Handing in of credentials by Ambassador Marin Raykov as Permanent Representative of the Republic of Bulgaria to the International Maritime Organization

Handing in of credentials by Ambassador Marin Raykov as Permanent Representative of the Republic of Bulgaria to the International Maritime Organization

 

On December 9, 2019, the Ambassador of Bulgaria to London, H.E. Mr. Marin Raykov, was received at the headquarters of the International Maritime Organization (IMO) by the Organization’s Secretary General, H.E. Mr. Kitack Lim, handing in his letters of credence as Bulgaria’s new Permanent Representative to the IMO.

The International Maritime Organization, whose roots are in the Intergovernmental Maritime Consultative Organization, was established in 1948 and has been operational since 1959. Bulgaria joined the Organization in 1960. IMO, part of the UN system based in London, has 174 member states and 3 associated territories. Since 2007 Bulgaria’s ambassadors to London have been accredited as Permanent Representatives to IMO.

During the meeting, Ambassador Raykov and Secretary General Lim exchanged views on the IMO’s work and discussed some of the challenges facing the Organization and its members, such as the introduction of requirements for lower sulphur content in ship fuels starting in 2020. Bulgaria is party to 41 mandatory IMO instruments and in 2018 it acceded to the Ballast Water Management Convention – an particularly important instrument from the perspective of preserving the Black Sea ecosystem in view of its geographically enclosed basin. Ambassador Raykov expressed satisfaction with the hitherto cooperation between IMO and Bulgarian institutions, incl. under the IMO’s Technical Cooperation Programme. The Ambassador expressed his satisfaction with the successful past visits of the former IMO Secretaries-General to Bulgaria and extended an invitation Secretary General Kitack Lim to visit the Nikola Vaptsarov Naval Academy in Varna, Bulgaria, which closely cooperates with the International Maritime University in Malmö, Sweden.

~ ~ ~ ~ ~

Връчване на акредитивните писма на посланик Марин Райков като Постоянен представител на Република България в Международната морска организация

На 9 декември 2019 г. посланикът на България в Лондон Марин Райков бе приет в централата на Международната морска организация (ММО) от генералния секретар на организацията г-н Китак Лим, където връчи своите акредитивни писма като постоянен представител на България към ММО.

Международната морска организация, чиито корени са в Междуправителствената морска съвещателна организация, е създадена през 1948 г., като реално функционира от 1959 г., а България се присъединява през 1960 г. В Организацията – част от системата на ООН – членуват 174 държави и са асоциирани 3 територии, а седалището на ММО е в Лондон. От 2007 г. посланикът на България в Лондон се акредитира и като постоянен представител в ММО.

В рамките на срещата Посланик Райков и Генералният секретар Лим размениха виждания относно дейността и някои предизвикателства, стоящи пред Организацията, например въвеждането от началото на 2020 г. на изисквания за по-ниски съдържание на сяра в корабното гориво. Бе посочено, че България е страна по 41 задължителни инструмента на ММО, като през 2018 г. страната ни се присъедини към Конвенцията за баластните води – един особено значим инструмент от гледна точка на екосистемата в географски затвореното Черно море. Посланик Райков изрази задоволство от досегашното сътрудничество на ММО с български институции, вкл. по Програмата за техническо сътрудничество. Посланикът изрази задоволство от досегашните успешни посещения на предишни генерални секретари на ММО в България и отправи покана към г-н Китак Лим да посети ВВУ „Н.Й. Вапцаров,“ работещо в активно сътрудничество с Международния морски университет в Малмьо, Швеция – университет, който е академично звено към ММО.