и са намерени подходящи помещения.Списъка с данни на хората,предложени за комисии,можем да предоставим веднага,щом го поискате.
Помещенията,които намерихме,са с площ,съответно-за Сърбитън-80 кв.м и за Толуърт-45 кв м.,с обща цена от £1550,за целия период.И двете зали отговарят на всички изисквания-вход за инвалиди,интернет,вентилация и отварящи се прозорци,а до сградата има няколко паркинга.В цената също така влиза и охрана и техника-компютри и принтер/скенер.Помещенията се намират на място,удобно за всички-точно до гарата на Сърбитън,като има и много спирки на различни автобуси.Адресът на залите е Hillcroft College,South Bank,Surbiton,KT6 6DF.
Очакваме настоящото предложение да бъде публикувано на сайта на Посолството,съгласно чл.13,ал.3 от ИК.
Инициативата е част от Мрежата на изборните доброволци.
С уважение:
Йоана Манджукова-координатор район Сърбитън
48.
До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания
Копие до
UK Мрежа на изборните доброволци
Международна мрежа на изборните доброволци
Уважаеми дами и господа,
отправяме официално искане за отваряне на две секции в район Лондон-Сърбитън и Лондон-Сърбитън,Толуърт.
Събрани са 40 броя заявления,има хора за комисии и са намерени подходящи помещения.Списъка с данни на хората,предложени за комисии,можем да предоставим веднага,щом го поискате.
Помещенията,които намерихме,са с площ,съответно-за Сърбитън-80 кв.м и за Толуърт-45 кв м.,с обща цена от £1550,за целия период.И двете зали отговарят на всички изисквания-вход за инвалиди,интернет,вентилация и отварящи се прозорци,а до сградата има няколко паркинга.В цената също така влиза и охрана и техника-компютри и принтер/скенер.Помещенията се намират на място,удобно за всички-точно до гарата на Сърбитън,като има и много спирки на различни автобуси.Адресът на залите е Hillcroft College,South Bank,Surbiton,KT6 6DF.
Очакваме настоящото предложение да бъде публикувано на сайта на Посолството,съгласно чл.13,ал.3 от ИК.
Инициативата е част от Мрежата на изборните доброволци.
С уважение:
Йоана Манджукова-координатор район Сърбитън
49.
От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в ……
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Белфаст.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в
Clayton Hotel Belfast,  22 Ormeau Ave, Belfast BT2 8HS
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Белфаст да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно  чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Инициативата за секция в Белфаст е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.
От името на Инициативния комитет за секция в Белфаст
Стоян Манчев
50.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Суиндън

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07/2021 година на сънародниците, живеещи в и около Суиндън.

Вече събрахме необходимите 40 заявления.

Отправяме искане за отваряне на секция в града ни във Village Hotel Swindon,  с адрес: Shaw Ridge Leisure Park, Whitehill Way, Swindon SN5 7DW. Осигурено е помещение тип конферентна зала, с отделен вход и изход. Същото отговаря на всички противоепидемични изисквания. Офертата за помещението е на обща стойност – 800,00 паунда .

В процес сме на търсене на необходимата за изборния ден техника, която да наемем на разумни цени. Изпратено е запитване до Общината в Суиндън за наем на необходимото оборудване.

Платежните документи, както и пълните данни за хората в комисията ще бъдат изпратени при поискване от Ваша страна.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Суиндън да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Суиндън е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Суиндън

Христина Чукурлиева

51. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

Предвид, предстоящите на 11.07.2021 год. избори за народни представители за Народно събрание на Република България, заявения интерес от българската общност, живееща в Саутхемптън и близките населени места и на основание чл. 13, ал. 2 от ИК правя настоящото предложение:

Базирайки се на резултатите от изборите на 04.04.2021 и предвид Решение № 34-НС от 18 Май 2021 г. на ЦИК, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ИК, считам, че е налице основание да предложите на ЦИК да бъдат разкрити 2 избирателни секции в Саутхемптън, Великобритания.

От 2014 година, българската общност в Саутхемптън организира избирателна секция. При предходните парламентарни избори през Април 2021 год. в СИК Саутхемптън гласуваха  1061 избиратели. Високият брой избиратели беше вследствие на ограничението за разкриване на 35 избирателни секции във Великобритания.

Към настоящият момент за Саутхемптън са подадени 129 заявления, но много от избирателите гласуват, попълвайки декларация в изборния ден.

Относно обезпечаването с помещение за СИК – след отказ от страна на хотела, ползван през Април 2021 г. и проведени разговори с Ваш служител, направихме предложение за ползване на зала в Leonardo Royal Hotel Southampton Grand Harbour, който се намира в централната част на града и е в близост до Централна гара и автогара Саутхемптън. До хотела е наличен и голям паркинг. Адресът на хотела е West Quay Road, SO15 1AG, e-mail – Southamptongrandharbour@leonardohotels.co.uk

В готовност сме с предложения за 5-членни състави на двете СИК.

С оглед на гореизложеното се надяваме да включите Саутхемптън Великобритания в предложението си до ЦИК с цел разкриване на 2 избирателни секции и осигуряване възможност българските граждани да упражнят едно от основните права – правото да избират държавни органи, съгласно чл. 47 от Конституцията на Република България.

Оставаме в готовност за сътрудничество.

От името на Инициативна група за разкриване на СИК Саутхемптън, Великобритания

Радостина Танева

Инициативата е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина

11.06.2021 г. Саутхемптън, Великобротания

 

52. 

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Watford

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Watford
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Watford на адрес 65-67 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS

Осигурено е помещение от 104.5 квадратни метра на цена £700 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

В допълнение изпращаме списък с всички законово изискуеми данни на  предложените от нас членове на секционната избирателна комисия Watford заедно с разпределението им по съответни позиции .( Стр.2 от настоящият документ )

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Watford да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Watford съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК в Watford  да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Watford  е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Watford

Лидия Стоянова

 

53.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Саутенд/Southend-on-sea/

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Саутенд / Southend-on-sea/ Великобритания.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Саутенд на адрес 18 – 20 Westcliff Parade, Westcliff-on-sea, Essex, SS0 7QW   – WESTCLIFF MUTHU HOTEL

Осигурено е помещение от 65 квадратни метра на цена £300 на ден , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Саутенд/ Southend-on-sea/ да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон/Обединено кралство Великобритания/ съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК  да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Саутенд е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина. Моля за входящ номер с обратен eмейл.

С уважение и от името на Инициативния комитет за секция в Саутенд

Добромир Цолов, Надежда Аврамова(Лице за контакт на инициативата)

 

54.

Тема: 2 Kingsman parade SE18 London Greenwich

Здравейте , подавам заявление за отваряне на две избирателни секции в London Greenwich с адрес 2Kingsman parade SE18 5QE . За целта ще използваме предната зала и главният вход и вътрешната зала със отделен страничен вход. Цената на двете помещения за целият изборен период е £1500. Сградата е на няколко минути разстояние от автобусни спирки , влакова гара, недалеч от метро гара North Greenwich и Blackwall tunnel. Разполагаме с безплатен паркинг и интернет . Санитарният възел е удобен за използване както за членовете на комисията така и за избирателите. Организирахме две избирателни комисии.

Благодаря ! Цанка Дякова
55.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Устър / Worcester

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Устър
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на изборна секция на адрес : Worcester, WR1 1NW,  No 2 , Westbury Street

Осигурено е помещение от 400 квадратни метра на цена 450 pounds , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в град Устър / Worcester е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в  град Устър / Worcester

Петър Стойнов  (Лице за контакт на инициативата)

 

56.

ОТНОСНО:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ГРАД БОРНМЪТ,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

Предвид, предстоящите на 11.07.2021 год. избори за народни представители за Народно събрание на Република България, заявения интерес от българската общност, живееща в Борнмът и близките населени места и на основание чл. 13, ал. 2 от ИК правя настоящото предложение:

Предвид Решение № 34-НС от 18 Май 2021 г. на ЦИК, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ИК, считам, че е налице основание да предложите на ЦИК да бъде разкрита избирателни секция в Борнмът, Великобритания.

Към настоящият момент за Борнмът са подадени 79 заявления, но много от избирателите гласуват, попълвайки декларация в изборния ден.

Относно обезпечаването с помещение за СИК – правя предложение за ползване на зала в St Michael’s C of E Primary School където се помещава българското училище с адрес:

St Michael’s C of E Primary School

Somerville Road,

Bournemouth,

BH2 5LH.

Залата отговаря на всички противоепидемични изисквания.

В готовност сме с предложение за 5-членнен състав на СИК което ще бъде предоставено преди определеният краен срок.

С оглед на гореизложеното се надяваме да включите Борнмът, Великобритания в предложението си до ЦИК с цел разкриване на избирателнa секция и осигуряване възможност българските граждани да упражнят едно от основните права – правото да избират държавни органи, съгласно чл. 47 от Конституцията на Република България.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Борнмът да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

От името на Инициативна група за разкриване на СИК Борнмът, Великобритания

Таня Русева

 

57

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Бостън (Boston)

Уважаеми Г-н Посланик,

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07/2021г. на сънародници, живеещи в  и около град Бостън.В градът и околността му живеят около 2000 българи. Вече събрахме 50 заявления , при законово необходими минимум 40. Въз основа на гореизложените факти и възползвайки се от законовото ни право , отправяме официално искане за отваряне на избирателна секция в град Бостън, Линкълншър на адрес:

20 High Street, Boston, PE21 8 SH

Избраното от нас помещение е  около 80 кв.м. и се намира в сграда разположена в близост до центъра на града и  отговаря на всички противоепидемични, противопожарни и санитарни изисквания. Помещението е разположено на първия етаж на сградата и е в непосредствена близост до главната улица и двата български магазина.На пешеходно разстояние от около 50 метра е наличен обществен платен паркинг за над 100 автомобила,в който паркирването всяка неделя от 08:00ч до 18:00ч струва 1 паунд. Много добрата локация ще улесни сънародниците ни в изборния ден. В прикачен файл изпращаме офертата за наем на помещението и техниката.

Също така имаме състав за членове на СИК , резерви и мотивирано предложение за лице, което да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс. В прикачен файл изпращам поименен списък с нашите предложения и потвърждавам, че съм получил тяхното разрешение имената им да бъдат публикувани.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3), чл.22(2),чл.103(2) и чл.104(2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящето предложение за местоположение на избирателна секция в гр.Бостън да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството, съгласно чл.13,ал.3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на СИК в Бостън да бъде незабавно публикувани(като списък само с три имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.104,ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето предложено  от нас да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативният  комитет за откриване на избирателна секция в гр.Бостън  предлага Петко Детелинов Ганчев за  упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс.Предложението ни за състав и позициите в СИК – Бостън са следните :

 1. Огнян  Монев – Председател
 2. Михаела  Георгиева – Зам. Председател
 3. Илиана  Цветанова – Секретар
 4. Рушана Янузова – член
 5. Петко Ганчев – член, упълномощен представител на Министъра на Външните работи.

Резерви:

1.Мариян Георгиев

2.Иван  Стоянов

Инициативата за секция в град Бостън  е част от мрежата на изборните доброволци в чужбина.

Моля за входящ номер с обратен мейл.

С уважение ,

Петко Ганчев

 

58.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Leicester, LE13JR

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Leicester, LE13JR
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Leicester на адрес LE13JR

Осигурено е помещение от 70 квадратни метра на цена £500 , което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Leicester, LE13JR да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Другата секция, която се очаква да се отвори в Leicester е много отдалечена и демотивира гражданите.

Имаме готовност да изпратим предложения за членове на СИК.

От името на Инициативния комитет за секция в Leicester, LE13JR

Румен Димитров (Лице за контакт на инициативата)

 

59.

Тема: Избирателна секция в Bishop’s Stortford

Уважаеми Г-н Посланик,

Бихме искали да Ви уведомим, че българската общност в гр. Бишъп’с Стортфорд (Bishop’s Stortford, Hertfordshire) успя да събере необходимия минимум от 40 заявления за откриване на изборна секция.

Имаме доброволци за комисия и резерви, и сме в процес на активно търсене на помещение за изборна секция.

Когато успешно договорим помещение, ще пуснем официално искане за отваряне на избирателна секция на територията на гр. Бишъп’с Стортфорд.

С пожелания за лека работа,

Златомира Атанасова

Председател на комисията за гр. Бишъп’с Стортфорд

 

60.

Тема: СИК Barking 1, 2, 3, 4

Уважаеми г-н Посланик,

 във връзка с предстоящите избори през месец юли  бих искала да потвърдя , че към днешна дата всички изисквания за отваряне на предварително заложените четири секции в Баркинг са покрити – има достатъчно подадени заявления за гласуване, имаме четири отделни помещения в които да бъдат разположени секциите и достатъчно желаещи хора за учасници във всички четири СИК.
Ето нашите конкретни предложения:
Всички четири секции ще са в една сграда на адрес:
Unit 2, New England industrial estate, Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ
Целият втори етаж на сградата  /където ще са секциите/ ще е на разположение за събота, неделя и понеделник /до колкото часа е нужно/.
– Всички помещения са климатизирани;
– В сградата има   санитарен възел на разположение на гласуващите;
– В сградата има бърз безжичен интернет;
– Имаме готовност да подсигурим нужното оборудване за изборния ден –  маси, столове,табла и кабинки;
 -Поемаме отговорност да подсигурим и компютри, принтери и всякакви консумативи за тях, както и канцеларски материали.
Моля, обърнете внимание, че всички 4-ри секции са на надземен етаж и не са достъпни за инвалиди.
Имаме готовност за 4-ти СИК с по 4 или 5 членове /включително държавния представител/ + 1 човек резерва за всяка секция.
Държавни представители:
Баркинг 1 – Милена Везенкова
Баркинг 2 – Александра Асенова
Баркинг 3 – Веселин Веселинов
Баркинг 4 – Янка Кирчева
Пълен списък с предложение за членове на комисиите ще изпратя на по-късен етап.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Надявам се горе посочената информация е достатъчна. Ако имате нужда от нещо допълнително, моля не се колебайте да се свържете с мен.

От името на Инициативния комитет за секции в Баркинг

Милена Везенкова
61. 
Тема: СИК Уолтъмстоу 1, Уолтъмстоу 2
Уважаеми господин Райков,
Поради засиления интересна сънародниците ни,живеещи в района на Уолтъмстоу към изборите за НС на 11.07.2021г.отправяме искане за отваряне на две автоматични секции на адрес:
   The Mill Community Center
   7 – 11 Coppermill Ln
   E17 7HA
Осигурени са две подходящи за провеждане на вота помещения на обща цена
£ 1735.00
Декларираме нашата готовност за сътрудничество съгласно чл.13(3),чл.22(2),
чл.103(2) и чл.104(2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секции в Уолтъмстоу
да бъде публикувано на страницата на посолството в ОК,съгласно чл.13 ал.3 от Изборния кодекс.
Държавни представители:
За Уолтъмстоу 1 – Пламен Христов;
За Уолтъмстоу 2 – Оля Милева
Лице за връзка – Светланка Алексиева
Поздрави
Св.Алексиева
62.

ОТНОСНО: Допълнение към предложение за избирателна секция в гр.Арма, Северна Ирландия, съгласно чл.13 ал. 3 от Изборния кодекс

Уважаеми Дами и Господа,

В допълнение на наше писмо от 20 май 2021 год., Ви уведомяваме, че имаме състав за членове на СИК, резерви и предложение за лице, което да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс. В прикачен файл изпращаме поименен списък с нашите предложения и потвърждаваме, че сме получили тяхното разрешение имената им да бъдат публикувани.

Адресът на избирателна секция в гр. Арма остава непроменен:

United Kingdom, 2 Loughgall Road, Armagh Business Centre, Armagh, Co. Armagh, BT61 7NH

Инициативният  комитет за откриване на избирателна секция в гр.Арма  предлага Станислава Иванова Тачева за  упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс. Предложението ни за състав и позициите в СИК – Арма са следните :

Председател Таня  Вълчанова
Зам. Председател Таня Иванова
Секретар Емануил Козлев
Член Надя Серафимова
Член (Представител на държавата) Станислава Тачева
Член-резервa Блага Христова
Член-резервa Калин Стефанов

 

Очакваме предложението за членове на СИК в гр. Арма да бъде незабавно публикувано (като списък само с три имена) на интернет – страницата на посолството в Лондон, съгласно чл.104,ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето предложено  от нас да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл.103,ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр. Арма е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

С уважение,

Инициативен комитет за секция в гр. Арма към АБКО, Северна Ирландия

Валентина Стефанова

Станислава Тачева

Координатори за изборите в Северна Ирландия

 

63.

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Карлайл (Къмбриа)

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Карлайл, Къмбриа (Carlisle,Cumbria)
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в Карлайл на адрес Court Square, Carlisle CA1 1QY (Carlisle Station Hotel)

Осигурено е помещение от  около 40 квадратни метра на цена £300, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Карлайл  да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон ,съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в  Карлайл да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в Карлайл е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в Карлайл

Йордан Попов

 

64.

Тема: Stafford

От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в Стафорд.
Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07 2021 година на сънародниците, живеещи в и около Стафорд.
Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в  гр. Стафорд на адрес:
“Stafford Masonic Hall”
Gaol Square, Stafford ST16 3AJ
Осигурено е помещение от  120 квадратни метра на цена £550, което отговаря на всички противоепидемичните изисквания.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в Стафорд да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Лондон съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Очакваме предложенията за членове на всички СИК в Стафорд да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.
Инициативата за секция в Стафорд е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.
От името на Инициативния комитет за секция в Стафорд
Калоян Илиев
65.

От: Българската общност в Джърси (Jersey, Channel Islands)

Уважаеми г-н Димитров,

Пишем от името на българската ни общност в Джърси – граждани, които доброволно се заехме с организацията на избирателна секция  за предстоящите на 11-ти Юли 2021 – Парламентарни избори.

Констатираме много огромен интерес  на сънародниците, живеещи в района . Вече събрахме необходимите 40 заявления за откриване на избирателна секция. Отправяме искане за отваряне на секция в Джърси на адрес:

Pomme d’Or Hotel, Liberation Square, St Helier, Jersey, JE1 3UF, Channel Islands

Съгласие за членове на избирателната комисия са дали 5 лица плюс 2 резерви. Към настоящият момент имаме подадени  54 онлайн заявления.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

С настоящото писмо  ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници, които живеят в други райони на Лондон или в други градове във Великобритания  да упражнят конституционното си право на вот.  Искрено се надяваме да срещнем разбиране и подкрепа в тази пандемична обстановка  и  социалната парализа в която се намира Великобритания, и света като цяло.  Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и информация за откриване на избирателната секция ще бъде публикувана на страницата на посолството във Великобритания.

Основен състав и членове на избирателната комисия в Джърси:

 1. Христо Карамфилков – Председател
 2. Светослав Андреев – Държавен представител
 1. Тодор Йорданов – Заместник-председател
 2. Иван Маерков – Секретар
 3. Иво Райчев

Резервен състав на избирателната комисия в Джърси:

Асен Стамболийски

Неджибе Метушева

С уважение,

От името на българската общност в Джърси,

Христо Карамфилков

 

66.

Тема: Предложение за избирателна секция Телфорд

До
Дата 15.06.2021
Г-н Марин Райков,
Телфорд
Посланик в Лондон, Великобритания
Г-н Иван Найденов
Постоянен секретар, МВн
Г-н Димитър Иванов
Глобален координатор, Мрежа на изборните доброволци по светаУважаеми Господа,
Относно изборите на 11 юли 2021 бихме желали да организираме избирателна
секция в град Телфорд, Англия. Към момента имаме събрани 61 регистрации, с
което надвишаваме минимума от 40 заявления. Toвa от своя страна ни дава
надежда, че такава би могла да бъде осъществена.
Договорили сме мястото, където да се проведе гласуването да бъде в българско
заведение с адрес: Telford, Unt 4, Fourth avenue TF2 0AS, Black Sea Cafe.
Помещението е 80 кв.м. с тоалетна и бърза интернет връзка. На разположение
са достатъчно маси и столове, както и отделен изход за да е възможно
еднопосочен поток на хората. Достъпно е и за хора с увреждания.
Имаме събрани 5 човека за членове на избирателна секция Телфод Великобритания, както и представител от името на държавата предлагаме Радослава Иванова.
С уважение
Диана Георгиева
67.

Тема: Молба за отваряне на Изборна Секция, Перт

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания
 
От: Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в гр. Перт, Шотландия
 
Уважаеми Дами и Господа, Уважаеми г-н Посланик,

Тъй като вече имаме необходимите 40 заявления, отправяме искане за отваряне на секция в гр. Перт на адрес 1 Leonard Street, Perth PH2 8HE

Осигурено е помещение от над 80 квадратни метра, с достъп за инвалидни колички, безплатен паркинг, в близост до санитарни помещения и с отделен вход и изход с двойни врати, отговаряйки на изискванията за социална дистанция и спазването на всички противоепидемичните изисквания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Перт да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството във Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Инициативата за секция в гр. Перт  е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

От името на Инициативния комитет за секция в гр. Перт,

Красимира Ангелова

 

68.

Тема: Re: Canterbury – подаване заявление за изборна секция.

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания.

С настоящото писмо, отправяме искане за откриване на две секции в Canterbury, Kent, UK.
Canterbury Club – on the high street.
31 St. Margaret’s Street,
Canterbury,
CT1 2TG
Имаме осигурено помещение, за изборните секции в Canterbury – помещение много широко, помещението има подходящ вход за хора с мобилни проблеми има вход и изход от друга врата.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия в Canterbury – пет доброволци, плюс три резерви, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секциите в Canterbury, да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.
Надяваме се на успешна съвместна работа и сме отворени за срещи и предложения от ваша страна.
Инициативата за секция в Canterbury e част от
“Мрежата на изборните доброволци в чужбина”.
С уважение,
Координатор
Зорница Рангелова – Zornitsa Rangelova
69.
От: Българската общност в Лондон Лейтънстоун (London Leytonstone)
Уважаеми Дами и Господа,
Пишем от името на българската ни общност в Лондон Лейтънстоун (London Leytonstone)
– граждани, които доброволно се заехме с организацията на изборни секции за
предстоящите на 11-ти Юли 2021 година – Парламентарни избори.
Констатираме голям интерес на сънародниците, живеещи в района . Вече събрахме
необходимите 40 заявления за откриване на изборна секция. Отправяме искане за отваряне
на секция в Лондон Лейтънстоун (London Leytonstone) на следният адрес:
Лондон – Лейтънстоун с държавен представител Теодор Петков Тотев
The Red Lion
640 High Rd Leytonstone, Bushwood, London E11 3AA
Избирателната секция на Лондон Лейтънстоун (London Leytonstone) ще е
стратегически добро решение. От географска гледна точка Лондон Лейтънстоун (London
Leytonstone) е удобно място както за българи живеещи района, така и би могла да поеме
част от сънародниците ни, имащи желание да гласуват на Стратфорд и Уолдъмстоу.
Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл.
104 (2) на Изборния кодекс.
С настоящото писмо ние нямаме за цел да отнемем възможността на наши сънародници,
които живеят в други райони на Лондон или в други градове във Великобритания да
упражнят конституционното си право на вот. Искрено се надяваме да срещнем разбиране и
подкрепа в тази пандемична обстановка и социалната парализа в която се намира
Великобритания, и света като цяло. Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена и
информация за откриване на изборната секция ще бъде публикувана на страницата на
посолството във Великобритания.
От името на Инициативния комитет за секциите в Лондон Лейтънстоун (London Leytonstone):
Станка Тодорова
70.

Тема: СИК Портсмут

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме огромен интерес за изборите на 11/07/2021 година на сънародниците, живеещи в и около град Портсмут, Хемпшир. Вече събрахме необходимите 40 заявления. Отправяме искане за отваряне на секция в град Портсмут, на адрес:

 
Holiday Inn Portsmouth
Pembroke road
Porsmouth
PO1 2TA
Осигуреното помещение е запазено от страна на посолството: Ася Аспарухова, координатор Южна Англия.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в град Портсмут да бъде незабавно публикувано на страницата на посолството в Великобритания, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

Очакваме предложенията за членове на всички СИК в град Порсмут да бъдат незабавно публикувани (като списък само с трите имена) на интернет-страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 104, ал.2 от Изборния кодекс, с посочване на лицето, предложено да бъде упълномощен представител на Министъра на Външните работи, съгласно чл. 103, ал.2 на Изборния кодекс.
 
Членове на комисия:
1. Мирослав  Керанов
2. Деница  Петрова – държавен представител
3. Тодор Тодоров
4. Николай  Леонкев
5. Ивайло  Леонкев
Резерви:
1. Лозинка  Тодорова
2. Милен Цеков
Благодаря ви, очаквам обратен имейл с входящ номер.
Лице за контакт:
Мирослав Керанов