Избори за Европейски парламент 2019

Решения на ЦИК

16-ЕП / 27.03.2019

ОТНОСНО : условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

15-ЕП / 27.03.2019

ОТНОСНО : условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната

Електронно заявление-декларация за гласуване в секции извън страната (по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)