Провеждане на изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, на 28-29  октомври 2023г. (събота и неделя)

Провеждане на изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, на  28-29  октомври 2023г. (събота и неделя)

Уважаеми Сънародници,

 Във връзка с поетия ангажимент от Посолството и изразеното желание от българската общност в Шотландия за поредно провеждане на изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия, предстои да бъдат организирани такива на датите 2829  октомври 2023г. (събота и неделя). Планираме в рамките на тези два поредни неработни дни в гр.Единбург да  бъдат обслужени максималния възможен брой български граждани (точното  място  за провеждане на консулските дни ще бъде посочено допълнително) с приемно време от 09.00 часа до 18.00 часа, като ще бъдат предоставени  следните консулски услуги:

  1. Подаване на заявления за подмяна на български лични карти и паспорти;
  2. Подаване на заявления за издаване на български временни паспорти;
  3. Приемане на заявления за издаване на свидетелства за съдимост;
  4. Удостоверяване на подпис на пълномощни и декларации;
  5. Приемане на заявления за служебна регистрация чрез Посолството в Република България на удостоверения за раждане на деца и на сключени бракове, издадени във Великобритания;
  6. Приемане на декларации по чл.17 от Правилника за издаване на българските лични документи към Закона за българските лични документи относно случаи на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ;

7.Получаване/връчване  на изготвени документи за самоличност които са пристигнали в консулска служба в Лондон,  на  удостоверения за раждане и свидетелства за съдимост. За получаването на описаните документи е нужно задължително да се направи предварителна заявка;

Успоредно с провеждането на изнесените консулски дни се планира в град Единбург да бъде и г-н Марин Райков, посланик на Република България в Обединеното кралство, който ще  проведе  среща с представители на българската общност на 28 октомври 2023г. (събота), на която да изслуша техните съображения, имащи отношение към положението и  проблемите на нашите граждани, пребиваващи в Шотландия. За точния час  и място на провеждане на срещата с българската общност ще бъдете уведомени предварително.

С цел подготовката на провеждането на изнесените консулски дни от днес, 29 септември    2023г., започва подготовка на списък на  българските граждани, желаещи да получат описаните консулски услуги. Заявките за  вписване в списъка следва да бъдат отправяни САМО по електронен  път на следния емайл адрес: consular.london@mfa.bg ( като се запише в Subject: Изнесени консулски дни в град Единбург, Шотландия на 28-29 октомври  2023г.)  Задължително следва да бъдат посочени следните данни: пълните имена на заявителя (на български език), телефонен номер и личен имейл за контакт, както и услугата която желае да получи. Заявителят следва да потвърди в имейла си, че има физическа възможност  да се яви на датите 28-29 октомври 2023г. в гр.Единбург за заявяване на исканата услуга, както и че има всички налични документи, свързани с исканата услуга. Заявки, касаещи членовете на семейство, следва да се подават в един общ имейл, като се посочва роднинската връзка и възрастта на децата;

Крайният срок за изпращане на заявките за включване в списъка е 10 октомври 2023г.

Заявителите също следва предварително да се запознаят чрез приложената връзка http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/ към интернет страницата на Посолството, с информацията за необходимите документи и изисквания, които следва да са изпълнени за предоставяне на желаната консулска услуга.

Спазването на горните изисквания е в интерес на бързото и ефикасно обслужване на максимален брой български граждани по време на изнесените консулски дни.

Посолството използва възможността да изрази отново благодарността си за съдействието на доброволците от българската общност в Единбург  по време на проведените консулски дни през месец юни 2021г. и месец януари 2022г. в Единбург, през  месец март 2022г. в Глазгоу, и също месец февруари 2023г. в Единбург,  които преминаха при изключително добра организация и сътрудничество с представителите на местната общност, което бе и  общото мнение на множеството  български граждани, получили консулски услуги по време на консулските дни.

Същевременно Посолството на Република България в Лондон желае да обърне внимание на следното:

I.Списъкът на желаещите да получат заявените консулски услуги се съставя само от Консулска служба към Посолството на Република България в Лондон, като заявките се подават само по интернет (не по телефон) на посочения имейл адрес: consular.london@mfa.bg, като предимство при включване в списъка имат хуманитарни случаи (засягащи живота и здравето на българските граждани).

II.Обръщаме изрично внимание, че Посолството на Република България в Лондон не ползва услугите на нарочни посредници (платени или безвъзмездно), които да са ангажирани да осигуряват достъп до консулските  услуги, предоставяни от Посолството. Българските граждани не се нуждаят от посредници, за да комуникират и да ползват консулските услуги на  българското дипломатическо представителство в Лондон. Никой не е упълномощаван  от Посолството да извършва подобна посредническа дейност, нито има основание да получава от българските граждани заплащане за подобна „услуга“, като извършването на заплащане или събиране на парични средства от такива лица по никакъв начин не е предпоставка, изискване  или гаранция  за получаване на консулски услуги.

Единствените суми които се дължат за консулски услуги са нормативно определените държавни такси по  ТАРИФА No 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси и по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, като няма основание  да бъдат давани или  получавани суми  от трети лица за предоставяне на консулски услуги при изнесени консулски дни.

III. На основа на събраните заявки и съобразно капацитета за обработка и предоставяне на изнесени консулски услуги в рамките на два поредни дни в гр.Единбург ще бъде изготвен окончателен списък на лицата, на които ще бъдат предоставени консулските услуги по т.1, 2, 3 и 4), с ориентировъчен график за индивидуалните часове, с цел  избягване на излишно струпване на голям изчакващи реда си граждани. Всички заявили услуги по т.  5, 6  и 7 ще бъдат обслужени без изключение, на основа подадените заявки за получаване на съответния вид документ, и при предварително потвърждаване, че документа е наличен в консулска служба, като за тези услуги ще бъде изготвен отделен списък за получаване заедно с ориентировъчен график.

– Окончателният списък  с график за явяване относно консулските услуги по т.1, 2, 3 и 4, както и адреса на сградата, където ще се проведат консулските дни ще бъде обявен на интернет страницата на Посолството минимум десет дни преди датата на провеждане на изнесените консулски дни.

Списъкът с график за явяване ще бъде обявен на интернет страницата на Посолството минимум десет дни преди датата на провеждане на изнесените консулски дни, като при допълнителни заявки ( за получаване на ново получени  документи за връчване) ще бъде допълнен една седмица преди датата на консулските дни.

 

С уважение,

                                                              Посланик МАРИН РАЙКОВ

 

Посолството също така използва възможността да привлече вниманието на всички пълнолетни български граждани пребиваващи във Великобритания  и имащи нужда от подмяна на българските си документи за самоличност за възможността да подават заявления за подмяна на български лични документи онлайн, без наличието на  квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез сайта на Министерството на външните работи.

 Системата е достъпна на адрес:  https://e-usluga_bds.mfa.bg