Избори за Народно събрание 02 октомври 2022

Уважаеми сънародници,

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. Ви информираме, че заповедите с адресите на секциите в Обединеното кралство са достъпни на следния линк. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в Обединеното кралство можете да видите тук.

 

***

Уважаеми сънародници,

Във връзка с предстоящите на 2 октомври избори за народни представители, бих искал да ви информирам, че вече е активен мейлът, на който може да изпращате своите предложения относно местоположението на съответната избирателна секция, както и да заявите желание за участие в СИК.

Мейлът е:   IzboriNS22UK@mfa.bg

Използвам случая отново да изразя своята благодарност към всички, които отделяйки от времето си добросъвестно участват в изборния процес. Благодарение на вашите усилия през 2021 г. успешно бяха проведени избори на три пъти. Без вашето активно участие, провеждането на изборите без сътресения нямаше да е възможно. Няма да е възможно и този път, затова отново разчитаме на вашата подкрепа!

В тази връзка, поради достигнали до Посолството по време на изборите през ноември 2021 г. редица сигнали за нередности, включително предполагаеми злоупотреби с лични данни, молим всички граждани да бъдат особено внимателни по отношение на лица, които се представят за организатори на изборите. Напомняме, че официална информация за процеса на организация на изборите в чужбина се получава единствено от ЦИК, МВнР, или Посолството. При най-малкото съмнение за нередности, молим ви да се свържете с някоя от трите институции, като до Посолството може да изпращате сигнали на горепосочения мейл.

Благодаря предварително за вашата подкрепа и съм уверен, че заедно отново ще успеем да проведем успешно изборите през октомври!

 

С уважение,

Посланик Марин Райков

 

***

 

Уважаеми сънародници,

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. извън страната, бихме искали да обърнем внимание на следното:

 1. Съгласно чл. 263, ал.2 от ИК, избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Обръщаме внимание, че при провеждане на предстоящите избори е неприложима разпоредбата на § 10, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която създаваше правна възможност избирателите, чиито срок на валидност на документи за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден да гласуват в изборите през 2021 г. без да е необходимо представяне на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

С оглед на това, бихме искали да насочим вниманието на българските граждани към различната правна уредба спрямо действащата при провеждане на избори през 2021 г. и към обстоятелството, че към настоящия момент единствената правна възможност избирател да гласува в СИК извън страната с документ за самоличност с изтекъл срок за валидност е представянето на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

 1. Удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК се издава от дипломатическо или консулско представителство на избирател за гласуване в СИК извън страната, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл и същият е подал заявление в ДП/КП за издаване на нов документ за самоличност.
  ВАЖНО: За издаване на удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК от заявителя следва да се представи актуална снимка, паспортен формат!
 2. ДП/КП нямат право да издават удостоверения по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс в останалите случаи на „нередовни документи” по смисъла на т.2 от § 1 от „Допълнителните разпоредби” на Закона за българските лични документи, с изключение на буква ж).

За сведение: ДР, § 1, т.2 “Нередовен български личен документ” е този, който:

а) не е издаден по реда на този закон и не съдържа данните, предвидени в него;

б) не е официално заверен от органа, който го е издал, когато това се изисква, или е издаден от лице или орган, които не са компетентни;

в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по снимката;

г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;

д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето на снимката не съвпада с действителния му образ;

е) е с липсващи страници или с прибавени нови;

ж) е с изтекъл срок на валидност;

з) е с несъответствия между данните в електронния носител на информация и визуалната част на документа;

и) е с недостъпен за четене електронен носител на информация поради увреждане.

 1. Съгласно чл. 19, ал.1 от Изборния кодекс, удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от същия са освободени от таксите по чл. 7, ал.1, т.4 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.
 2. Издадените удостоверения следва да бъдат връщани от гражданите обратно в ДП/КП, ако в периода от издаването им до 02 октомври 2022 г. (вкл.) лицето получи нов български документ за самоличност.
 3. Удостоверения могат да бъдат издавани и в изборния ден.

***

 

Уважаеми сънародници,

Представяме на Вашето внимание писмо от Посланик Марин Райков във връзка с възможността за подаване на електронно заявление за гласуване в чужбина. Електронният формуляр е достъпен на следния адрес: https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/zayavlenie.

 

***

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-НС
София, 5 август 2022 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 11, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13 –  17, чл. 20 – 22, чл. 31 – 33, чл. 101 – 110 и чл. 243 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната.

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

2. Избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава.

3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.

4. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (7 август 2022 г.), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

– произвеждането на изборите;

– разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

– разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства (при условията на чл. 14, т. 2-4 ИК);

– разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик (при условията на чл. 14, т. 2 – 4 ИК).

5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия и за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на избирателни секции.

6. Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложения за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложенията се правят не по-късно от 25 дни преди изборния ден (6 септември 2022 г.) и се публикуват незабавно на интернет страниците на дипломатическите и консулски представителства.

7. При произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2021 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции:

– въз основа на решение на ЦИК за обявяване на места за образуване на избирателни секции по чл. 14, т. 3 ИК;

– въз основа на подадените заявления за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 ИК и чл. 14 т. 2 ИК;

– в дипломатическите и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 1 ИК;

– въз основа на преценка на ръководителите на дипломатически и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 4 ИК.

8. Когато броят на избирателите, които са гласували в места на проведени до 5 години преди изборния ден избори е повече от 500, в съответните места се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

9. Точка 8 се прилага и когато броят на подадените заявления за гласуване в места извън страната надхвърля 500.

10. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (10 септември 2022 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

11. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (13 септември 2022 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 10. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

12. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.

13. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната не по-късно от 45 дни преди изборния ден (17 август 2022 г.). Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

14. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България търсят съдействие от местните администрации в приемащите страни на местата, където се разкриват избирателни секции, по всички въпроси, за които такова съдействие е необходимо. За действията си по т. 13 и т. 14 дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно информират Централната избирателна комисия.

ІІ. Заявления за гласуване извън страната

15. Български гражданин, който има право да избира в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (6 септември 2021 г.) чрез писмено заявление по образец – Приложение  № 28-НС от изборните книжа.

16. Заявлението може да бъде:

– подписано саморъчно и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;

– изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;

– подадено електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

17. В заявлението по т. 15 избирателят вписва на български език на кирилица имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението си избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

18. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления за гласуване от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

19. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (9 септември 2022 г.).

20. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

21. За постъпилите електронни заявления през интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

22. За извършване на проверката по т. 19 и т. 21 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Национална база данни „Население“.

23. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

24. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден (11 септември 2022 г.) обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции.

25. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците по чл. 31, ал. 1 ИК служат за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната.

26. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 25, в структуриран електронен вид до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди изборния ден (13 септември 2022 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.

27. Списъците по т. 25 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден (13 септември 2022 г.) съответно на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства. Публикуват се и номерът, и адресът на избирателната секция.

28. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

29. Лицата, които не са вписани в списъка по т. 25, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

30. Не по-късно от 48 дни преди изборния ден (14 август 2022 г.) Централната избирателна комисия осигурява възможност за подаване на заявления по електронен път.

31. Избирателите, подали заявления за гласуване извън страната и вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, може да гласуват на друго място извън страната, в което е образувана избирателна секция. Ако в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в избирателна секция по постоянния си адрес, като подават декларация по образец – приложение от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

32. Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция извън страната, като при гласуването подава декларация по образец – Приложение № 29-НС от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ІІІ. Назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

33. При изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (19 септември 2022 г.).

34. Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

35. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

– за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;

– за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5.

36. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.

37. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

38. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

39. Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.

40. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (15 септември 2022 г.):

– писмено предложение по образец съгласно приложение към настоящото решение за състав на секционните избирателни комисии. Предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, и данни за контакт с предложеното лице;

– заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия;

– пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

41. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

42. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.

43. В случай че партиите и коалициите по т. 42 не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

44. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър. Предложението на министъра на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да е направено въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

45. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 44 не по-късно от 16 дни преди изборния ден (15 септември 2022 г.). Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

46. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден (19 септември 2022 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложения въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

47. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (24 септември 2022 г.). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден (26 септември 2022 г.).

48. Разходите (с изключение на възнагражденията) по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.

49. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

ІV. Публикуване на условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната

50. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

51. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на съответното дипломатическо и консулско представителство условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦвТ/МБ

 

***

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯ

 


Уважаеми Дами и Господа,
Констатираме голям интерес към изборите през октомври 2022 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Арма, Северна Ирландия. Отправяме искане за отваряне на секция в гр. Арма на адрес:
Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road, Armagh, BT61 7NH
ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ
Помещението, както и приземните части към Бизнес центъра ще могат да бъдат използвани в събота и неделя, единствено от българската общност и за целите на изборния ден.
 • Помещението е разположено на втори етаж, като до него се стига с асансьор и/или по широко стълбище, което осигурява подходящ достъп за възрастни хора или хора с увреждания, които желаят да гласуват.
 • Има прозорци, отопление, необходимите маси и столове за членовете на СИК.
 • Помещението позволява създаването на One way in, One way out система за провеждането на безопасни избори.
 • За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер (заплаща се допълнително) и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.
 • Бизнес сградата разполага с множество санитарни помещения, вкл. такива за хора с увреждания.
 • В същата сграда се помещава и ПБУ „Иван Вазов“, чиито помещения ще бъдат приспособени като допълнителни за попълване на декларации в изборния ден, при спазване на необходимите санитарни мерки ( осигурени от АБКО).
 • Дезинфекцията и почистване на помещенията преди и след изборния ден ще са осигурени от АБКО (ще се заплаща допълнително).
Осигуреното помещение е над 70 квадратни метра на цена оt £420 и отговаря на всички противоепидемични изисквания.
 В сградата има възможност за еднопосочно движение от три входа/изхода, тоалетни помещения, място за почивка на СИК, асансьор, интернет. Пред сградата има голям безплатен паркинг и възможност за над 50 паркоместа със свободни пространства за разпределение на опашка в изборния ден.
 Имаме предложение за СИК- Арма в състав от достатъчен брой доброволци (4) и резерви(2) за съставяне на изборна комисия към днешна дата, чиито имена и лични данни сме готови да Ви изпратим преди изтичането на законовия срок за това. Имаме готовност да намерим още доброволци, които да се включат почасово в изборния ден и да помагат пред избирателната секция.
Българската общност в Северна Ирландия (в частност, обединена община Арма-Банбридж-Крейгавън, наброява по официални данни на Британското правителство над 2000 души). Общността в Арма активно е участвала в изборния процес през последните няколко години, като се надяваме това да продължи и занапред.
Декларираме готовност за сътрудничество при откриване на избирателна секция в гр. Арма (и в други населени места при необходимост) съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс и Решение № 1216-НС от 5 август 2022 и основание чл.11, ал.1, чл. 57, ал.1, т.1 във връзка с чл.13-17, чл.20-22, чл.31-33, чл.101-110 и чл.243 от Изборния кодекс.
Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Арма да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс при спазен срок.
Инициативата за секция в гр. Арма е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина. 
С уважение,
От името на Инициативния комитет към АБКО, гр. Арма, Северна Ирландия
Валентина Стефанова
Станислава Тачева
Координатори за изборите в гр. Арма, Северна Ирландия 
 
                        
 e-mail: abce.ni@yahoo.co.uk

                               ABCE

Association Bulgarian Culture and Education
Registered with Charity Commissioner NI – NIC106471

 


До г-н Марин Райков,

Посланик в Лондон, Великобритания

                                           e-mail: IzboriNS22UK@mfa.bg

От: 1. Българската общност в Крю/ Bulgarian Community Centre Crewe

2. БНУ „ Българче“ Крю

Уважаеми Дами и Господа,

Пишем от името на българската ни общност в Крю- граждани, които доброволно се загърбихме с организацията на изборна секция  за предстоящите на 2 октомври 2022 избори за народни представители.

Отправяме искане за отваряне на секция в град Крю на адрес:

39 VICTORIA STREET, CREWE, CW1 2JG

Имаме  одобрение да използваме помещение /заведение за Избирателна секция-

39 Victoria Street, Crewe, CW1 2JG, “Riminis Cafe and Turkish Grill”.  Мястото е подслонявало избирателните ни секции през 2017та ,  2019та и 2021също. Намира се в центъра на града, в непосредствена близост  до ASDA, който с безплатен паркинг в неделя. На наше разположение ще имаме добра интернет връзка и всичко  необходимо за техническата обезпеченост в изборния ден. Помещението е оборудвано с климатична и вентилационна система, която ще позволява да се отоплява равномерно , както и да се вкарва свеж въздух предвидени по английските разпоредби в условия на пандемия!

Имаме и необходимият брой членове и доброволци за да вземат участие във формирането на Изборна комисия.

Поздрави

Тезджан Сабри

 


До г-жа Камелия Нейкова

                                             Председател на ЦИК

 

                                             До г-н Иван Кондов

                                             Координатор звено Избори

                                             МВнР – Р. България

 

До г-н Марин Райков,

                                             Посланик на Р. България

 

                                             До г-ца З. Рангелова

                                             Координатор

                                             Южен Лондон

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Относно: Числен състав и местонахождение на секционни избирателни комисии Уимбълдън – 1, Уимбълдън – 2, Уимбълдън – 3, Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

 

Уважаеми дами и господа,

Правим мотивирано предложение за числен състав и местонахождение на пет секционни избирателни комисии в Южен Лондон: Уимбълдън – 1, Уимбълдън – 2, Уимбълдън – 3, Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

 

I. Адреса и местонахождението на сградата са:

Wimbledon Labour Hall Co-operative Society Limited

267 The Broadway LONDON  SW19 1SD

 

1.   Предлагаме СИК Уимбълдън – 1 да бъде от 7 /седем/ члена, на предходните избори в секцията гласуваха над 380 човека, секцията трябва да бъде с машинно гласуване и ще се помещава на 1 етаж в зала 1А на предложената сграда, подходяща е за трудно-подвижни лица, майки с деца и колички има достъп за инвалиди и тоалетна за инвалиди;

2.   Предлагаме СИК Уимбълдън – 2 да бъде от 7 /седем/ членове и да се помещава на 2-етаж в сградата в зала 2;

3.    Предлагаме СИК Уимбълдън – 3 да бъде от 7 /седем/ членове и да се помещава на 3-етаж в сградата в зала 3,

Цената за наемане на цялата сграда е в размер на 2000 британски лири стерлинг, като наема включва периода от следобеда на съботните дни до 10:00 сутринта на следващите понеделници, договорена е отстъпка за българската общност за наемането на сградата за две поредни седмици.

 

Мотивите ни да предложим отново тази сграда за помещаване на изборните помещения е, че се намира между две станции на две линии на метрото, чрез който може да се стигне от всички точки на обхвата на комисиите ни в рамките на 15 минути, също така в близост до гара на влаковете, спирка на трамвая и автобусни спирки.Освен това сграда е вече добре позната на гласувалите на предходните избори.

 

II.Държавни представители и членове на СИК.

 

Разполагаме с изградени екипи и готовност да направим предложение за членове на секционните избирателни комисии и по 2 резерви за всяка от комисиите от българската общност в района.

Надяваме се предложенията ни да бъдат обсъдени, разгледани и одобрени и сме отворени за нашите съвместни действия по организирането на изборите.

 

С уважение:

Екип изборни доброволци Уимбълдън,

 


 


До                                                                                                 Дата    03.09.2022
Г-н Марин Райков                                                                        Телфорд
Посланик в Лондон, Великобритания                                        Великобритания
 
Уважаеми Господа,
Относно изборите  за народни представители на 02 Октомври 2022
Отпрвяме искне за откриване на избирателна секция в град Телфорд, Англия.
Договорили сме мястото където да се проведе гласуването – българско заведение с адрес: Telford, Unt 4, Fourth avenue TF2 0AS, Black Sea Cafe. Помещението е 80 кв.м. с тоалетна и бърза интернет връзка. На разположение са достатъчно маси и столове, както и отделен изход за да е възможно еднопосочен поток на хората. Достъпно е и за хора с увреждания.
 
Благодарим за сътрудничеството. Очакваме вашите напътствия и коментари.
 
 
С уважение:
Радослава Иванова
Ваня Ангелова

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото писмо, отправяме искане за разкриване на секция в гр. Рединг, Великобритания.

Декларираме готовност за сътрудничество съгласно чл. 13 (3) и чл. 22 (2) от Изборния кодекс, както и готовност за членове на изборна комисия  в гр.Рединг, чиито имена и лични данни сме готови да Ви предоставим преди изтичането на законовия срок за това.

Информация по подготовката за избори на 02.10.2022 г.

 1. Подсигурили сме доброволци за комисия (с опит в предишните избори в чужбина) и резерви.
 2. Имаме уверение от т.н. координатор работещ към Посолството на Р. България в Лондон, че е запазила залата на 05.09.2022 г, в която се помещаваха предходните избори, а именно: конферентната зала на хотел Premier Inn Central Reading, RG1 2HN
 3. Имаме доброволец, излъчен за ДП с опит от предишните избори и сме предали информация на т.н. координатор
 4. Знаем от предишна кореспонденция с Вас, че поради огромния брой очаквани секции, Посолството няма да има възможност да изпрати навсякъде техниката за комисиите. Ние отново имаме готовност да използваме лични технически средства (лаптоп и принтер/сканиращо устройство)
 5. Поради увеличаване двойно обема на работата с избори 2 в 1 за Президент и Вице-президент и парламентарни, считаме че обема на работа отново ще бъде голям, и в тази връзка отново ви предлагаме съставите на комисиите да бъде увеличен от 5 на 7 членове, както при проведените избори през ноември 2021 г.

С настоящето писмо желаем да Ви уведомим, че екипът на изборните доброволци в Рединг, Великобритания ще участва в организацията и провеждането на изборните дни за извънредните парламентарни избори на 02.10.2022 г. чрез осигуряване на членове на СИК КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ИНИЦИАТИВАТА НА ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИЗБОРНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ, да бъде създадена Специализирана комуникационна и организационна платформа (СКОП).

 

Очакваме настоящото предложение за разкриване на изборна секция в Рединг да бъде публикувано на страницата на посолството в Великобритания съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс.

 

С уважение,

Виктория Влаховска (предишен опит като Председател в СИК в чужбина)

Пламена Панова-Оманович (предишен опит като Зам. Председател в СИК в чужбина)

Петър Якимов (предложен за ДП) (предишен опит като ДП в СИК в чужбина)
Мирослава Колева (предишен опит като секретар на СИК в чужбина)
Мария Градинарова (предишен опит като член на СИК в чужбина)
Румен Кожухаров (предишен опит като член в СИК в чужбина)
Христоз Христозов (предишен опит като член на СИК в чужбина)
Симеон Сотиров (предишен опит като член на СИК в чужбина)