Избори 2 април 2023 г.

Уважаеми сънародници,

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. Ви информираме, че заповедите с адресите на секциите в Обединеното кралство са достъпни на следния линк. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в Обединеното кралство, можете да видите тук.

 

Можете да се запознаете с адресите на секциите и на следната карта.

 

 

 

 

 

 

 

Обръщаме внимание, че картата не е изработена от Посолството и то не носи отговорност за евентуални неточности.

***

Уважаеми сънародници,

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г. извън страната, обръщаме внимание на следното:

  1. Съгласно чл. 263, ал.2 от ИК, избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.
  2. Удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК се издава от дипломатическо или консулско представителство на избирател за гласуване в СИК извън страната, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл и същият е подал заявление в ДП/КП за издаване на нов документ за самоличност.  За издаване на удостоверение избирателят с изтекъл документ за самоличност следва да се яви лично в Посолството в работен ден и след  проверка, че има налице подадено заявление за нова лична карта и/или паспорт му се издава исканото  удостоверение, което се получава лично срещу разписка. Издаденото удостоверение следва да се представи в оригинал на СИК, където избирателят е избрал да гласува. За издаване на удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК от заявителя е нужно  да се представи и актуална снимка, паспортен формат, която се прикрепва на удостоверението!

Удостоверения могат да бъдат издавани от Посолството и на 02 април 2023г. в изборния ден.

 1. ДП/КП нямат право да издават удостоверения по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс в останалите случаи на „нередовни документи” по смисъла на т.2 от § 1 от „Допълнителните разпоредби” на Закона за българските лични документи, с изключение на буква ж).

За сведение: ДР, § 1, т.2 “Нередовен български личен документ” е този, който:

а) не е издаден по реда на този закон и не съдържа данните, предвидени в него;

б) не е официално заверен от органа, който го е издал, когато това се изисква, или е издаден от лице или орган, които не са компетентни;

в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по снимката;

г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други;

д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето на снимката не съвпада с действителния му образ;

е) е с липсващи страници или с прибавени нови;

ж) е с изтекъл срок на валидност;

з) е с несъответствия между данните в електронния носител на информация и визуалната част на документа;

и) е с недостъпен за четене електронен носител на информация поради увреждане.

 1. Съгласно чл. 19, ал.1 от Изборния кодекс, удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от същия са освободени от таксите по чл. 7, ал.1, т.4 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.
 2. Издадените удостоверения следва да бъдат връщани от гражданите обратно в ДП/КП, ако в периода от издаването им до 02 април 2023 г. (вкл.) лицето получи нов български документ за самоличност.

 

***

Уважаеми сънародници,

 

Във връзка с предстоящите на 2 април избори за народни представители, бих искал да ви информирам, че вече е активен мейлът, на който може да изпращате своите предложения относно местоположението на съответната избирателна секция (до 7 март съгласно чл. 13 (3) от ИК), както и да заявите желание за участие в СИК.

Мейлът е:   IzboriNS23UK@mfa.bg

Използвам случая отново да изразя своята благодарност към всички, които отделяйки от времето си добросъвестно участват в изборния процес. Благодарение на вашите усилия през последните 2 години успешно бяха проведени избори на четири пъти! Без вашето активно участие, провеждането на изборите без сътресения нямаше да е възможно. Няма да е възможно и този път, затова отново разчитаме на вашата подкрепа!

В този контекст и в изпълнение на чл. 22, ал. 2 от ИК отправям официална покана за съдействие към всички организации на българските граждани в Обединеното кралство.

Благодаря предварително за вашата подкрепа и съм уверен, че за пети пореден път заедно отново ще успеем да проведем успешно изборите през април!

 

С уважение,

Посланик Марин Райков

 

***

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1591-НС
София, 3 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На основание чл. 11, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13 –  17, чл. 20 – 22, чл. 31 – 33, чл. 101 – 110 и чл. 243 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната.

 1. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.
 2. Избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава.
 3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.
 4. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (5 февруари 2023 г.), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:
 • произвеждането на изборите;
 • разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;
 • разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства (при условията на чл. 14, т. 2-4 ИК);
 • разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик (при условията на чл. 14, т. 2 – 4 ИК).
 1. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия и за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на избирателни секции.
 2. Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложения за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложенията се правят не по-късно от 25 дни преди изборния ден (7 март 2023 г.) и се публикуват незабавно на интернет страниците на дипломатическите и консулски представителства.
 3. При произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции:
 • въз основа на решение на ЦИК за обявяване на места за образуване на избирателни секции по чл. 14, т. 3 ИК;
 • въз основа на подадените заявления за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 ИК и чл. 14 т. 2 ИК;
 • в дипломатическите и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 1 ИК;
 • въз основа на преценка на ръководителите на дипломатически и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 4 ИК.
 1. Когато броят на избирателите, които са гласували в места на проведени до 5 години преди изборния ден избори е повече от 500, в съответните места се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.
 2. Точка 8 се прилага и когато броят на подадените заявления за гласуване в места извън страната надхвърля 500.
 3. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (11 март 2023 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.
 4. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 10. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.
 6. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната не по-късно от 45 дни преди изборния ден (15 февруари 2023 г.). Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, паравани за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.
 7. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България търсят съдействие от местните администрации в приемащите страни на местата, където се разкриват избирателни секции, по всички въпроси, за които такова съдействие е необходимо. За действията си по т. 13 и т. 14 дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно информират Централната избирателна комисия.

ІІ. Заявления за гласуване извън страната

 1. Български гражданин, който има право да избира в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (7 март 2023 г.) чрез писмено заявление по образец – Приложение № 28-НС от изборните книжа.
 2. Заявлението може да бъде:
 • подписано саморъчно и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;
 • изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;
 • подадено електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 1. В заявлението по т. 15 избирателят вписва на български език на кирилица имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението си избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.
 2. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления за гласуване от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 3. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (10 март 2023 г.).
 4. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.
 5. За постъпилите електронни заявления през интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.
 6. За извършване на проверката по т. 19 и т. 21 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Национална база данни „Население“.
 7. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.
 8. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден (12 март 2023 г.) обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции.
 9. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците по чл. 31, ал. 1 ИК служат за образуване на избирателни секции за гласуване извън страната.
 10. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 25, в структуриран електронен вид до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.
 11. Списъците по т. 25 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден (14 март 2023 г.) съответно на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства. Публикуват се и номерът, и адресът на избирателната секция.
 12. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
 13. Лицата, които не са вписани в списъка по т. 25, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 14. Не по-късно от 48 дни преди изборния ден (12 февруари 2023 г.) Централната избирателна комисия осигурява възможност за подаване на заявления по електронен път.
 15. Избирателите, подали заявления за гласуване извън страната и вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 ИК, може да гласуват на друго място извън страната, в което е образувана избирателна секция. Ако в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в избирателна секция по постоянния си адрес, като подават декларация по образец – приложение от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
 16. Избирател, който не е подал заявление за гласуване извън страната, може да гласува в образувана избирателна секция извън страната, като при гласуването подава декларация по образец – Приложение № 29-НС от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

ІІІ. Назначаване на секционните избирателни комисии извън страната

 1. При изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (20 март 2023 г.).
 2. Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
 3. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:
 • за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;
 • за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5.
 1. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.
 2. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.
 3. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 4. Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.
 5. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (16 март 2023 г.):
 • писмено предложение по образец съгласно приложение към настоящото решение за състав на секционните избирателни комисии. Предложението съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, и данни за контакт с предложеното лице;
 • заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция (документите се представят само от парламентарно представени партии и коалиции, които не са регистрирани в ЦИК за тези избори);
 • списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия;
 • пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.
 3. В случай че партиите и коалициите по т. 42 не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.
 4. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.
 5. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 44 не по-късно от 16 дни преди изборния ден (16 март 2023 г.). Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
 6. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден (20 март 2023 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.
 7. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (25 март 2023 г.). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден (27 март 2023 г.).
 8. Разходите (с изключение на възнагражденията) по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.
 9. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

ІV. Публикуване на условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната

 1. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.
 2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на съответното дипломатическо и консулско представителство условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

 

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Димитър Димитров

 


Публикуване на предложения съгласно чл. 13 (3) и чл. 104 (2) от ИК

Здравейте ,

Пиша ви във връзка с изборите за Народно събрание на 2 април 2023 година.Бихме желали да предложим отваряне на секция в град Херефорд ,Великобритания като за целта разполагаме с помещение с адрес 43 Eign Gate , HR40AB, Hereford.Помещението е подходящото и отговаря на всички изисквания като разполага с всичко необходимо за провеждане на избори (паравани,урна , Интернет и т.н )Имаме и готова комисия.

 

С уважение Йована Маркова

***

14 Февруари 2023

 

До

Г-н Марин Райков

Извънреден и пълномощен посланик на

Република България в Обединеното Кралство

Г-жа Камелия Нейкова

Председател

Централна избирателна комисия

Копие

Г-н Иван Кондов

Постоянен секретар

Ръководител работна група „Избори 2023“

МВнР

 

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-н Посланик,

Уважаеми г-н Постоянен Секретар,

 

 

Относно:
На основание решения на ЦИК: НС 1591/03.02.2023 и НС 1643/10.02.2023 и на основание чл.11, ал.1 във връзка с чл. 13-17, чл.20-22, чл.31-33, чл. 101-110 от ИК от името на местната общност на живеещите български граждани в административните райони Мертън и Уандсуорд в югозападен Лондон отправяме следните предложения:

 

 1. Местонахождението на трите избирателни секции в Уимбълдън съгласно решение на ЦИК 1643НС от 10.02.2023 година да бъде познатото от последните пет избора помещение с адрес:

Wimbledon Labour Halls Co-operative Society
William Morris House
267, The Broadway
Wimbledon
, London
SW19 1SD

Предлагаме тази три етажна с града, защото се намира в центъра да двата административни района, които гласуват в тези три секции и поради факта, че вече е позната на българските гласоподаватели, които живеят в района.

 1. На основание решение на ЦИК 1591НС от 03.02.2023 т. III т. 3 в секции до 500 избиратели броят на членовете на СИК да бъдат 7, но не по-малко от 5 членове, предлагаме в СИК Уимбълдън 3, където гласуването ще се осъществи комбинирано с машина и бюлетини да бъде задължително от 7 членове, поради по-големия обем на работа в и след изборния ден.
 2. Териториалния обхват на секциите ще остане както на предходните избори:
 • СИК Уимбълдън 1 – обхваща територията на административен район Мертън с кварталите Рейнс парк, Мотспър парк, Морден, Мичъм и Колиерс ууд;
 • СИК Уимбълдън 2 – обхваща територията на административен район Уандсуорд с кварталите Пътни, Батерси, Ърсфилд, Тутинг Бродуей, Тутинг Бек и Балъм.
 • СИК Уимбълдън 3 – обхваща районите на Уимбълдън, Уимбълдън парк, Уимбълдън Чейс и Уимбълдън вилидж.
 1. Екипът на мрежата на изборните доброволци и представителите на местната общност има готовност да предложи членове за всички незаети места за членове на СИК след преговорите в ЦИК между политическите партии и представител на Министерство на Външните работи, като заявяваме, че сме готови да сътрудничим и подпомагаме дейността за организирането и провеждането на изборите на 2 Април 2023 година

 

С уважение,

За Мрежа на изборните доброволци в Уимбълдън, Лондон,  Великобритания

Добромир Трифонов

Любен Михов

Владимир Димитров

***

Уважаеми Дами и Господа,

Констатираме голям интерес към изборите през април 2023 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Арма, Северна Ирландия. Отправяме искане за отваряне на секция в гр. Арма на адрес:

Armagh Business Centre, 2 Loughgall Road, Armagh, BT61 7NH

ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ

Помещението, както и приземните части към Бизнес центъра ще могат да бъдат използвани в събота и неделя, единствено от българската общност и за целите на изборния ден.

 • Помещението е разположено на втори етаж, като до него се стига с асансьор и/или по широко стълбище, което осигурява подходящ достъп за възрастни хора или хора с увреждания, които желаят да гласуват.
 • Има прозорци, отопление, необходимите маси и столове за членовете на СИК.
 • Помещението позволява създаването на One way in, One way out система за провеждането на безопасни избори.
 • За ползване ще ни бъдат предоставени необходимите интернет, компютър, принтер (заплаща се допълнително) и скенер за изпращането на материали и комуникация с ЦИК през Изборния ден.
 • Бизнес сградата разполага с множество санитарни помещения, вкл. такива за хора с увреждания.
 • В същата сграда се помещава и ПБУ „Иван Вазов“, чиито помещения ще бъдат приспособени като допълнителни за попълване на декларации в изборния ден, при спазване на необходимите санитарни мерки ( осигурени от АБКО).
 • Дезинфекцията и почистване на помещенията преди и след изборния ден ще са осигурени от АБКО (ще се заплаща допълнително).

Осигуреното помещение е над 70 квадратни метра на цена оt £420 и отговаря на всички изисквания.

В сградата има възможност за еднопосочно движение от три входа/изхода, тоалетни помещения, място за почивка на СИК, асансьор, интернет. Пред сградата има голям безплатен паркинг и възможност за над 50 паркоместа със свободни пространства за разпределение на опашка в изборния ден.

Имаме предложение за СИК- Арма в състав от достатъчен брой доброволци (3) и резерви(2) за съставяне на изборна комисия към днешна дата, чиито имена и лични данни сме готови да Ви изпратим преди изтичането на законовия срок за това. Имаме готовност да намерим още доброволци, които да се включат почасово в изборния ден и да помагат пред избирателната секция.

Българската общност в Северна Ирландия (в частност, обединена община Арма-Банбридж-Крейгавън, наброява по официални данни на Британското правителство над 2000 души). Общността в Арма активно е участвала в изборния процес през последните няколко години, като се надяваме това да продължи и занапред.

Декларираме готовност за сътрудничество при откриване на избирателна секция в гр. Арма  съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс и Решение № 1591-НС от 03/02/2023 и основание чл.11, ал.1, чл. 57, ал.1, т.1 във връзка с чл.13-17, чл.20-22, чл.31-33, чл.101-110 и чл.243 от Изборния кодекс.

Очакваме настоящото предложение за местоположение на секция в гр. Арма да бъде публикувано на страницата на посолството в Лондон, съгласно чл. 13, ал. 3 на Изборния кодекс при спазен срок.

 

Инициативата за секция в гр. Арма е част от Мрежата на изборните доброволци в чужбина.

 

С уважение,

От името на Инициативния комитет към АБКО, гр. Арма, Северна Ирландия

Валентина Стефанова

Координатор за изборите в гр. Арма, Северна Ирландия

***

До Г-н Марин Райков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великобритания

 

Уважаеми Г-н Посланик,

 

Констатираме огромен интерес към изборите на 2 април 2023 година на сънародниците, живеещи в и около гр. Бъртон Он Трент, Великобритания. Отправяме искане за отваряне на секция в гр. Бъртон Он Трент.

Имаме възможност да осигурим подходящо помещение за изборния ден , както и имаме кандидати за СИК – пет души плюс 3 резерви

 

Декларираме готовност за сътрудничество при откриване на избирателна секция в гр. Бъртон Он Трент  съгласно чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2) на Изборния кодекс и Решение № 1591-НС от 03/02/2023 и основание чл.11, ал.1, чл. 57, ал.1, т.1 във връзка с чл.13-17, чл.20-22, чл.31-33, чл.101-110 и чл.243 от Изборния кодекс.

 

С Уважение,

 

От името на Инициативния комитет за секция в Бъртон Он Трент , Великобритания

 

Нели Бенова (лице за контакт)