Book Donation from Prof. Michael Holman for the Bulgarian Embassy Library

Book Donation from Prof. Michael Holman for the Bulgarian Embassy Library

On September 24th Ambassador Marin Raykov visited Prof. Michael Holman and Dr. Dorothea Holman and, on behalf of the Bulgarian Embassy, accepted a large and valuable donation of Bulgarian books for the new Embassy library. The books are in the fields of literature, history, and linguistics and they are in both English and Bulgarian.

In keeping with the pandemic-related restriction the meeting took place in Prof. and Dr. Holman’s garden where they showed the Ambassador their Bulgarian-style grape vine and gifted the Ambassador with home-made wine.

Michael Holman is a British linguist, specializing in Bulgarian, German, and Russian. Throughout most of his academic career, Prof. Holman taught at Leeds University where he was department head between 1990 and 1999. He is the author of a number of Bulgarian language textbooks, as well as the translator of Bulgarian literature including Nikolai Haitov’s Wild Tales (Owen Publishing, 1979). Recipient of the Sts. Cyril and Methodius Order (1987), Stara Planina Order (2000); Honorary Doctor of Sofia University St. Kliment Ohridski.

 

На 24 септември посланик Марин Райков посети проф. Майкъл Холман и д-р Доротея Холман, като прие от името на Българското посолство в Лондон, голямо дарение на ценни български книги за новата библиотека на Посолството. Книгите са в областите на литературата, историята и лингвистиката и са както на английски, така и на български език.

В съответствие с ограниченията, свързани с противодействието на пандемията от Коронавирус, срещата се проведе в градината на семейство Холман, където те показаха на посланика своята вдъхновена от българските дворове асма и подариха на посланика домашно вино.

Майкъл Холман е британски лингвист, българист, също с фокус върху руската и германската литература. През по-голямата част от академичната си кариера проф. Холман преподава в Университета в Лийдс, където е бил ръководител на катедра между 1990 и 1999 г. Той е автор на редица учебници по български език, както и преводач на българска литература. Сред творбите, преведени на английски език от проф. Холман се нареждат „Дивите приказки“ на Николай Хайтов ( Издателство Оуен, 1979 г.). Удостоен с Ордените „Св. Кирил и Методий“ (1987) и „Стара планина“ (2000 г.); доктор хонорис кауза на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.